HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Pikavere Mõisakooli põhimäärus

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2016, 29

Pikavere Mõisakooli põhimäärus

Vastu võetud 13.12.2016 nr 21
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Nimetus

  Kooli nimetus on Pikavere Mõisakool (edaspidi kool).

§ 2.  Õiguslik seisund ja tegutsemise vorm

 (1) Kool on Raasiku vallavalitsuse hallatav asutus.

 (2) Kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena. Põhikoolis toimub õpe I ja II kooliastmel.

 (3) Koolis toimub statsionaarne õpe.

 (4) Kool juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest, haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, teistest seadustest ning nende alusel vastu võetud õigusaktidest.

§ 3.  Asukoht ja tegevuskoht

  Kooli asukoht ja tegevuskoht on aadressil Pikavere küla, 75202, Raasiku vald, Harjumaa.

§ 4.  Pitsat ja sümboolika

  Koolil on oma nimega pitsat ja sümboolika.

§ 5.  Asjaajamise keel ja õppekeel

 (1) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

 (2) Kooli õppekeel on eesti keel.

2. peatükk KOOLIS OMANDATAVA HARIDUSE LIIK JA TASE 

§ 6.  Hariduse liik

  Koolis omandatakse üldharidus.

§ 7.  Hariduse tase

  Koolis omandatava hariduse tase jaguneb:
 1) alusharidus;
 2) põhiharidus (I ja II kooliastmel).

§ 8.  Tegevuse eesmärgid

  Kooli tegevuse eesmärgid on:
 1) luua õpilastele tingimused heatasemeliseüldhariduse omandamiseks, mis toetab nende kujunemist pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suutelised elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning kandma kodanikuvastutust;
 2) võimaldada lasteaialastele alushariduse omandamist lähtuvalt alushariduse riiklikust õppekavast;
 3) pakkuda õpilaste arengut toetavat ja turvalist õpikeskkonda;
 4) pakkuda koolitust õpetajatele kutseoskuste arendamiseks ja vabahariduslikku koolitust täiskasvanutele.

§ 9.  Ülesanded

  Kooli ülesanded on:
 1) luua tingimused õpilaste huvide ja annete väljaarenemiseks, edukaks esinemiseks ainealastel konkurssidel;
 2) luua tingimused õpilaste mitmekülgseks kultuuri-, spordi- ja huvitegevuseks;
 3) luua kaasaegse sisustuse ja õpivaraga keskkond, mis toetab õppekava täitmist ning heade õpitulemuste saavutamist;
 4) kujundada sotsiaalne keskkond, mis väärtustab inimesi, nendevahelist koostööd ja häid suhteid;
 5) väärtustada ja edasi arendada eesti rahvust ja kultuuri;
 6) luua töötajatele tingimused oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks;
 7) teha õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel koostööd lapsevanematega, teiste koolide ja muude organisatsioonidega.

3. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

§ 10.  Direktor

 (1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

 (2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega.

 (3) Direktor kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli kodukorra täitmise, juhib õppe- ja kasvatustegevust koostöös õppenõukogu ja kooli hoolekoguga.

 (4) Kooli direktor:
 1) esindab kooli ja teostab tehinguid, mis on suunatud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisele;
 2) juhatab ja korraldab kooli õppenõukogu tegevust;
 3) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
 4) kutsub kokku lastevanemate üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas;
 5) määrab kindlaks direktori asendamise korra;
 6) esitab kooli pidajale kooli eelarve projekti;
 7) tagab kooli eelarve täitmise;
 8) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud kooli töötajatega;
 9) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
 10) esitab kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente kooli pidajale;
 11) lahendab talle õigusaktide ja töölepinguga pandud teisi küsimusi.
 12) direktoril on õigus moodustada nõuandvaid komisjone.

 (5) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

 (6) Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

 (7) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab kooli pidaja avaliku konkursi, mille läbiviimise korra ta kehtestab.

 (8) Direktoriga sõlmib töölepingu Raasiku vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 11.  Hoolekogu

 (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

 (2) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

 (3) Hoolekogusse kuuluvad kaks õppenõukogu esindajat, kellest üks esindab kooli ja teine lasteasutuse õpetajaid ning kooli ja lasteasutuse vanemate esindajad, kooli pidaja esindaja ja vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

§ 12.  Hoolekogu ülesanded

  Kooli hoolekogu:
 1) annab nõusoleku lõimitud aine- ja keeleõppe kasutamiseks, kutsealase eelkoolituse või kutseõppe läbiviimiseks ja piirkondliku eripära või kooli omapära arvestamiseks;
 2) avaldab arvamust kooli õppekava ja selle muudatuste ning õppekorralduse muudatuste kohta;
 3) osaleb kooli arengukava väljatöötamisel, arutab läbi ja avaldab arvamust selle muudatuste kohta;
 4) avaldab arvamust kooli põhimääruse ja selle muudatuste kohta;
 5) kehtestab direktori ettepanekul pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks konkursi läbiviimise korra;
 6) avaldab arvamust kooli sisehindamise aruande kohta;
 7) avaldab arvamust kooli eelarve kava projekti kohta;
 8) avaldab arvamust õpilasega läbiviidava arenguvestluse korraldamise tingimuste ja korra kohta;
 9) arutab õpilasega tema käitumist abi- ja mõjutusmeetmena;
 10) nimetab oma esindajad komisjonide ja kogude koosseisu õigusaktides ette nähtud juhtudel;
 11) arutab läbi õpilaste turvalisusega seotud riskid õppe- ja kasvatustegevuses ning kavandab meetmed riskide vältimiseks;
 12) osaleb vajadusel kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisel;
 13) teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

§ 13.  Õppenõukogu

 (1) Koolil on õppenõukogu, kelle ülesanne on kooli õppe ja kasvatuse eesmärkide kindlaksmääramine, kooli toimimise ning edukuse analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

 (2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse õpilasesindusse määratud esindaja.

 (3) Õppenõukogu tegutseb haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

4. peatükk ÕPPE JA KASVATUSE KORRALDUSE ALUSED 

§ 14.  Õppekava

 (1) Õpingute alusdokumendiks on põhikooli riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava ja alushariduse riiklikust õppekavast lähtuv lasteasutuse õppekava.

 (2) Kooli õppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

 (3) Valikainete valikul arvestab kool õppesuundi, õpilaste, lapsevanemate ja pedagoogide ettepanekuid ning oma võimalusi.

§ 15.  Õppe ja kasvatuse korraldus

  Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus toimub vastavalt koolis kehtestatud õppekavale.

§ 16.  Hindamise alused

  Hindamise alused on riiklikus õppekavas ja hindamise korraldus kooli õppekavas.

§ 17.  Koolivaheaeg

  Koolivaheaegadena kohaldatakse haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud koolivaheaegu.

§ 18.  Kooli vastuvõtt

  Kooli vastuvõtt toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja selle alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruse ning pidaja kehtestatud vastuvõtu tingimuste ja korra kohaselt.

§ 19.  Koolist väljaarvamine

  Koolist väljaarvamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, selle alusel kehtestatud haridus- ja teadusministri määruses ning kooli kodukorras sätestatud tingimustel ja korras.

§ 20.  Kooli lõpetamine

  Kooli lõpetamine toimub põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse ning põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatu kohaselt.

§ 21.  Raamatukogu

 (1) Pikavere Rahvaraamatukogu täidab kooliraamatukogu põhiülesannet põhikogu osas, rahvaraamatukogus on ka kooli õppekirjanduse kogu. Pikavere Rahvaraamatukogu asub kooliga samas hoones.

 (2) Raamatukogu põhiülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude infokandjate säilitamise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi.

 (3) Raamatukogu jaguneb otstarbe järgi põhikoguks ja õppekirjanduse koguks.

§ 22.  Õpilaste õppekavaväline tegevus

 (1) Kool korraldab õppekavavälist tegevust pikapäevarühmas, ringides, üritustel ja väljasõitudel.

 (2) Õppekavaväline tegevus kajastatakse kooli päevakavas.

 (3) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid kooli kodukorras kehtestatud korras.

§ 23.  Kooli õppekavaväline tegevus

  Kool osutab põhitegevusega seotud õppekavavälise tegevusena: täiskasvanute koolitust, õppematerjalide kirjastamist, kooli kasutuses olevate ruumide ja esemete üürimist, võistluste ja kontsertide korraldamist.

5. peatükk ÕPILASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 24.  Õpilaste õigused

  Õpilastel on õigus:
 1) võtta osa õppetööst;
 2) õppida oma huvidele ja võimetele vastavalt;
 3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras täiendavat abi õpetajalt;
 4) luua koolis ühinguid, klubisid, ringe ning osaleda nende töös arvestades õigusaktides sätestatut;
 5) võtta osa kõigist klassivälistest õpilasüritustest, mis on ette nähtud kooli üldtööplaanis;
 6) nõustamisele ja tugimeetmete rakendamisele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud tingimustel ja korras;
 7) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustöö korraldamise osas;
 8) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta.

§ 25.  Õpilaste kohustused

  Õpilane on kohustatud:
 1) osalema temale kooli üldtööplaanis või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
 2) õppima võimetekohaselt, end arendama ja oma teadmisi pidevalt täiendama;
 3) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
 4) täitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selle rikkumise eest;
 5) hoidma kooli head mainet;
 6) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
 7) täitma teisi seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 26.  Õpilaste tunnustamine

  Õpilast tunnustatakse haridus- ja teadusministri määruses ja kooli kodukorras sätestatud alustel ja korras.

§ 27.  Vanemate õigused ja kohustused

 (1) Vanemate õigused ja kohustused tulenevad põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käesolevast põhimäärusest, kooli kodukorrast ning teistest seadustest ja nende alusel vastu võetud õigusaktidest.

 (2) Vanemal on õigus:
 1) saada koolist teavet ja selgitusi koolikorralduse ning oma lapse kohta;
 2) teha ettepanekuid koolielu korraldamise parandamiseks.

 (3) Vanem on kohustatud võimaldama ja soodustama koolikohustuse täitmist, sealhulgas:
 1) looma koolikohustuslikule õpilasele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
 2) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama nende muutustest;
 3) tutvuma koolielu reguleerivate aktidega;
 4) tegema koostööd kooliga käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras;
 5) kasutama meetmeid, mida talle pakub kool või elukohajärgne valla- või linnavalitsus;
 6) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
 7) taotlema vajaduse korral koolilt ja õpilase elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt õigusaktides sätestatud koolikohustuse täitmise tagamise meetmete rakendamist.

6. peatükk KOOLITÖÖTAJAD 

§ 28.  Koolitöötajad

 (1) Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja teised töötajad.

 (2) Kooli personali koosseisu määrab kooli direktor, tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisule.

 (3) Töölepingud kooli töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab kooli direktor.

 (4) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse käesoleva põhimäärusega tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, töötaja ametijuhendiga, töö- ja kollektiivlepinguga ning õigusaktidega.

 (5) Tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglid ja ametijuhendid kinnitab direktor.

§ 29.  Pedagoogid

 (1) Kooli pedagoogid on direktor, õpetajad ning teised õppe ja kasvatuse alal töötavad isikud.

 (2) Pedagoogide, välja arvatud direktori, ametikohtade täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi läbiviimise korra kehtestab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.

 (3) Pedagoogide ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis tugineb ühiselt seatud eesmärkidele ja kokkulepitud hindamispõhimõtetele, õpilaste ja õpetajate vastastikusele lugupidamisele, teineteisemõistmisele ning koostööle õpilaste kodudega.

 (4) Pedagoogidel on õigus:
 1) saada teavet kooli õppekava, põhimääruse, töökorralduse reeglite ja õppekorralduseeskirja kohta;
 2) saada erialast ja pedagoogilist täiendusõpet täiskasvanute koolituse seaduses ja koolis sätestatud tingimuste kohaselt;
 3) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastuvõetud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates töötingimustes;
 4) kasutada õppekavaväliseks tegevuseks tasuta kooli ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid koolis kehtestatud korras;
 5) esitada direktorile ettepanekuid õppetegevuse ja töökorralduse parendamiseks;
 6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

§ 30.  Mittepedagoogiline personal

 (1) Mittepedagoogilise personali ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majanduslik teenindamine.

 (2) Mittepedagoogilisel personalil on õigus:
 1) saada teavet kooli põhimääruse ja töökorralduse reeglite kohta;
 2) saada erialast täiendusõpet täiskasvanute koolituse seaduses ja koolis sätestatud tingimuste kohaselt;
 3) töötada töötervishoiu ja tööohutuse seaduses ning selle alusel vastuvõetud õigusaktides
 4) kasutada õppekavaväliseks tegevuseks tasuta kooli ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kehtestatud korras;
 5) esitada direktorile ettepanekuid töökorralduse parendamiseks;
 6) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.

7. peatükk VARA, RAHASTAMINE, ASJAAJAMINE JA ARUANDLUS 

§ 31.  Kooli vara

  Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle kooli pidaja poolt sihtotstarbeliselt kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

§ 32.  Eelarve ja pangakonto

  Koolil on oma eelarve, mille kinnitab Raasiku Vallavolikogu. Koolil raamatupidamist korraldab Raasiku valla raamatupidamine, koolil puudub oma pangakonto.

§ 33.  Rahastamine

 (1) Kooli rahastatakse riigieelarvest, kooli pidaja eelarvest, laekumistest sihtasutustelt, annetustest, põhimääruses sätestatud õppekavavälistest tegevustest ja muudest õppekavavälistest tasulistest teenustest, täiskasvanute koolitusest, õppematerjalide kirjastamisest, kooli kasutuses olevate esemete üürimisest ja rentimisest, võistluste ja kontsertide korraldamisest laekunud tuludest.

 (2) Õppekavavälises tegevuses osalemise eest võetava tasu määrad ja põhitegevusega seotud tasuliste teenuste hinnad kehtestab direktor, esitades need enne kehtestamist arvamuse avaldamiseks hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule ning kooskõlastamiseks kooli pidajale.

§ 34.  Asjaajamine ja aruandlus

 (1) Kool korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt.

 (2) Kool annab oma tegevuse kohta aru õigusaktidega sätestatud korras ja tähtaegadel.

§ 35.  Järelvalve

  Kooli tegevuse üle teostab teenistuslikku järelvalvet vallavalitsus, õppe- ja kasvatustegevuse üle teostatakse riiklikku järelvalvet haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 36.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Raasiku Vallavolikogu 08. märtsi 2011. a määrus nr 9 „Pikavere Lasteaia-Algkooli põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 37.  Määruse avalikustamine

  Määrus avalikustatakse kooli veebilehel.

§ 38.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2017. a

Ants Kivimäe
Volikogu esimees