SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste maksmise kord

Sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Käina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2016, 43

Sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 24.03.2016 nr 47
RT IV, 29.03.2016, 344
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2016RT IV, 23.12.2016, 1001.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalhoolekandeseaduse § 14 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste osutamise kord rahvastikuregistri järgi Käina valla elanikele ja vältimatu abi andmise kord isikule, kes ajutiselt viibib Käina valla haldusterritooriumil.

  (2) Korras reguleerimata küsimustes lähtutakse kõikide teenuste ja toetuste osas sotsiaalhoolekande seadusest.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) hüvitis – isikule sotsiaalkaitseks makstav rahaline hüvitis või antav mitterahaline hüvitis;
  2) sotsiaalteenus – isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus;
  3) sotsiaaltoetus – isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus;
  4) Käina valla elanik – isik, kelle elukohaks rahvastikuregistri järgi on Käina vald;
  5) isik – isik, kellele osutatakse sotsiaalteenuseid või eraldatakse sotsiaaltoetust;
  6) isiku esindaja – isiku poolt volitatud isik või tema eestkostja;
  7) perekond – samas eluruumis elavad isikud, nende lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud;
  8) ülalpidamiskohustusega isik – perekonna- ja kooseluseaduse mõistes seadusjärgne ülalpidaja;
  9) tugiisik – tugiisikuteenust osutav isik, kes töötab käsunduslepingu alusel ja lähtub oma töös sotsiaalala töötaja eetikakoodeksist ning omab vastavat ettevalmistust;
  10) isiklik abistaja – töötaja, kes vastavalt lepingule abistab isikut füüsiliselt igapäevastes tegevustes, millega isik puude tõttu iseseisvalt toime ei tule;
  11) toimetulek – isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
  12) asenduskodu – füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse asutus, valitsuse asutus, kellele on teenuse osutamiseks antud kehtiv tegevusluba;
  13) hoolekandeasutus – päevaselt või ööpäevaringselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, põetamine, kasvatamine ja arendamine;
  14) üldhooldekodu – eakatele ja puudega isikule elamiseks ja hooldamiseks loodud ööpäevaringselt tegutsev asutus;
  15) vältimatu sotsiaalabi – piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja peavarju.
  16) vähekindlustatud isik või perekond – toimetulekuraskustes isik või perekond;
  17) vallavalitsus - Käina Vallavalitsus;
  18) volikogu – Käina Vallavolikogu;
  19) ametnik – Käina Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna ametnik.

§ 3.   Sotsiaalteenuse ja –toetuse subjekt

  Sotsiaalteenust ja –toetust on õigus saada:
  1) Käina valla elanikul;
  2) asenduskodu kasvandikul või perekonnas hooldamisel olevallapsel, kes oli enne asenduskodusse paigutamist või hooldusperre asumist Käina valla elanik;
  3) alaealise lapse eestkostjal või perekonnas hooldajal, kui laps on Käina valla elanik;
  4) kinnipidamiskohast või kinnisest hoolekandeasutusest vabanenul, kes oli enne kinnisesse asutusse paigutamist ning on pärast vabanemist Käina valla elanik;
  5) hoolekande asutuses hooldusel oleval eakal või puudega inimesel, kes oli enne hooldekodusse paigutamist Käina valla elanik;
  6) matusekorraldajal.

§ 4.   Sotsiaalteenuse ja – toetuse taotlemine

  (1) Sotsiaalteenuse või – toetuse määramiseks esitab isik vallavalitsusele avalduse.

  (2) Erandina võib avalduse esitada juriidiline isik, kes taotleb toetust või teenust määruse § 3 nimetatud isikule.

  (3) Ametnikul on õigus nõuda isikult või tema esindajalt andmeid perekonna vara ja sissetulekute kohta, samuti kuludokumente eluaseme- jm kuludele.

  (4) Ametnikul on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust. Toetuse taotleja perekonna abivajaduse hindamiseks viib ametnik vajadusel läbi sotsiaalnõustamise. Taotleja perekonna abivajaduse hindamiseks on ametnikul õigusteha taotleja juurde kodukülastus.

  (5) Valeandmete alusel määratud ja väljamakstud toetus tuleb tagastada. Juhul, kui isik keeldub valeandmete alusel saadud toetust vabatahtlikult tagastamast, võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

§ 5.   Sotsiaalteenuse ja – toetuse määramine

  (1) Sotsiaalteenus ja -toetus määratakse Käina valla eelarves sotsiaalseks kaitseks ettenähtud vahenditest (edaspidi eelarve).

  (2) Sotsiaalteenuse määramise või mittemääramise (v.a eluasemeteenus, päevakeskuse teenus) ning sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse ja riigieelarvest kaetava sotsiaaltoetuse määramise või sellest keeldumise otsustab ametnik kuu aja jooksul arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (3) Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse määramise otsustab vallavalitsus sotsiaalkomisjoni (edaspidi: komisjon) ettepaneku alusel. Vallavalitsusel on õigus otsustada erinevalt tehtud ettepanekust.

  (4) Isik võib soovi korral osaleda komisjoni töös teda puudutava küsimuse arutelul, samuti on komisjonil õigus kutsuda isik komisjoni koosolekule ja kuulata ära tema arvamus ning esitada täiendavaid küsimusi.

  (5) Vältimatu sotsiaalabi andmine toimub vajaduse tekkimisel.

  (6) Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse määra kehtestab vallavalitsus määrusega.

  (7) Toetuse määramise ja mittemääramise otsusest teatatakse toetuse taotlejale kas suuliselt või kirjalikult viie tööpäeva jooksul, kusjuures toetuse mittemääramise puhul näidatakse ära keeldumise põhjus.

  (8) Toetuse võib jätta määramata järgmistel põhjustel:
  1) valla eelarves toetusteks ettenähtud rahaliste vahendite puudumise või ebapiisavuse tõttu;
  2) taotleja elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Käina vald;
  3) taotleja on teadlikult esitanud valeandmed või andmeid varjanud;
  4) kui taotlejal või tema perekonnal on piisavalt elatusvahendeid oma abivajaduse rahuldamiseks;
  5) muudel põhjustel.

§ 6.   Sotsiaaltoetuse maksmine

  (1) Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus makstakse välja üks kord kuus vallavalitsuse korralduse alusel ja kantakse taotleja pangakontole või pangakonto puudumisel sularahas valla kassast.

  (2) Sissetulekust mittesõltuv sotsiaaltoetus makstakse välja 10 tööpäeva jooksul arvates ametniku otsuse tegemisest ja kantakse taotleja pangakontole, pangakonto puudumisel sularahas valla kassast või kantakse teenust osutava isiku või asutuse pangakontole.

2. peatükk Sotsiaalteenused 

§ 7.   Käina valla elanikule osutatavad sotsiaalteenused

  (1) Vallavalitsuse poolt osafinantseerimisega sotsiaalteenused:
  1) koduteenus;
  2) eluruumi tagamine;
  3) tugiisikuteenus;
  4) sotsiaaltransporditeenus;
  5) isikliku abistaja teenus;
  6) päevakeskuse teenus;
  7) väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus;
  8) täisealise isiku hooldus.

  (2) Riigi poolt finantseeritavad teenused:
  1) riigi rahastatav asenduskoduteenus;
  2) riigi rahastatav lapsehoiuteenus;
  3) lapse hooldamine perekonnas.

§ 8.   Koduteenus

  (1) Koduteenus on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Koduteenuse osutamise korra kehtestab volikogu.

  (3) Koduteenuse hinna, omaosaluse suuruse ja osutamise tasu kehtestab vallavalitsus.

§ 9.   Eluruumi tagamine

  (1) Eluruumi tagamise teenus on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Puudega isikul, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel. (3) Eluruumi kohandamise teenust korraldab vallavalitsus isiku põhjendatud avalduse alusel ja osalisel finantseerimisel.

§ 10.   Tugiisikuteenus

  (1) Tugiisikuteenus on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Teenuse sihtrühmaks on perekond, kus kasvab erivajadusega, sõltuvusprobleemiga, käitumis- ja/või õpiraskusega laps ning vähese toimetulekuvõimega perekond.

  (3) Tugiisik on professionaalne töötaja, kes on saanud vastava ettevalmistuse ja kes ei ole isiku perekonnaliige ning kes osutab teenust lepingu alusel.

  (4) Tugiisikuteenust rahastab vallavalitsus.

§ 11.   Sotsiaaltransporditeenus

  (1) Sotsiaaltransporditeenus on teenus millega võimaldatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

  (2) Sotsiaaltransporditeenuse korra kehtestab volikogu.

§ 12.   Isikliku abistaja teenus

  (1) Isikliku abistaja teenusega suurendatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust
Isikliku abistaja teenust on õigustatud saama sügava liikumis- või nägemispuudega isik.

  (2) Isikliku abistaja põhiülesandeks on isiku füüsiline abistamine liikumisel, eneseteenindamisel jt spetsiifilistes toimingutes (kirjutamine, kõnelemine, lugemine vms.)

  (3) Isikliku abistaja leiab endale isik, võimaluste piires aitab isikliku abistaja leidmisel ametnik.

  (4) Isikliku abistaja konkreetsed tööülesanded ja tööaja määrab isik.

  (5) Isiklik abistaja ei ole isiku perekonna liige.

  (6) Isikliku abistaja teenuse osutamiseks sõlmib ametnik lepingu.

  (7) Teenust rahastab ja hinna kehtestab vallavalitsus.

§ 13.   Päevakeskuseteenus

  (1) Päevakeskusteenus on eakale või puudega täisealisele isikule huvitegevuses osalemise võimaldamine, teavitamine, vabatahtliku töö ja eneseabiliikumise soodustamine.

  (2) Päevakeskuse teenust osutab teenuse pakkuja, kellega sõlmib lepingu vallavanem.

  (3) Teenuse pakkuja leidmiseks kuulutatakse välja konkurss vastavalt vallavara korrale.

§ 14.   Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

  (1) Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ning tema toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

  (2) Osaliselt vallavalitsuse poolt finantseeritavale hooldusele hoolekandeasutuses paigutatakse isik, kellel puudub ülalpidamiskohustusega isik või nimetatud isik ei suuda arvestataval põhjusel täita talle seadusega pandud kohustusi.

  (3) Isik on kohustatud tasuma oma ülalpidamiskulude katteks vähemalt 85% oma pensionist.

  (4) Juhul, kui ülalpidamiskohustusega isik ei ole suuteline täies mahus katma isiku ülalpidamisega seotud igakuiseid kulusid, siis võib ametnik ülalpidamiskohustusega isiku avalduse alusel ja piisavate rahaliste vahendite olemasolul osaliselt tasuda teenuse kulu eelarvest.

  (5) Isik võib viibida väljaspool kodu osutataval üldhooldusteenusel ajutiselt või alaliselt.

§ 15.   Täisealise isiku hooldus

  (1) Vallavalitsus seab isiku taotluse alusel hoolduse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) Täisealise isiku hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse maksmise korra kehtestab volikogu.

§ 16.   Riigi rahastatav asenduskoduteenus

  (1) Asenduskoduteenus on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

  (2) Asenduskoduteenuse taotlemine ja osutamine toimub sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt.

§ 17.   Riigi rahastatav lapsehoiuteenus

  (1) Lapsehoiuteenus on lapse hooldusõigust omava isiku või käesoleva seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

  (2) Riigi rahastatavat lapsehoiuteenust on õigus saada raske ja sügava puudega lapse seaduslikul esindajal või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lg 1 nimetatud hooldajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18 aastaseks, eeldusel, et lapse hooldeteenuse vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis ja lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega (va lapse perekonnas hooldamine) ja laps ei viibi samal ajal haridusasutuses (koolis, lasteaias)

  (3) Lapsehoiuteenust on õigus osutada tegevusluba omaval isikul.

  (4) Lapsehoiuteenust tasustatakse riigieelarvest eraldatud vahenditest.

  (5) Lapsehoiuteenuseks eraldatud ja kasutamata jäävaid vahendeid võib raske- ja sügava puudega lapse seaduslik esindaja kasutada teiste vajalike sotsiaalteenuste ostmiseks.

  (6) Lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise korra kehtestab volikogu.

§ 18.   Lapse hooldamine perekonnas

  (1) Lapse perekonnas hooldamine on lapse hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu.

  (2) Lapse hooldamine perekonnas toimub sotsiaalhoolekandeseaduses kehtestatud korras.

§ 19.   Muud teenused

  Varjupaiga-, turvakodu- ja võlanõustamisteenust osutatakse sotsiaalhoolekande seaduse alusel.

3. peatükk Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused 

§ 20.   Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused

  Sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused on:
  1) sünnitoetus ja täiendav lapsetoetus;
  2) ranitsatoetus;
  3) juubelitoetus;
  4) hooldusperetoetus;
  5) hooldajatoetus;
  6) [Kehtetu - RT IV, 23.12.2016, 10 - jõust. 01.01.2017]
  7) matusetoetus;
  8) väikelapse toetus;
  9) koduse lapse toetus.

§ 21.   Sünnitoetus ja täiendav lapsetoetus

  (1) Sünnitoetust makstakse Käina valla elanikuks sündinud lapse vanemale või eestkostjale tema avalduse alusel.

  (2) Täiendavat lapsetoetust makstakse avalduse alusel lapse ühe ja kahe aastaseks saamisel.
[RT IV, 23.12.2016, 10 - jõust. 01.01.2017]

  (3) Mitmike sünni puhul makstakse sünnitoetust ja täiendavat lapsetoetust iga lapse kohta.

  (4) Käina valla elanikuks saanud lapsele ja tema seaduslikule esindajale antakse 12 kuu jooksul pidulikul vastuvõtul kingitus.

§ 22.   Ranitsatoetus

  (1) Ranitsatoetust makstakse lapsevanemale või eestkostjale avalduse alusel, kelle laps on rahvastikuregistri andmetel Käina valla ja elanik ning, kes astub Hiiu maakonnas I klassi.

  (2) Toetus makstakse välja hiljemalt 15. augustiks.

§ 23.   Juubelitoetus

  (1) Juubelitoetus makstakse välja rahvastikuregistri andmetel Käina valla elanikule alates 70-ndast eluaastast igal 0-ga ja 5-ga lõppeval sünnipäeval ja alates 90. eluaastast igal sünnipäeval ning viiakse koju koos lillekimbuga.

  (2) Isiku soovi korral kantakse juubelitoetus tema pangakontole ja juubilari ei külastata.

§ 24.   Hooldusperetoetus

  Hooldusperetoetust makstakse perekonnale, kus kasvab Käina valla elanikuna vanemliku hoolitsuseta jäänud laps.

§ 25.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetust makstakse isikule, kes on ametniku otsusega määratud puudega isiku hooldajaks, hooldamisega seotud kulude osaliseks katmiseks üks kord kuus 15. kuupäevaks pangakontole.

  (2) Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra täisealise isiku ja lapse hooldajale kinnitab volikogu.

§ 26.   Suure pere toetus
[Kehtetu - RT IV, 23.12.2016, 10 - jõust. 01.01.2017]

§ 27.   Matusetoetus

  Matusetoetust makstakse matusekorraldajale avalduse alusel Käina valla elaniku surma korral.

§ 28.   Väikelapse toetus

  (1) Väikelapse toetust on õigustaotleda vanemal, üksikvanemal või eestkostjal vanemahüvitise seaduse alusel saadava vanemahüvitise maksmise lõppemisest kuni lapse kahe aastaseks saamiseni.

  (2) Toetust võib taotleda vanem või eestkostja kui:
  1) lapse mõlemad vanemad või üksikvanem või eestkostja või faktiliselt lahus elavatest vanematest last kasvatav vanem on avalduse esitamisel rahvastikuregistri andmetel Käina valla elanik;
  2) laps ei ole kantud ühegi koolieelse lasteasutuse nimekirja ega saa lapsehoiuteenust;
  3) üks vanem on lapsega kodune.

  (3) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele isikut tõendava dokumendi, avalduse ja noorema kui 1,5 aastase lapse puhul pensioniameti tõendi, mis kinnitab vanemahüvitise maksmise lõpukuupäeva.

  (4) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalkomisjon 30 kalendripäeva jooksul arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast. Vallavalitsusel on erandliku juhtumi korral võimalik otsustada hüvitise maksmine lõike 2 punktis 1 nimetatud tingimusele mittevastamise või näiteks hooldusperede jms juhtude korral.

  (5) Toetust makstakse avalduse esitamise päevast, kuid mitte varem kui vanemahüvitise maksmise lõppemise päevast. Toetus kantakse üle taotluses toodud arvelduskontole iga kalendrikuu 10. kuupäevaks eelmise kuu eest. Lõikes 6 nimetatud toetuse maksmise lõppemise aluseks oleva asjaolust teavitab taotleja vallavalitsust kaks nädalat ette vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (6) Toetuse maksmine lõpeb:
  1) lapse kahe aastaseks saamisel;
  2) vanema tööle asumisel;
  3) lapse koolieelse lasteasutuse nimekirja kandmisel või lapsehoiuteenuse osutamisel;
  4) lapse või vanema(te) elukoha registreerimisel teise omavalitsuse territooriumile.

§ 29.   Koduse lapse toetus

  (1) Koduse lapse toetust on õigustaotleda 1,5 kuni kolme aastase lapse vanemal, üksikvanemal või eestkostjal juhul kui vanem on esitanud avalduse lapsele Käina Lasteaeda koha saamiseks ning kellele vallavalitsus ei suuda pakkuda kohta Käina Lasteaias või osutada lapsehoiuteenust.

  (2) Toetust võib taotleda vanem või lapse eestkostja kui:
  1) lapse mõlemad vanemad või üksikvanem või eestkostja või faktiliselt lahus elavatest vanematest last kasvatav vanem on avalduse esitamisel rahvastikuregistri andmetel Käina valla elanik;
  2) laps ei ole kantud ühegi koolieelse lasteasutuse nimekirja;
  3) vallavalitsusel ei ole pakkuda lasteaia kohta või osutada lapsehoiuteenust.

  (3) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele isikut tõendava dokumendi ja avalduse.

  (4) Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb sotsiaalkomisjon 30 kalendripäeva jooksul arvates toetuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast. Vallavalitsusel on erandlikul juhul võimalik otsustada hüvitise maksmine näiteks lõike 2 punktis 1 nimetatud tingimusele mittevastamise või hooldusperede jms juhtude korral.

  (5) Toetust makstakse avalduse esitamise päevast, kuid mitte varem kui lapse 1,5 aastaseks saamise ning lasteaia koha mittesaamise päevast. Toetus kantakse üle taotluses toodud arvelduskontole iga kalendrikuu 10. kuupäevaks eelmise kuu eest. Toetust ei maksta juuli kuu eest. Lõikes 6 nimetatud toetuse maksmise lõppemise aluseks oleva asjaolust teavitab taotleja vallavalitsust kaks nädalat ette vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (6) Toetuse maksmine lõpeb:
  1) lapse kolme aastaseks saamisel;
  2) lasteaia koha pakkumisel ka juhul, kui lasteaia kohta vastu ei võeta;
  3) lapse või vanema(te) elukoha registreerimisel teise omavalitsuse territooriumile.

4. peatükk Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus 

§ 30.   Sissetulekust sõltuv sotsiaaltoetus ja selle määramise kord

  (1) Vähekindlustatud isikule või perekonnale makstakse Käina valla eelarvest toetust:
  1) lasteaia osalustasu ning lasteaiatoidu eest tasumiseks;
  2) jalanõude ja rõivaste ostmiseks;
  3) ravimite, tehniliste abivahendite (nt ratastool, tugiraam, mähkmed jms) ja osutatud rehabilitatsiooniteenuse maksumuse osaliseks tasumiseks;
  4) küttepuude ostmiseks;
  5) õppurile õpilaskodu üüri ja kommunaalkulude osaliseks tasumiseks;
  6) huvialaharidust omandavate laste õppekulude osaliseks kompenseerimiseks;
  7) transporditoetuseks raviasutusse sõitmisel;
  8) muu nimetamata kulu osaliseks või täies ulatuses kompenseerimiseks.

  (2) Toetuse saamiseks tuleb esitada avaldus vallavalitsusele hiljemalt 15. kuupäevaks.

  (3) Toetuse määramise kaalutleb vallavalitsuse komisjon isiku või tema perekonna sissetulekut, toimetulekuvõimet, perekonna liikmete arvu ja võtab arvesse ka muid üldteada olevaid andmeid/asjaolusid.

  (4) Toetus makstakse välja vallavalitsuse korralduse alusel.

  (5) Makstud summa sihipärase kasutamise kohta esitab taotleja vallavalitsusele kuludokumendi.

5. peatükk Riigieelarvest kaetavad sotsiaaltoetused 

§ 31.   Toimetulekutoetus

  (1) Toimetulekutoetust on õigus saada isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

  (2) Toimetulekutoetuse määramine toimub sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvides 131 – 135 kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

  (3) Toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärad kehtestab volikogu.

§ 32.   Täiendav sotsiaaltoetus isiku toimetuleku soodustamiseks

  (1) Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik teised perekonna liikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust.

  (2) Täiendavat sotsiaaltoetust makstakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõikes 3 nimetatud sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetuse ja Vabariigi Valitsuse 6.2.2015 määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ § 4 alusel eraldatud vahenditest.

§ 33.   Vajaduspõhine peretoetus

  (1) Vajaduspõhist peretoetust makstakse isikule, kellele makstakse riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust sotsiaalhoolekandeseadusega määratud korra alusel.

  (2) Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt üks riiklike peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust saav laps, kui perekonna keskmine kuu netosissetulek on taotluse esitamise kuule eelnenud kolmel kalendrikuul olnud alla vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri.

  (3) Vajaduspõhise peretoetuse määramine ja maksmine toimub sotsiaalhoolekande seaduse kehtestatud ulatuses, tingimustel ja korras.

6. peatükk Vältimatu sotsiaalabi 

§ 34.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Vältimatu sotsiaalabi on piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju.

  (2) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

  (3) Kui vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes ei ole Käina valla elanik, esitab vallavalitsus tema rahvastikuregistrijärgsele omavalitsusele arve toetuse või teenuse osutamise eest.

7. peatükk Abi andmine juhtumikorralduse põhimõttel 

§ 35.   Juhtumikorraldus

  Kui isik vajab iseseisva toimetuleku parandamiseks pikaajalist ja mitmekülgset abi, mis hõlmab vajadust koordineerida mitme organisatsiooni koostööd abi andmisel, kasutatakse sotsiaalhoolekande seaduse kohast juhtumikorralduse põhimõtet.

8. peatükk Vaidemenetlus 

§ 36.   Vaidemenetlus

  Käina valla eelarvest rahastatava sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi ning toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse otsusega mittenõustumise korral on taotlejal õigus esitada haldusmenetluse seaduses sätestatud korras vaie kohaliku omavalitsuse üksuse kaudu maavanemale.

9. peatükk Rakendussätted 

§ 37.   Rakendamine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2016. a.

§ 38.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json