Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tartu linna 2016. aasta eelarve

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2015, 84

Tartu linna 2016. aasta eelarve

Vastu võetud 17.12.2015 nr 101

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ja Tartu Linnavolikogu 11. oktoobri 2012. a määruse nr 74 "Tartu linna eelarve koostamise, täitmise ja finantsjuhtimise kord" § 20 punktide 1-3 alusel.

§ 1.   Tartu linna 2016. aasta eelarve

  Tartu linna 2016. aasta eelarve kogumaht on 149 022 014 eurot, eelarve võetakse vastu vastavalt lisadele 1-5.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  (1) Linnavalitsusel lubatakse võtta laenu või emiteerida võlakirju investeeringute katteks kokku kuni 11 687 130 euro ulatuses.

  (2) Linnavalitsusel lubatakse võtta lühiajalist arvelduslaenu 2016. aasta jooksvate kulude katteks kuni 5 100 000 euro ulatuses.

  (3) Linnavalitsusel lubatakse võtta laenu välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimiseks kuni 2 500 000 euro ulatuses.

§ 3.   Muud eelarve vastuvõtmisega samaaegselt tehtavad otsused

  Välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimise suurimaks lubatud mahuks määratakse 3 200 000 eurot.

§ 4.   Reservfond

  Reservfondi suuruseks määratakse 500 000 eurot.

§ 5.   Kulude eelarve vahendites ümberpaigutuste tegemine

  Linnavalitsusel lubatakse teha kulude eelarve vahendites ümberpaigutusi vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirja kontoplaanis tehtavatele muudatustele.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Vladimir Šokman
esimees

Lisa 1 Tartu linna 2016. a koondeelarve

Lisa 2 Tartu linna 2016. a eelarve tulubaas

Lisa 3 Tartu linna 2016. a eelarve põhitegevuse kulud

Lisa 4 Tartu linna 2016. a eelarve investeerimistegevuse kulud

Lisa 5 Tartu linna 2016. a eelarve finantseerimistegevuse kulud

/otsingu_soovitused.json