Teksti suurus:

Kehtna valla ja Järvakandi valla ühinemislepingu kinnitamine

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2016, 79

Kehtna valla ja Järvakandi valla ühinemislepingu kinnitamine

Vastu võetud 21.12.2016 nr 131

Võttes aluseks Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 9¹ lõike 6, Kehtna Vallavolikogu otsustab:

1. Kinnitada Kehtna valla ja Järvakandi valla ühinemisleping ja selle lisad (lisatud otsusele).
2. Ühinemisleping avalikustada Kehtna valla veebilehel.
3. Ühinemisleping avaldada Riigi Teatajas.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisel.
5. Otsust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Kehtna Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Katrin Velleste
Volikogu esimees

Lisa 1 Ühinemisleping

Lisa 1.1  Seletuskiri

Lisa 1.2  Kaart

Lisa 1.3  Investeeringute kava

Lisa 1.4.1  Kehtna valla majandusaasta aruanne

Lisa 1.4.2  Audiitori aruanne

Lisa 1.5.1  Järvakandi valla majandusaasta aruanne

Lisa 1.5.2  Audiitori aruanne

Lisa 1.6  Õiend

/otsingu_soovitused.json