HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla haridusasutuste juhtide ja haridustöötajate töö tasustamise alused

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2016, 3

Lääne-Nigula valla haridusasutuste juhtide ja haridustöötajate töö tasustamise alused

Vastu võetud 15.12.2016 nr 24
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Lääne-Nigula valla munitsipaal haridusasutuste juhtide ja haridustöötajate töötasustamise alused ning tasustamise aluseks olevad töötasu alammäärad.

  (2) Lääne-Nigula valla munitsipaal haridusasutused on Taebla Gümnaasium, Palivere Põhikool, Oru Kool, Risti Põhikool, Taebla Lasteaed, Palivere Lasteaed, Linnamäe Lasteaed ja Risti Lasteaed.

§ 2.   Töötasustamise alused

  (1) Haridusasutuste direktoritel ja õppealajuhatajatel on töötasu aluseks täistööaeg 40 tundi nädalas.

  (2) Lasteaia õpetajatel, klassiõpetajatel ja aineõpetajatel on töötasu aluseks täistööaeg 35 tundi nädalas. Koolides sisaldab täistööaeg vähemalt 22 normtundi nädalas vastavalt EHIS-s (Eesti Hariduse Infosüsteem) kinnitatud andmetele.

  (3) Haridustöötajate töötasu aluseks on täistööaeg:
  1) logopeedil, eripedagoogil 35 tundi ehk vähemalt 22 normtundi nädalas,
  2) ringijuhil 35 tundi ehk vähemalt 22 normtundi nädalas,
  3) huvijuhil 40 tundi nädalas,
  4) pikapäevarühma õpetajal 35 tundi ehk vähemalt 30 normtundi nädalas.

§ 3.   Haridusasutuste juhtide töötasu

  (1) Haridusasutuse juht on direktor.

  (2) Direktori töötasu määrab vallavanem.

  (3) Lasteaedade direktorite töötasu alammäär on 1000 eurot.

  (4) Koolide direktorite töötasu alammäär on 1273 eurot.

  (5) Koolide õppealajuhatajate töötasu alammäär on 1032 eurot.

§ 4.   Õpetajate töötasu alammäärad koolides

  (1) Õpetajate palgamäär on Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär.

  (2) Õpetaja töötasu kujuneb palgamäära jagamisel koormusnormiga, mis korrutatakse tarifitseeritud tundide arvuga.

  (3) Direktoril on kohustus esitada õpetajate tarifitseerimise nimekiri raamatupidamise osakonda kaks korda aastas - jaanuaris ja septembris.

  (4) Õpetaja tasu saab koosneda kolmest komponendist:
  1) töötasust;
  2) klassijuhataja tasust;
  3) ületunnitasu.

  (5) Klassijuhataja ülesandeid täitvale õpetajale makstakse klassijuhataja tasu vastavalt:
  1) 10 % Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäärast, kui klassis või liitklassis on kuni 10 õpilast;
  2) 15% Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäärast kui klassis või liitklassis on 11 ja rohkem õpilast.

§ 5.   Õpetajate töötasu alammäärad lasteaedades

  Lasteaia õpetajate töötasu alammäärad:
  1) vanempedagoogi töötasu on Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär,
  2) kõrgharidusega lasteaia õpetaja töötasu alammäär on 875 eurot,
  3) pedagoogilise keskeriharidusega lasteaia õpetaja töötasu alammäär on 725 eurot,
  4) assistendi töötasu alammäär on 700 eurot,
  5) õpetaja-abi töötasu alammäär on 525 eurot.

§ 6.   Haridustöötajate töötasu alammäärad

  Haridustöötajate alammäärad:
  1) logopeedi, eripedagoogi palgamäär on Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär,
  2) kõrgharidusega huvijuhi töötasu alammäär on 850 eurot,
  3) pedagoogilise kõrgharidusega pikapäevarühma õpetaja töötasu alammäär on 800 eurot,
  4) pedagoogilise kõrghariduseta pikapäevarühma õpetaja töötasu alammäär on 725 eurot.

§ 7.   Lisatasu maksmine

  (1) Haridusasutuse juhil on õigus oma käskkirjaga määrata aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires lisatasusid täiendatavate tööülesannete täitmise eest.

  (2) Täiendavateks tööülesanneteks loetakse õpetajate ametijuhendis või lepingus fikseerimata tööülesandeid ja ülesandeid, mis ei kuulu tööülesannete hulka.

  (3) Hariduseasutuse juht peab jälgima, et õpetajate üldtööaeg ei ületa keskmiselt 48 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta neljakuulise arvestusperioodi jooksul.

  (4) Kui täiendavate tööülesannete täitmine tingib õpetajate poolt ületundide tegemise, hüvitatakse ületunnitöö kokkuleppel õpetajaga vaba ajaga või makstakse igakuiselt lisatasu üldtööajast koefitsiendiga 1,5.

§ 8.   Lasteaia õpetajate haridustase ja atesteerimine

  (1) Lääne-Nigula valla munitsipaallasteaedades peab lasteaiaõpetajal olema erialane kõrgharidus.

  (2) Õpetajad, kes on varasemalt tööle võetud põhiharidust eeldav keskeri-/tehnikumihariduse baasil, võib töötada edasi õpetajana, kui läbib atesteerimise.

  (3) Atesteerimisel kõrgharidusega õpetaja vastava taseme hindamiseks ja töötasu määramiseks viib läbi vallavalitsuse poolt kinnitatud atesteerimiskomisjon vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Oru Kooli osas rakendatakse käesoleva määruse § 2 lõike 1 ja § 2 lg 3 p 1 osas normtundide arvestuseks 21.

  (2) Käesoleva määruse § 6 lg 1 p 2 osas kvalifikatsiooni ja haridusnõuetele mittevastava töötaja tööleping kehtib lepingu kehtivusaja lõpuni.

  (3) Käesoleva määruse § 6 lg 1 p 2 osas kvalifikatsiooni ja haridusnõuetele mittevastava töötaja puhul rakendatakse § 6 lg 1 p 4 töötasu alammäära.

  (4) Tunnistatakse kehtetuks Lääne-Nigula vallavolikogu 30.10.2014 määrus 44 „Lääne-Nigula valla õpetajate ja haridusasutuste juhtide töö tasustamise alused“

  (5) Määrus jõustub 01. jaanuaril 2017.a.

Andres Kampmann
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json