Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kehtna valla ametiasutuste ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2017, 22

Kehtna valla ametiasutuste ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Vastu võetud 13.12.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 14 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Kehtna valla ametiasutuste ametnike (edaspidi: ametnike) haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded, mis on vajalikud teenistusülesannete täitmiseks.

§ 2.   Teenistusülesannete täitmiseks vajalikud nõuded

  Teenistusülesannete täitmiseks vajalikud nõuded ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele sätestatakse ametniku ametijuhendis arvestades ametikoha eripära.

§ 3.   Nõuded haridusele

  (1) Ametnikul peab olema vähemalt keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus.

  (2) Ametnik, kelle teenistusülesannete täitmiseks vajalikud nõuded on kehtestatud mõne muu õigusaktiga, peab vastama nendele nõuetele.

§ 4.   Nõuded teadmistele

  Ametnik peab tundma:
  1) riigi põhikorda, kodanike põhiõigusi ja –vabadusi ning avaliku halduse organisatsiooni;2) põhjalikult kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivaid õigusakte ja asjaajamiskorra aluseid;
  2) põhjalikult avalikku teenistust reguleerivaid õigusakte;
  3) põhjalikult oma töövaldkonda reguleerivaid õigustloovaid akte ja parimat praktikat ning oskama neid teenistusülesannete täitmisel rakendada;
  4) Ametnikul peavad olema üldised teadmised Euroopa Liidu institutsioonidest organisatsiooni struktuurist ja Euroopa Liidu õigusest.

§ 5.   Nõuded oskustele

  (1) Ametnik peab oskama:
  1) kasutada arvutit, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
  2) koostada õigusaktide eelnõusid ja haldusakte ning teadma ja järgima haldusmenetlusele kehtestatud reegleid;
  3) eesti keelt kõrgtasemel ja ühte võõrkeelt suhtlustasandil.

  (2) Ametniku teadmised ja oskused peavad olema kaasaegsed, võimaldamaks töötada kaasaegses keskkonnas.

  (3) Ametnikul peab olema väga hea suhtlemisoskus, sealhulgas oskus koostööks avalike huvide elluviimisel. Hea väljendus- ja kuulamisoskus, oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades ning motiveerida oma seisukohti arusaadavalt.

  (4) Ametnik peab hoidma oma erialase valdkonna piires kursis toimuvate muudatuste ja nõuetega, ning olema valmis enda eri-, kutse- ja ametialase enesetäiendamiseks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 20. detsembril 2017.

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json