Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Pärnu linna 2017. aasta eelarve

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.05.2017
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2016, 26

Pärnu linna 2017. aasta eelarve

Vastu võetud 15.12.2016 nr 27
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Pärnu linna 2017. aasta eelarve

  (1) Kinnitada Pärnu linna 2017. aasta eelarve:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
  2) põhitegevuse tulud vastavalt lisale 2;
  3) põhitegevuse kulud vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevus vastavalt lisale 4;
  5) finantseerimistegevus vastavalt lisale 5.

  (2) Käesoleva määruse lisa 1 „Pärnu linna 2017. aasta eelarve koondeelarve“ muude tegevuskulude eelarve sisaldab linnavalitsuse reservfondi suurusega 230 000 eurot. Reservfond on planeeritud linnavalitsuse finantsjuhtimisteenistuse põhitegevuse kulude eelarve koosseisus.

  (3) Käesoleva määruse lisa 4 „Pärnu linna 2017. aasta eelarve investeerimistegevus“ materiaalse põhivara soetuse ja renoveerimise eelarve planeeritakse koos soetusega kaasneva käibemaksukuluga.

§ 2.   Linnavalitsusele volituste andmine

  Lubada linnavalitsusel:
  1) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga kuni 1 000 000 eurot. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;
  2) refinantseerida olemasolevaid võlakohustusi ning muuta võlakohustuste lepingutingimusi linnale soodsamaks;
  3) võtta eelarvelaenu 2 885 000 eurot laenu tagastamise lõpptähtajaga 31.12.2022, sealhulgas võetud laenude osaliseks refinantseerimiseks summas 2 385 000 eurot ja uue ujula ehituse finantseerimiseks summas 500 000 eurot.

§ 3.   Eelarve täitmine

  (1) Linnavalitsus ning linnavalitsuse hallatav asutus võivad teha tehinguid ainult eelarves kinnitatud väljaminekute summa piires, välja arvatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse paragrahvis 24, § 26 lõike 4 punktis 4 ning lõigetes 6 ja 61 nimetatud juhtudel.

  (2) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel tulenevalt põhivara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.

  (3) Linnavalitsuse hallatavate asutuste 2017. eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud põhitegevuse kuludeks planeeritud vahendite jäägi, millest on maha arvatud põhitegevuse tulude eelarve alatäitmise summa, võib kavandada 2018. aasta esimeses lisaeelarves linnavalitsuse poolt määratud proportsiooni alusel põhitegevuse kuludeks või põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud põhitegevuse kuludeks planeeritud vahendite jäägi summasse ei arvestata:
  1) saadud sihtotstarbeliste ja tegevustoetuste ning lapsevanemate poolt lasteaia toitlustamise arvel tehtavate kulude jääki;
  2) kütte-, elektri-, vee- ja kanalisatsioonikuludeks planeeritud vahendite jääki.

  (5) Põhitegevuse tulude ületäitmise korral, välja arvatud teistelt kohalikelt omavalitsusüksustelt koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja huvikoolide tegevuskulude katmises osalemisest planeeritud tulu, võib kavandada 2018. aasta esimeses lisaeelarves linnavalitsuse poolt määratud proportsiooni alusel põhitegevuse kuludeks või põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks.

§ 4.   Linnavalitsuse struktuuriüksuse ja linnavalitsuse hallatava asutuse õigused

  Lisas 3 „Pärnu linna 2017. aasta eelarve põhitegevuse kulud“ välja toodud personalikulude kokkuhoiu korral on linnavalitsuse struktuuriüksustel ja hallatavatel asutustel lisaeelarve koostamisel õigus kokkuhoiu arvel taotleda teiste tegevuskulude või põhivara soetamise ja renoveerimise katmist.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. aastal.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Põhitegevuse tulud

Lisa 3 Põhitegevuse kulud

Lisa 4 Investeerimistegevus

Lisa 5 Finatseerimistegevus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json