Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Saku valla hankekord

Väljaandja:Saku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2017, 20

Saku valla hankekord

Vastu võetud 19.12.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 9 lõike 1 ja Saku Vallavolikogu 16. augusti 2012. a määruse nr 12 „Saku vallavara valitsemise kord” § 7 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Saku valla hankekord (edaspidi määrus) reguleerib Saku Vallavalitsuses (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatav asutus) korraldatavate riigihangete planeerimist, riigihanke ja lepingu täitmise eest vastutavate isikute määramist, riigihangete, sh lihthangete ja alla lihthanke piirmäära jäävate hangete, ning lihtsustatud korras tellitavate teenuste riigihangete korraldamist.

  (2) Riigihange (edaspidi hange) on käesoleva määruse kohaselt asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine. Sõltumata hankelepingu maksumusest tuleb järgida riigihangete seaduses (edaspidi RHS) sätestatud riigihangete korraldamise üldpõhimõtteid. Hanke maksumused on määruses esitatud hankelepingu maksumustena käibemaksuta.

  (3) Hankekorda rakendatakse koostoimes RHS ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

§ 2.   Hangete planeerimine

  (1) Hangete planeerimiseks koostatakse igaks eelarveaastaks hankeplaan, milles kajastatakse hanked eeldatava maksumusega üle lihthanke piirmäära.

  (2) Hankeplaani koostamiseks esitavad vallavalitsuse struktuuriüksuste juhid ja hallatavate asutuste juhid iga aasta 15. detsembriks vallavalitsuse majandusteenistuse juhile järgneval eelarveaastal planeeritavate hangete kohta järgneva informatsiooni:
  1) planeeritava hanke nimetus;
  2) hankelepingu sõlmimise eeldatav kuupäev ja hankelepingu kestus;
  3) hankelepingu eeldatav maksumus.

  (3) Vallavalitsus kinnitab hankeplaani hiljemalt nelja nädala jooksul pärast Saku valla eelarve vastuvõtmist.

  (4) Hankeplaani märgitakse:
  1) hanke nimetus;
  2) hankemenetluse liik;
  3) hankelepingu eeldatav maksumus;
  4) hanke korraldamise aeg;
  5) hankelepingu eeldatav täitmise tähtaeg;
  6) hanke eest vastutav isik;
  7) hankelepingu täitmise eest vastutav isik.

  (5) Hankeplaani kinnitab vallavalitsus korraldusega. Hankeplaan avalikustatakse Saku valla kodulehel.

§ 3.   Hanke korraldamine maksumusega üle riigihanke piirmäära

  (1) Riigihanke hankemenetluse korraldamise maksumuse piirmäär on:
  1) asjade ja teenuste hankelepingu ning ideekonkursi korral 60 000 eurot;
  2) ehitustööde hankelepingu korral 150 000 eurot.

  (2) Hanke korraldamisel, mille maksumus on võrdne riigihangete piirmääraga või ületab seda, kohaldatakse RHS-s ja käesolevas määruses sätestatud korda.

§ 4.   Lihthanke korraldamine

  (1) Lihthanke korraldamise maksumuse piirmäär on:
  1) asjade ja teenuste hankelepingu korral 30 000 eurot;
  2) ehitustööde hankelepingu korral 60 000 eurot.

  (2) Lihthanke korraldamisel tuleb järgida RHS § 125 ja käesolevas määruses sätestatud korda.

  (3) Juhul, kui pakkujatega võimaldatakse läbirääkimisi, sätestatakse selline võimalus ja läbirääkimiste kord lihthanke dokumendis.

§ 5.   Lihtsustatud korras tellitavad teenused

  (1) Teenuste lepingu, mille eeldatavast maksumusest rohkem kui 50% moodustab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/81/EL II lisas nimetatud teenused, sõlmimisel ei ole kohustust korraldada hankemenetlust RHS sätestatud korras.

  (2) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste tellimisel tuleb järgida RHS § 171 sätestatut.

§ 6.   Hanke korraldamine alla lihthanke piirmäära

  (1) Hanke korraldamisel alla lihthanke piirmäära tuleb järgida raha säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet ning saavutada hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi olemasolu korral parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte.

  (2) Vastutav isik hanke läbiviimise eest on valla eelarves kulude kasutamise eest vastutav ametnik või hallatava asutuse juht või tema poolt määratud isik, kes koostab pakkumuse küsimiseks lähteülesande (hinnapakkumise päring) ja edastab selle konkurentsi olemasolu korral vähemalt kolmele pakkujale, vältides huvide konflikti.

  (3) Lähteülesanne peab sisaldama järgmist:
  1) hangitava asja, teenuse või ehitustöö lühikirjeldus;
  2) vajadusel nõuded pakkuja kvalifikatsioonile ja nõutavad dokumendid;
  3) pakkumuse esitamise tähtaeg;
  4) lepingu eeldatav täitmise tähtaeg;
  5) muu pakkuja jaoks oluline informatsioon.

  (4) Pakkumused esitatakse eelistatult e-posti teel hanke teates või lähteülesandes näidatud e-posti aadressil.

  (5) Vastutav isik peab vajadusel läbirääkimisi ja koostab hinnapakkumuse edukaks tunnistamise kohta protokolli. Juhul, kui pakkumust küsitakse vähem kui kolmelt isikult, tuleb protokollis selgitada konkurentsi puudumisega seotud asjaolusid.

  (6) Juhul, kui tegemist on raamatupidamise mõistes väheväärtuslike ja kiiresti kuluvate asjade soetamisega või kiireloomulise teenuse või ehitustöö tellimisega, võib hangete puhul, mille eeldatav maksumus on asjade ostmisel või teenuse tellimisel kuni 2000 eurot ja ehitustöödel kuni 5000 eurot, vastutav isik kauba või teenuse osta või ehitustöö tellida ühelt pakkujalt.

§ 7.   Hanke korraldamise otsustamine

  (1) Saku Vallavolikogu (edaspidi volikogu) otsustab loa andmise hanke korraldamiseks, kui sõlmitakse hankeleping tähtajaga üle ühe eelarveaasta.

  (2) Alla lihthanke piirmäära maksumusega hangete korraldamise otsustab valla eelarves kulude kasutamise eest vastutav ametnik kooskõlastatult teenistuse juhiga või hallatava asutuse juht.

  (3) Üle lihthanke piirmäära hangete korraldamisel otsustab hanke korraldamise hankeplaani kinnitamisega või vallavalitsuse korralduse andmisega vallavalitsus.

§ 8.   Hanke eest vastutava isiku määramine ja pädevus

  (1) Hanke eest vastutav isik määratakse hankeplaanis või igakordselt vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Hanke eest vastutava isiku pädevus:
  1) hanke läbiviimiseks vajalike eelotsustuste ja toimingute teostamine;
  2) hankedokumentide koostamise korraldamine;
  3) pakkujate küsimustele vastamine ja selgituste andmine;
  4) vallavalitsuse või volikogu haldusaktide eelnõude koostamine;
  5) vajadusel Saku valla kodulehel hanke kohta teabe avaldamine;
  6) muude käesolevast määrusest tulenevate hanke eest vastutava isiku ülesannete täitmine.

§ 9.   Hankekomisjoni moodustamine ja pädevus

  (1) Vallavalitsus moodustab vähemalt kolmeliikmelise alalise hankekomisjoni, mille koosseisus on esimees, aseesimees ja komisjoni liige. Lisaks kuulub igakordselt hankekomisjoni konkreetse hanke eest vastutav isik.

  (2) Hankekomisjoni pädevus:
  1) hanketeate ja hankedokumentide kooskõlastamine;
  2) pakkumuste avamine;
  3) pakkujate hankemenetlusest kõrvaldamine;
  4) pakkujate ja taotlejate kvalifitseerimine või mitte kvalifitseerimine;
  5) pakkumuste vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine;
  6) põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse tagasilükkamine;
  7) kõigi pakkumuste tagasilükkamine;
  8) vajadusel pakkujatega läbirääkimiste pidamine;
  9) pakkumuste hindamine ja eduka pakkumuse valimine;
  10) hankemenetluse lõpetamine;
  11) muud riigihangete seaduses sätestatud hankija otsused.

  (3) Hankekomisjon on otsustusvõimeline, kui selle tööst võtab osa rohkem kui pool komisjoni liikmetest, sh komisjoni esimees või aseesimees.

  (4) Hankekomisjoni töösse võib kaasata hääleõiguseta sõltumatuid eksperte.

  (5) Hankekomisjoni koosolekute kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastavad hanke eest vastutav isik ja vähemalt üks hankekomisjoni liige. Hankekomisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

  (6) Hankekomisjoni esimehel on õigus suunata hankekomisjoni otsuste kinnitamine vallavalitsuse istungile.

  (7) Hangetes maksumusega alla lihthanke piirmäära teeb hankija otsused valla eelarves kulude kasutamise eest vastutav ametnik või hallatava asutuse juht.

§ 10.   Hankelepingu sõlmimine

  (1) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult, kui hankelepingu aluselt teostatakse ettemaksu või hanke maksumus ületab või on võrdne 20 000 euroga.

  (2) Alla 20 000 euro maksumusega asja ostmisel, teenuse tellimisel või ehitustöö teostamisel, kui hankelepingut ei sõlmita, on asja ostmise või teenuse osutamise või tööde teostamise aluseks valla eelarves kulude kasutamise eest vastutava ametniku või hallatava asutuse juhi kinnitatud ostudokument.

§ 11.   Avaldatav teave

  (1) Riigihanke piirmäära ületava hanke ja lihthanke korraldamise kohta avaldatakse hanketeade riigihangete registris.

  (2) Lihtsustatud korras tellitavate teenuste korral, kui hankelepingu eeldatav maksumus on 60 000 eurot või ületab seda, avaldatakse hanketeade riigihangete registris või Saku valla kodulehel.

  (3) Hanketeate ja hankedokumentide avaldamise ning muude vajalike toimingute teostamise riigihangete registris korraldab vallavalitsuse majandusteenistuse juht hanke eest vastutavalt isikult saadud hankedokumentide alusel.

§ 12.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Riigihanke korraldamise eest vastutav struktuuriüksuse juht, riigihanke eest vastutav isik ja riigihanke komisjoni liige on kohustatud informeerima oma vahetut ülemust asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning vajadusel taandatakse vastav isik riigihanke korraldamisest.

  (2) Pakkumuse avamisel kontrollitakse pakkuja kohta äriregistris avaldatud andmeid, millest selguvad pakkujaga seotud isikud.

§ 13.   Hankeplaani kinnitamine 2018. aastaks

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud informatsioon 2018. aasta kohta esitatakse hiljemalt 28. veebruariks 2018.

  (2) Vallavalitsus kinnitab 2018. aasta hankeplaani hiljemalt 31. märtsiks 2018.

§ 14.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Tiit Vahenõmm
Vallavanem

Siiri Raagmets
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json