HaridusKool

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise ning koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja kord

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2017, 16

Koolilõuna toetuse kasutamise ning koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise tingimused ja kord

Vastu võetud 21.12.2017 nr 11

Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja punkti 37 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Alutaguse vallale riigieelarvest ja Alutaguse valla eelarvest koolilõuna toetuseks eraldatavate vahendite kasutamise tingimused ja koolilõuna tegeliku maksumuse kandmise kord.

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud vahendite kasutamine

  (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse Alutaguse valla koolides põhi- ning üldkeskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks, arvestades Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koolilõuna arvestuslikku maksumust ühe õpilase kohta.

  (2) Kui koolilõuna tegelik maksumus ületab riigi poolt sätestatud arvestusliku maksumuse, kaetakse koolilõuna tegeliku ja arvestusliku maksumuse vahe Alutaguse valla eelarvest.

§ 3.   Koolilõuna kulude katmine ja arvestus

  Alutaguse vallale riigieelarvest laekuva toetuse ja valla eelarvest eraldatavate vahendite arvelt kaetakse õpilaste toitlustuskulud:
  1) koolides toitlustusteenust pakkuvatele ettevõtjatele nendega sõlmitud lepingute ja esitatud arvete alusel reaalselt toitlustatud õpilaste eest. Toitlustatud õpilaste arvestuse korraldab kooli direktor;
  2) tasutakse õpilaste toitlustamisega seotud kulud, kui toitlustajaks on kool ise.

§ 4.   Vastutus koolilõuna toetuse kasutamise eest

  Õpilaste toitlustamist ja toitlustatud õpilaste üle arvestuse pidamist korraldab ning koolilõuna toetuseks eraldatud riigi- ja vallaeelarveliste vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab kooli direktor.

§ 5.   Koolilõuna tegeliku maksumuse kehtestamine

  Koolilõuna tegeliku maksumuse Alutaguse valla koolides kehtestab Alutaguse Vallavalitsus oma korraldusega.

§ 6.   Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise kontroll

  Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamist kontrollib Alutaguse Vallavalitsus.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Raivo Raap
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json