Teksti suurus:

Ühinemislepingu kinnitamine

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2016, 58

Ühinemislepingu kinnitamine

Vastu võetud 20.12.2016 nr 257

Vastavalt Põltsamaa Linnavolikogu 15. detsembri 2015 otsuse nr 1-3/120 „Ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks“, Põltsamaa Vallavolikogu 17. detsembri 2015 otsuse nr 182 „Ettepanek haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks“, Pajusi Vallavolikogu 18. veebruari 2016 otsuse nr 87 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamine Põltsamaa vallaga ja Põltsamaa linnaga ning läbirääkimiste töögrupi moodustamine“ ja Puurmani Vallavolikogu 20. jaanuari 2016 otsuse nr 1 „Vastus ettepanekule haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks Põltsamaa Vallavolikogule ja Põltsamaa Linnavolikogule“ on Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Pajusi vald ja Puurmani vald pidanud ühinemisläbirääkimisi ja teinud menetlustoimingud haldusreformi käigus Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemiseks ning ühinemise tulemusena uue haldusüksuse ja avalik-õigusliku juriidilise isiku moodustamiseks.
Lähtudes läbirääkimiste tulemustest, võtsid Põltsamaa Linnavolikogu, Põltsamaa Vallavolikogu, Pajusi Vallavolikogu ja Puurmani Vallavolikogu 20. detsembril 2016 vastu otsused haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks eesmärgil moodustada Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemisel uus haldusüksus Põltsamaa vald.
Otsus võetakse vastu Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91 lõike 6 alusel.

1. Kinnitada Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemisleping koos lisadega (ühinemisleping koos lisadega otsusele lisatud).

2. Põltsamaa Vallavalitsusel kui ametiasutusel avalikustada ühinemisleping koos lisadega Põltsamaa valla veebilehel www.poltsamaavv.ee ja esitada avaldamiseks Riigi Teatajas.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

4. Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Indrek Eensalu
Vallavolikogu esimees

Lisa Põltsamaa linna, Põltsamaa valla, Pajusi valla ja Puurmani valla ühinemisleping

Lisa 1 Seletuskiri ühinemislepingule

Lisa 2 Põltsamaa linna 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 3 Põltsamaa valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 4 Pajusi valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 5 Puurmani valla 2015. aasta auditeeritud majandusaasta aruanne

Lisa 6 Ühinevate omavalitsuste kaart

Lisa 7 Prioriteetsete investeeringute kava 2017-2021

/otsingu_soovitused.json