Teksti suurus:

Viimsi valla hankekord

Väljaandja:Viimsi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2017, 2

Viimsi valla hankekord

Vastu võetud 19.12.2017 nr 22
jõustumine 01.01.2018

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõigete 1 ja 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Viimsi valla hankekord reguleerib Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatavad asutused) korraldavate riigihangete planeerimist, riigihanke eest vastutavate isikute määramist ja riigihangete, sh alla riigihanke piirmäära jäävate hangete ning sotsiaal- ja eriteenuste riigihangete korraldamist.

 (2) Riigihange (edaspidi hange) on käesoleva määruse kohaselt asja ostmine, teenuse tellimine, ideekavandi saamine, ehitustöö tellimine või kontsessioonilepingu sõlmimine hankija poolt.

 (3) Hanke maksumused on määruses esitatud hankelepingu maksumustena käibemaksuta kui määruses ei ole sätestatud teisiti.

 (4) Hankekorda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse (edaspidi RHS) ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

§ 2.  Hanke korraldamise üldpõhimõtted

  Hanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite säästlik ja otstarbekas kasutamine, hanke läbipaistvus ja kontrollitavus, kohelda kõiki isikuid võrdselt, tagada olemasoleva konkurentsi efektiivne ärakasutamine, vältida konkurentsi kahjustavat huvide konflikti ning eelistada võimaluse korral keskkonnasäästlikke lahendusi.

2. peatükk Hangete planeerimine ja hankemenetlused 

§ 3.  Hangete planeerimine

 (1) Hangete korraldamine toimub hankeplaani alusel. Hankeplaani tuleb kanda planeeritavad hanked, vähemalt eeldatava maksumusega alates 10000 eurot asjade ostmise ja teenuste tellimise hankelepingu puhul ning eeldatava maksumusega alates 30000 eurot ehitustööde hankelepingu puhul.

 (2) Vallavalitsuse struktuuriüksuste juhid ja hallatavate asutuste juhid esitavad kahe nädala jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist oma kava hangete korraldamiseks vallavalitsuse hankespetsialisti ülesandeid täitevale isikule, kes koostab saadud informatsiooni põhjal eelarveaastal korraldatavate hangete kohta hankeplaani ning esitab selle vallavalitsusele kinnitamiseks.

 (3) Vallavalitsus kinnitab hankeplaani hiljemalt ühe kuu jooksul pärast valla eelarve vastuvõtmist. Hankeplaani muudetakse eelarveaasta jooksul vastavalt vajadusele.

 (4) Hankeplaani märgitakse:
 1) hangitavate asjade, teenuste või ehitustööde nimetus ja lühikirjeldus;
 2) hankemenetluse liik;
 3) hankelepingu eeldatav maksumus;
 4) hanke läbi viimise eelduslik aeg;
 5) hankelepingu täitmise eelduslik tähtaeg;
 6) hanke eest vastutav isik;
 7) hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

 (5) Kui kavandatava hankelepingu sõlmimisega kaasneb väljaminek tulevastel eelarveaastatel, on hanke korraldamine lubatud, kui sellega on arvestatud eelarvestrateegias. Kui väljaminekutega ei ole eelarvestrateegias arvestatud, võib hanke korraldada ainult vallavolikogu loal.

§ 4.  Hanke korraldamine maksumusega üle riigihanke piirmäära

  Riigihangete korral, mille hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või ületab riigihanke piirmäära (asjade ja teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral alates 60000 eurot, ehitustööde hankelepingu korral alates 150000 eurot), kohaldatakse riigihangete seaduses ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 5.  Lihthanke korraldamine

  Lihthangete korral, mille hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on alla riigihanke piirmäära (asjade ostmise, teenuste tellimise korral alates 30000 eurot kuni riigihanke piirmäärani ning ehitustööde tellimise korral alates 60000 eurot kuni riigihanke piirmäärani), viiakse hankemenetlus läbi järgides riigihangete seaduses ja käesoleva määruses sätestatud korda.

§ 6.  Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamine

 (1) Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamise otsustab, jooksva aasta eelarve kuludes ettenähtud vahendite piires, vallavalitsuse struktuuriüksuse juht, kui hankelepingu eeldatav maksumus ei ületa 4000 eurot (koos kõikide maksudega) ja vastava valdkonna abivallavanem, kui hankelepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta ei ületa 13000 eurot (koos kõikide maksudega). Muudel juhtudel otsustab lepingu sõlmimise vallavalitsus.

 (2) Struktuuriüksuse juht määrab oma struktuuriüksusest hanke korraldamise läbiviimiseks vastutava teenistuja.

 (3) Vastutav teenistuja:
 1) viib läbi hankemenetluse ja tagab selle dokumentatsiooni säilimise vastavalt vallavalituse asjaajamiskorrale;
 2) valib konkurentsi olemasolu korral võimalusel vähemalt kolm pakkujat ja teeb neile ettepaneku pakkumuse esitamiseks;
 3) teeb vajadusel enne hankemenetluse alustamist hankelepingu eseme täpsemaks piiritlemiseks ja hanke ettevalmistamiseks turu-uuringu;
 4) kontrollib vajadusel enne pakkumuse esitamise ettepaneku edastamist pakkuja maksuvõlgade puudumist Maksu- ja Tolliameti veebilehelt, majanduslikku ja tehnilist kvalifikatsiooni (registreering äriregistris või erialases registris ning nõutavate lubade olemasolu, kui tegevus seda eeldab);
 5) teeb peale pakkumiste laekumist kokkuvõtte, valib välja soodsaima pakkumine ja kooskõlastab e-kirja teel hanke tulemused struktuuriüksuse juhiga. Vastutav teenistuja selgitab e-kirjas hankemenetluse asjaolusid ja alla kolme pakkumise võtmise korral konkurentsi puudumisega seotud asjaolusid;
 6) informeerib pakkumuse esitanud pakkujaid hanke tulemustest.

 (4) Hangete puhul, mille eeldatav maksumus jääb alla 4000 euro (koos kõikide maksudega), võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele pakkujale. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud. Vastutav teenistuja kooskõlastab e-kirja teel hanke tulemused struktuuriüksuse juhiga.

 (5) Käesolevas paragrahvis sätestatud korda ei ole vaja järgida erakorralistel juhtudel:
 1) avariitööde teostamiseks teenuse tellimisel;
 2) kui ostetav asi või teenus on otseselt seotud füüsilisest isikust asja müüja või teenuse osutaja isikuga;
 3) kui müüja pakub asja või teenust turuhinnast selgelt odavama hinnaga.

§ 7.  Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluse korraldamine

 (1) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb vahemikku 4000 eurost ilma käibemaksuta kuni 300000 euroni ilma käibemaksuta, ja eriteenuste puhul 4000 eurost ilma käibemaksuta kuni 60000 euroni ilma käibemaksuta, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine, selleks tuleb võimalusel teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele pakkujale.

 (2) Peale pakkumiste laekumist teeb vastutav teenistuja kokkuvõtte, valib välja soodsaima pakkumine ja kooskõlastab e-kirja teel hanke tulemused struktuuriüksuse juhiga. Vastutav teenistuja selgitab e-kirjas hankemenetluse asjaolusid ja alla kolme pakkumise võtmise korral konkurentsi puudumisega seotud asjaolusid

 (3) Vastutav teenistuja informeerib pakkumuse esitanud pakkujaid hanke tulemustest.

3. peatükk Hanke korraldamine 

§ 8.  Hanke korraldamise otsustamine

 (1) Üle lihthanke piirmäära jääva hankemenetluse korraldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega milles määratakse kindlaks:
 1) hanke nimetus ja iseloomustus;
 2) hankemenetluse liik;
 3) hanke eest vastutav isik;
 4) hankelepingu täitmise eest vastutav isik;
 5) vajadusel isikud, kellele esitatakse hankedokumendid;
 6) vajadusel hanke eeldatav maksumus;
 7) vajadusel moodustatakse hanke komisjon. Komisjoni moodustamisel määratakse vajadusel ka komisjoni(liikme) ülesanded.

 (2) Vallavalitsus korraldab hankeid oma struktuuriüksuste (edaspidi struktuuriüksused) kaudu.

 (3) Hallatava asutuse taotlusel ja volitusel võib vallavalitus läbi viia ka hallatava asutuse hankemenetluse.

§ 9.  Hanke eest vastutav isik

 (1) Hanke eest vastutav isik määratakse vallavalitsuse korraldusega. Hanke eest vastutav isik on üldjuhul abivallavanem, struktuuriüksuste juht või vallavalitsuse poolt määratud isik.

 (2) Hanke eest vastutav isik koostöös hankespetsialisti ülesandeid täitva isikuga:
 1) korraldab hankedokumentide koostamise;
 2) teostab toimingud hanke väljakuulutamiseks, sh korraldab riigihangete registrile hanketeate ning vajadusel eelteate ja vabatahtliku teate esitamise;
 3) korraldab hankemenetluses vajalike valitsuse või vajadusel volikogu haldusaktide eelnõude koostamise;
 4) valmistab ette otsuste tegemiseks vajalikud materjalid;
 5) väljastab hankedokumendid ja annab teavet ning selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele vastavuses hanketeates ja hankedokumentides sätestatule;
 6) tagab hanketeadete, aruannete, aruande lisade jm dokumentide õigeaegse esitamise riigihangete registrile vastavalt riigihangete seadusele;
 7) tagab vajadusel hanke kohta teabe avaldamise Viimsi valla veebilehel;
 8) täidab muid käesolevast määrusest tulenevaid hanke eest vastutava isiku ülesandeid.

 (3) Hankedokumendid peavad vastama riigihangete seaduses nõutud tingimustele ning sisaldama pakkujale kogu vajalikku teavet riigihanke hankemenetluses osalemiseks.

§ 10.  Vallavalitsuse otsused hankemenetluses

  Vallavalitsuse korraldusega otsustatakse:
 1) pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamine;
 2) pakkuja kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine;
 3) pakkumuse vastavaks tunnistamine või pakkumuse tagasilükkamine;
 4) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
 5) kõikide pakkumuste tagasilükkamine;
 6) kõikide pakkumuste sisulise mittevastavuse korral neid tagasi lükkamata ning läbirääkimiste alustamise kohta pakkumuste üle;
 7) pakkumuse edukaks tunnistamine;
 8) hankelepingu sõlmimine ja hankelepingu täitmise eest vastutava isiku määramine;
 9) hankemenetluse lõpetamine;
 10) muud riigihangete seaduses sätestatud hankija otsused.

§ 11.  Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

 (1) Riigihanke korraldamise eest vastutav struktuuriüksuse juht, riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud enne riigihanke korraldamise alustamist kirjalikult kinnitama, et tal ei esine riigihanke korraldamisega seoses huvide konflikti.

 (2) Riigihanke korraldamise eest vastutav struktuuriüksuse juht, riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud informeerima hankespetsialisti ülesandeid täitvat isikut ja/või vallasekretäri asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel taandatakse vastav isik riigihanke korraldamisest.

§ 12.  Hankelepingu sõlmimine ja muutmine

 (1) Hankelepingu võib sõlmida suuliselt, tagades tahteavalduse vahetamise dokumenteerimise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui hankelepingu maksumus jääb alla 2000 euro. Sõltumata maksumusest tuleb hankeleping sõlmida kirjalikult, kui poolte ühesuguse arusaama tagamiseks on oluline lepingutingimustes eelnevalt kirjalikult kokku leppida.

 (2) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik peab tagama, et hankelepingu muutmisel ei rikutaks RHS-s sätestatud korda, sealhulgas ei võetaks lepingu raames täiendavaid rahalisi kohustusi, mis suurendaksid lepingu eeldatavat maksumust üle vastava hanke piirmäära.

 (3) Hankelepingut võib muuta riigihangete seaduses sätestatud alustel. Muutmise põhjendused tuuakse ära muutmise aluseks olevas haldusaktis ja/või hankelepingus. Muutmise otsustab isik või organ kelle pädevuses on muudetud tingimustega hankelepingu sõlmimine vastavalt käesolevale määrusele.

§ 13.  Hankelepingu täitmise järelevalve

 (1) Hankelepingu täitmise järelevalve tähendab pidevat kontrolli lepingu poolte kohustuste nõuetekohase täitmise üle. Jälgida tuleb, et ehitustööde hankelepingutega ei tellitaks asju ega teenuseid, mille tellimine koos ehitustöödega ei ole selle hankelepingu esemeks olevateks ehitustöödeks vajalik. Muuhulgas jälgitakse hankelepingu tähtaegadest kinnipidamist ja pretensioonide esitamise õigeaegsust.

 (2) Kestvuslepingute iga aastane ülevaatus viia läbi enne hankeplaani kinnitamist. Iga-aastase ülevaatamise eesmärk on välja selgitada, kas lepinguliste kestvussuhete praegune olemus vastab lepingu algsele objektile ja maksumusele. Kui suhe on muutunud, siis tagada, et korraldatakse seaduses nõutud riigihange.

 (3) Hankelepingu täitmise järelevalvet teostab selleks määratud vastutav isik või selle puudumisel abivallavanem või hallatava asutuse juht.

§ 14.  Hankemenetluse dokumendid

  Hankemenetluse dokumendid vormistatakse ja säilitatakse vastavalt vallavalitsuses või hallatavas asutuses kinnitatud asjaajamiskorrale.

4. peatükk Hangete teabe avaldamine 

§ 15.  Teave eelarveaastal planeeritavate hangete kohta

  Hankeplaan avalikustatakse Viimsi valla veebilehel pärast vallavalitsuse poolt hankeplaani või selle muudatuse kinnitamist valla põhimääruses valitsuse õigusaktidele sätestatud avaldamise korras sätestatud ajal.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 16.  Hallatavate asutuste hankekordade kehtestamine

  Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid on kohustatud üle vaatama käesoleva määruse jõustumisest viie kuu jooksul asutuse hankekorra kehtestamise vajaduse ja vajadusel kehtestama asutuse hankekorra.

§ 17.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

Siim Kallas
vallavanem

Kristi Tomingas
vallasekretär