Teksti suurus:

Emmaste valla kaasava eelarve koostamise kord

Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2015, 67

Emmaste valla kaasava eelarve koostamise kord

Vastu võetud 17.12.2015 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lg 1 p 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kaasava eelarve menetluse rakendamine

  (1) Emmaste valla 2016. a eelarve täitmisel rakendatakse kaasava eelarve menetlust.

  (2) Kaasava eelarve menetlus on eelarve menetlemisel rakendatav menetlusprotsess, mille käigus eraldatakse teatud osa kohaliku omavalitsuse eelarvest otsustamiseks kohaliku omavalitsuse elanikkonnale.

  (3) Emmaste valla 2016. a eelarves on kaasava eelarve osa suuruseks arvestatud 10 000 eurot.

§ 2.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objektiks on Emmaste vallaga seotud investeeringuobjekt.

  (2) Kaasava eelarve menetluse käigus esitatavate ideede tulemusena realiseeritav investeeringuobjekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (3) Kaasava eelarve menetluse käigus esitatavate ideede realiseerimine peab toimuma 2016.a jooksul.

2. peatükk KAASAVA EELARVE MENETLUSE LÄBIVIIMINE 

§ 3.   Kaasava eelarve menetlusest teavitamine

  (1) Emmaste Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) tutvustab kaasava eelarve menetlust avalikkusele.

  (2) Vallavalitsus tutvustab avalikkusele kaasava eelarve menetlust valla kodulehel ja raamatukogus.

§ 4.   Idee esitamine ja avaldamine

  (1) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ideid esitada igaüks.

  (2) Ideed esitatakse vallavalitsusele kuni 31.jaanuarini 2016 postiga aadressil Emmaste küla, 92001, Emmaste vald või e-postiga [email protected]

  (3) Idee peab olema autori poolt allkirjastatud.

  (4) Idee peab sisaldama:
  1) idee esitaja andmeid (nimi, kontakttelefon või e-posti aadress);
  2) idee nimetus (lühike fraas, mis nimetab ettepaneku sisu);
  3) idee eesmärk, kirjeldus ja olulisus (lühike kirjeldus, millisele Emmaste valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Emmaste valla eelarvest vajalik ja oluline ning lühike kirjeldus, kus ja millal ettepanekus toodud investeering ellu viiakse);
  4) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5) eelarve suurus (idee teostamise hinnanguline maksumus);
  6) muu oluline info (lühike kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

  (5) Vallavalitsus avaldab esitatud ettepanekud Emmaste valla kodulehel ja valla raamatukogus.

§ 5.   Ideede esmane analüüs

  (1) Ideid analüüsib ja hindab selleks vallavalitsuse poolt moodustatud ajutine komisjon ja hindab nende realiseeritavust 15.veebruariks 2016.

  (2) Ideede esmase analüüsi ja hindamise tulemused avaldatakse valla kodulehel hiljemalt 19. veebruariks 2016.

  (3) Idee, mis ei vasta käesoleva määruse paragrahvis 4 nimetatud nõuetele, ületab ilmselgelt käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 3 nimetatud rahalist mahtu või ei ole realiseeritav, kõrvaldatakse menetlusest. Kõrvaldamise põhjus peab olema motiveeritud.

§ 6.   Ideede sõelumine

  (1) Ideede sõelumise tulemusena selgitatakse välja ideed, mis pannakse realiseerimisele kuuluva idee väljaselgitamiseks vallakodanike hääletusele.

  (2) Sõelumise viib läbi 29. veebruariks 2016 töörühm, mille koosseisu kuuluvad kõik Emmaste Vallavolikogu alaliste komisjonide esimehed ja vähemalt üks vallavalitsuse esindaja.

  (3) Töörühma esimees valitakse komisjoni poolt.

  (4) Sõelumise käigus võib sarnaseid ettepanekuid liita ja täiendada.

  (5) Sõelumise tulemusena selgitatakse välja ideed, mis avaldatakse valla kodulehel ja raamatukogus ning pannakse rahvahääletusele.

§ 7.   Rahvahääletus

  (1) Rahvahääletust korraldab vallavalitsus.

  (2) Sõelumise tulemusena välja selgitatud ideed pannakse vallakodanike hääletusele.

  (3) Vallakodanike hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Emmaste vallas.

  (4) Iga vallakodanike hääletusel osalev isik saab hääletada ühe idee poolt.

  (5) Vallakodanike hääletus kestab märtsikuus kaks nädalat ja selle toimumise täpsema aja määrab vallavalitsus.

  (6) Hääletada saab vallavalitsuse kantseleis, esitades isikut tõendava dokumendi või elektrooniliselt saates emaili digiallkirjastatult aadressil [email protected] või posti teel allkirjastatult.

§ 8.   Rahvahääletuse tulemuste väljaselgitamine

  (1) Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

  (2) Realiseerimisele kuulub enim hääli saanud idee.

  (3) Kui lõpphääletusel saavad mitu ideed ühepalju hääli, siis otsustab võitja ideede sõelumiseks moodustatud komisjon.

  (4) Hääletustulemusena selgunud paremusjärjestuse ja käesoleva paragrahvi lõikes 2 märgitud realiseerimisele kuuluva idee esitab vallavalitsus volikogule kinnitamiseks.

§ 9.   Ettepaneku realiseerimine

  (1) Rahvahääletusel toetust leidnud idee realiseerimise korraldab vallavalitsus.

  (2) Kui selgub, et realiseeritava idee maksumus ületab esialgselt kavandatud eelarvet, on Emmaste Vallavalitsusel õigus:
  1) anda võimalus idee esitajale kaasrahastada ettepaneku realiseerimist puudujäävas osas;
  2) kasutada idee realiseerimiseks lisaraha reservfondi vahenditest või
  3) realiseerida paremusjärjestuses järgmistel kohtadel olev idee.

Ülo Kikas
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json