Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tallinna linna 2017. aasta eelarve

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.06.2017
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2016, 97

Tallinna linna 2017. aasta eelarve

Vastu võetud 22.12.2016 nr 28
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 23 lg 2, § 37 lg 21 ja § 38 lg 1 p 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p-de 1 ja 8 ning lg 3 alusel.

§ 1.  Tallinna linna 2017. aasta eelarve kinnitamine

 (1) Kinnitada Tallinna linna 2017. aasta:
 1) koondeelarve vastavalt lisale 1;
 2) tulude eelarve vastavalt lisale 2;
 3) kulude eelarve vastavalt lisale 3;
 4) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 4;
 5) finantseerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 5;
 6) rahakäibe prognoos vastavalt lisale 6;
 7) eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi vastavalt lisale 7;
 8) pikaajaliste kohustuste võtmine vastavalt lisale 8.

 (2) Lisas 3 „Kulude eelarve" tähisega (a) märgitud kulud ja amortisatsioonikulud on arvestuslikud ning tähisega (ü) märgitud kulud on ülekantavad.

 (3) Lisas 4 „Investeerimistegevuse eelarve" toodud investeerimisprojektide ja -objektide 2017. aasta summad sisaldavad nii kapitaliseeritavat kui ka kuludesse kantavat osa.

§ 2.  Linnavalitsusele volituste andmine

 (1) Lubada linnavalitsusel:
 1) kinnitada ja täpsustada Tallinna linnale antud riigieelarve toetuste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste jaotus ametiasutuste, eelarvepositsioonide ning vajaduse korral majandusliku sisu lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste saamist eraldatud vahendite ulatuses;
 2) kinnitada Tallinna linna 2016. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2017. eelarveaastasse ja nende jaotus asutuste lõikes;
 3) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuste, v.a linnavolikogu kantselei struktuuris ja teenistuskohtade koosseisus linnavolikogu poolt ametiasutustele kinnitatud töötasu kulude piires;
 4) võtta eelarveaasta kestel kassalaenu suurima lubatud jäägiga 20 000 000 €. Kassalaen tuleb tagastada eelarveaasta lõpuks;
 5) võtta eelarvelaenu 2017. aasta investeeringute katteks mahus kuni 30 000 000 € tähtajaga kuni 25 aastat;
 6) kasutada 2017. aasta investeeringute finantseerimiseks 2016. aastaks kavandatud, kuid välja võtmata eelarvelaenu vastavalt Tallinna Linnavolikogu 6. veebruari 2003 määrusega nr 10 kinnitatud „Tallinna linna laenude võtmise ja haldamise korras" kehtestatud tingimustele;
 7) refinantseerida olemasolevaid võlakohustusi ning muuta võlakohustuste lepingutingimusi linnale soodsamaks;
 8) anda ajutisi finantseeringuid rahavoogude juhtimise eesmärgil linna sõltuvatele üksustele kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes, tingimusel, et finantseering tuleb linnale tagastada 31. detsembriks 2017;
 9) teha eraldisi lisas 3 ette nähtud kohtuvaidluste ja muude õiguslike vaidlustega seotud nõuete reservist, linna vara ja kohustusega seonduvate toimingute reservist, oma- ja kaasfinantseerimise ja välisprojektide ettevalmistamise reservist;
 10) lisas 2 asutusele kinnitatud omatulude kavandatust suuremas mahus täitmise korral suurendada ning omatulude kavandatust väiksemas mahus täitmise korral vähendada vastavale asutusele kavandatud kulutusi;
 11) 2016. aasta kulutuste alatäitmisest tingituna 2016. eelarveaastast 2017. aastasse ülekantavate kulutuste finantseerimiseks kasutada investeeringute katteks ettenähtud, kuid 2016. eelarveaastal võtmata jäänud dividenditulu aktsiaseltsilt Tallinna Soojus nende kulutuste finantseerimiseks 2017. aastal;
 12) kinnitada Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti kuludes linna sotsiaalhoolekandeasutuste töötajate palgavahendite ühtlustamiseks ettenähtud kulude jaotus asutuste ja eelarvepositsioonide lõikes;
 13) teha linnavalitsuse reservfondist eraldisi linna asutuste töötasufondi suurendamiseks Tallinna põhimääruse § 54 lõikes 11 ette nähtud hüvitiste maksmiseks ja lõigete 12 ning 13 alusel makstud hüvitise katmiseks ulatuses, mis on vajalik teenistuskoha täitmisel töötasukulude tagamiseks või mis jääb teenistuskohale planeeritud töötasukuludest hüvitise maksmiseks puudu;
 14) teha linnavalitsuse reservfondist eraldisi linna asutuste töötasufondi suurendamiseks koondamishüvitise ja hüvitise koondamisest vähem etteteatatud päevade eest katmiseks ulatuses, mis jääb teenistuskohale planeeritud töötasukuludest hüvitise maksmiseks puudu;
 15) esitada Finantsinspektsioonile kinnitus kohustuste võtmise kohta eelarve lisas 8 nimetatud tingimustel.

§ 3.  Eelarve täitmise erisused

 (1) Lisas 3 „Kulude eelarve" välja toodud töötasukulude kokkuhoiu arvelt on linna asutustel lubatud katta teisi tegevuskulusid.

 (2) Paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud 2016. aastast 2017. aastasse ülekantavate kulutuste täitmine kajastatakse 2017. aasta eelarve täitmises.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2017.

Kalev Kallo
Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisad 1-8