HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2016, 49

Haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Vastu võetud 20.12.2016 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 6, koolieelse lasteasutuse seaduse § 21 lõike 5 ja huvikooli seaduse § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Kehtna valla haridusasutuse direktori (edaspidi direktor) vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi (edaspidi konkurss) läbiviimise kord.

  (2) Konkurss kuulutatakse välja direktori vaba ametikoha täitmiseks vallavanema käskkirja alusel.

  (3) Käesolevat korda rakendatakse teiste vallaasutuste juhtide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi korral.

§ 2.   Konkursiteade

  (1) Konkursi väljakuulutamise kohta avaldatakse teade vähemalt ühes üleriigilises päevalehes või ühes internetipõhises töökuulutuse portaalis ja Kehtna valla veebilehel arvestusega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) oleks alates konkursi ajalehes avaldamise päevast avalduse esitamiseks aega vähemalt viisteist kalendripäeva.

  (2) Konkursiteade peab sisaldama andmeid:
  1) asutuse nimi ja aadress;
  2) kandidaadile esitatavad nõuded;
  3) avalduse esitamise tähtaeg;
  4) koos avaldusega komisjonile esitatavate dokumentide loetelu.

§ 3.   Dokumentide esitamine

  (1) Kandidaat peab Kehtna Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) esitama konkursiteates nõutud dokumendid. Esitatud dokumendid registreeritakse vastavalt asjaajamiskorrale ning dokumente ei avalikustata.

  (2) Konkursil saavad osaleda isikud, kelle dokumendid laekuvad esitamise tähtpäevaks või mille postitamise kuupäev on esitamise tähtpäev.

§ 4.   Konkursikomisjoni moodustamine

  (1) Konkursi läbiviimiseks moodustab vallavalitsus viieliikmelise ajutise konkursikomisjoni (edaspidi komisjon). Komisjoni liikmed valivad komisjoni esimehe.

  (2) Komisjon moodustatakse hiljemalt konkursiteates märgitud avalduste esitamise tähtpäevaks. Komisjoni volitused kestavad konkursi alusel valitud isikuga töölepingu sõlmimise päevani.

§ 5.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövormiks on kinnine koosolek. Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhib komisjoni esimees.

  (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekust võtavad osa üle poole komisjoni liikmetest, sh komisjoni esimees.

  (3) Kandidaatide osalemiseks komisjoni koosolekul saadab komisjon kandidaadile kutse.

  (4) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamise ja komisjoni asjaajamise tagab vallavalitsuse kantselei.

  (5) Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

§ 6.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkursi läbiviimisel komisjon:
  1) tutvub esitatud dokumentidega;
  2) määrab kindlaks kandidaatide hindamisvoorud ja kriteeriumid (dokumendivoor, vestlusvoor jm);
  3) tunnistab kandidaadi vastavaks ja lubab järgmisse vooru;
  4) tunnistab kandidaadi mittevastavaks;
  5) viib läbi vestlusvooru.

  (2) Kandidaadil on õigus:
  1) saada komisjoni liikmetelt täiendavat teavet ja selgitusi konkursi tingimuste kohta;
  2) anda komisjonile enda kohta selgitusi;
  3) loobuda kandideerimisest konkursi igas etapis.

  (3) Ametikohale vastavaks tunnistatud kandidaatide hulgast valitakse salajasel hääletamisel ametikoha kandidaat. Ametikoha kandidaadi ametisse kinnitamise kohta teeb komisjon vallavalitsusele ettepaneku.

  (4) Kui kaks edukamat kandidaati saavad võrdsel arvul hääli, viiakse nende vahel läbi kordushääletamine. Kui kordushääletamisel ei kogu ükski kandidaat vajalikku arvu hääli, esitatakse vallavalitsusele mõlemad kandidaadid. Kui komisjoni enamuse hinnangul ei ole enim hääli saanud kandidaat piisavalt hea täidetavale ametikohale, siis loobub komisjon kandidaadi esitamisest.

  (5) Kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust või kui ükski kandidaat ei vasta konkursitingimustes esitatud nõuetele või muudel kaalukatel põhjustel kuulutab vallavanem komisjoni ettepanekul konkursi luhtunuks ning kuulutab välja uue konkursi.

  (6) Konkursi lõpptulemustest teavitatakse kirjalikult konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

  (7) Kõik käesoleva korraga sätestamata menetlusküsimused lahendab komisjon.

§ 7.   Töölepingu sõlmimine

  (1) Direktori kinnitab ametisse komisjoni ettepanekul vallavalitsus korraldusega. Vallavalitsus jätab komisjoni poolt esitatud kandidaadi ametisse kinnitamata, kui kandidaat ei vasta ametikohale esitatud nõuetele või kui komisjon on rikkunud käesolevat korda või muudel kaalukatel põhjustel.

  (2) Edukaks tunnistatud kandidaadiga sõlmib vallavalitsuse korralduse alusel töölepingu vallavanem.

  (3) Konkursi võitnud kandidaadi loobumise korral töölepingu sõlmimisest otsustab vallavalitsus komisjoni ettepanekul, kas kinnitada ametisse paremuselt järgmine samal konkursil osalenud kandidaat tema nõusolekul või korraldada uus konkurss.

  (4) Konkursi ebaõnnestumisel võib vallavalitsus määrata vallavanema ettepanekul direktori kohusetäitjaks nõuetele vastava isiku kuni üheks õppeaastaks, mille järel kuulutatakse välja uus konkurss.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 5. jaanuaril 2017. a.

Indrek Kullam
Vallavanem

Veljo Väärsi
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json