Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Pärnu linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhend

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2016, 45

Pärnu linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhend

Vastu võetud 17.12.2015 nr 37
RT IV, 29.12.2015, 67
jõustumine 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.12.2016RT IV, 23.12.2016, 2501.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Pärnu Linnavalitsuse hallatavate Eakate Avahoolduskeskuse, Tammiste Hooldekodu, Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse ja Pärnu Lasteküla (edaspidi hoolekandeasutused) juhtide ja töötajate töötasustamise alused.

§ 2.   Hoolekandeasutuste juhtide ja juhi asetäitjate töötasu

  (1) Hoolekandeasutuse juhi töötasu alammäär on 1040 eurot.

  (2) Hoolekandeasutuse juhi asetäitja töötasu alammäära arvestatakse käesoleva määruse § 3 lõike 1 alusel.

  (3) Katseajal võib hoolekandeasutuse juhile määrata 10% väiksema töötasu.

  (4) Linnapeal on õigus hoolekandeasutuse juhile hoolekandeasutuse eelarves personalikuludeks ettenähtud vahendite piires määrata:
  1) lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise eest;
  2) ühekordseid preemiaid.

§ 3.   Hoolekandeasustuste töötajate töötasu

  (1) Kõrgharidusega erialaspetsialisti töötasu alammäär on 690 eurot.

  (2) Keskeriharidusega erialaspetsialisti ning ööpäevaringse hoolekandeasutuse hooldaja töötasu alammäär 590 eurot.

  (3) Keskastme spetsialisti, keskharidusega spetsialisti, kantseleitöötaja, teenindustöötaja ja oskustöölise erialatöödel töötasu alammäär on 530 eurot.

  (4) Abipersonali töötasu alammäär on Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud töötasu alammäär.

  (5) Katseajal võib käesoleva paragrahvi lõigetes 1 kuni 3 loetletud töötajale määrata alammäärast kuni 10% madalama töötasu.
[RT IV, 23.12.2016, 25 - jõust. 01.01.2017]

§ 4.   Lisatasude, preemiate ja toetuste määramine

  Hoolekandeasutuse juhil on õigus asutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
  1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest tööajas kuni 50% tegelikust töötasust lisaülesannete täitmise perioodil. Täiendavaks tööülesandeks loetakse töölepingus ja/või ametijuhendis fikseerimata ülesannet, mis oluliselt suurendab töötaja töömahtu. Lisatasu maksmise aluseks olevas dokumendis näidatakse ära täiendavate tööülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus kuus. Lisatasu maksmise aluseks olev dokument tuleb võimalusel vormistada enne täiendavate tööülesannete andmist;
  2) lisatasusid ajutiselt puuduva töötaja asendamise eest tööajas kuni 50% asendatava või asendaja tegelikust töötasust asendusperioodil. Lisatasu maksmise aluseks olevas dokumendis näidatakse ära asendatava nimi ja asendusaeg, mille eest lisatasu makstakse. Töölepingust ja/või ametijuhendist tuleneva asendamise eest lisatasu ei maksta;
  3) ühekordseid preemiaid ja toetusi.

§ 5.   Varasema määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.

/otsingu_soovitused.json