Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kultuuri- ja sporditoetuste maksmine

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2016, 4

Kultuuri- ja sporditoetuste maksmine

Vastu võetud 15.12.2016 nr 23

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ja "Spordiseaduse" § 3 p 2 ja 21 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Käesolev kord reguleerib Vändra alevi eelarves kultuuri- ja sporditoetusteks (edaspidi toetus) planeeritud rahade taotlemist, kasutamist ja sellega seotud aruandlust.

§ 2.  Toetuste valdkonnad

  Toetused on ette nähtud:
 1) Vändra alevi sporti, vabaaja veetmist ja kultuuri edendavate üksikisikute ja kollektiivide tegevuse toetamiseks;
 2) kasumit mittetaotlevate projektide ja ürituste toetamiseks alevis;
 3) väljaspool alevit, maakonda või riiki Vändra alevit esindavate juriidiliste või füüsiliste isikute toetamiseks kultuuri või spordi valdkonnas;
 4) koolinoorte õppereiside ja enesetäiendamise toetamiseks kultuuri- ja spordivaldkonnas.

§ 3.  Taotluse esitamine

 (1) Taotluse võivad esitada:
 1) üksikisikud;
 2) kollektiivid;
 3) asutused, mittetulundusühingud, seltsingud.

 (2) Taotlus toetuse eraldamiseks kultuuri või spordi valdkonnas esitatakse Vändra Alevivolikogu kultuuri- ja spordikomisjonile (edaspidi komisjon).

 (3) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid (lisatud määrusele):
 1) taotleja nimi, aadress, kontakttelefon, pangakonto numbrit;
 2) projekti lühikirjeldus ja eelarve;
 3) ürituse läbiviimise eest vastutav isik, projekti juht;
 4) ürituse toimumise aeg ja koht, etapiviisilise ürituse korral iga etapi kohta eraldi;
 5) kaasfinantseerijad ja toetuste suurused;
 6) taotleja omaosalus projektis.

 (4) Taotlus tuleb esitada vähemalt üks kuu enne ürituse toimumist või projekti algust, millele toetust taotletakse.

§ 4.  Komisjoni pädevus

 (1) Ebapiisava informatsiooni korral on komisjonil õigus nõuda lisainformatsiooni ja selle mitteesitamisel jätta taotlus läbi vaatamata.

 (2) Esitatud taotlus vaadatakse komisjonis läbi hiljemalt kolmekümne päeva jooksul taotluse alevivalitsuses registreerimise päevast arvates. Nimetatud tähtaja jooksul on komisjonil õigus esitatud taotlus puuduste kõrvaldamiseks tagastada.

§ 5.  Toetuste piirmäärad ja maksmine

 (1) Toetuste piirmäärad on:
 1) Vändra piirkonnas korraldatavad sündmused kuni 1000 eurot;
 2) üksikisiku toetuse (osalemine võistlustel jmt) piirmäär kuni 300 eurot;
 3) kollektiivide toetus (osalemine võistlustel jmt) kuni 600 eurot;
 4) mittetulundusühingute toetus kuni 1500 eurot;
 5) Vändraga seotud trükiste väljaandmine kuni 1000 eurot.

 (2) Eelistatud on noortele suunatud projektid.

 (3) Toetuse väljamaksmise aluseks on komisjoni otsus. Üksikisikule või organisatsioonile, millised ei ole moodustanud juriidilist isikut, makstakse toetus välja kuludokumentide alusel, teistele taotlejatele kantakse toetus taotluses näidatud pangakontole.

§ 6.  Taotlejapoolne aruandlus

 (1) Tegevustoetuse saanud juriidiline isik esitab rahastatud projekti kohta aruande hiljemalt toetuse eraldamise järgmise aasta 31. jaanuariks.

 (2) Aruanne peab sisaldama (projekti) kulutuste loetelu ja kogumaksumuse.

 (3) Aruandele tuleb lisada rahalisi kulutusi tõendavad dokumentide koopiad (ostutšekid, maksekorraldused, sõidupiletid jms).

§ 7.  Toetuse mittemaksmine

  Toetust ei maksta:
 1) kui varem on toetusteks väljamakstud summasid kasutatud mittesihipäraselt
 2) kui ürituse korraldaja on kahjustanud oma tegevusega alevi mainet;
 3) kui ei ole esitatud raamatupidamisele kuludokumente;
 4) rahaliste vahendite puudumisel;
 5) kui tegevustoetuse aruannet eelmise aasta kohta ei ole komisjonile esitatud.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Vändra Alevivolkogu 16.04.2009. a määrus nr 13 „Kultuuri- ja sporditoetuste maksmise kord“.

 (2) Määrus jõustub 1. jaanuril 2017. aastal.

Tiit Kangert
Volikogu aseesimees esimehe ülesannetes

Lisa Kultuuri- ja sporditoetuste taotlus