HaridusKool

Teksti suurus:

Märjamaa valla haridusasutuste hoolekogude kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2019, 9

Märjamaa valla haridusasutuste hoolekogude kord

Vastu võetud 19.12.2017 nr 6
RT IV, 29.12.2017, 57
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2019RT IV, 23.12.2019, 526.12.2019

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73, koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 ning huvikooli seaduse § 17 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Märjamaa valla munitsipaalharidusasutuste hoolekogude kord (edaspidi kord) sätestab Märjamaa valla haridusasutuste (lasteaiad, lasteaiad-põhikoolid, põhikoolid, gümnaasium ja huvikool) hoolekogude moodustamise ja töökorra, hoolekogudesse liikmete valimise ning hoolekogude volitused.

§ 2.   Valla haridusasutuse hoolekogu

  (1) Valla haridusasutuse hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on alaliselt tegutsev organ.

  (2) Hoolekogu eesmärgiks on lastevanemate (edaspidi vanemad), õpetajate, haridusasutuse pidaja ja kogukonna, koolide puhul lisaks õpilaste ja vilistlaste ühistegevus õppe- ja kasvatustöö ootustele vastavuse jälgimisel, suunamisel ja arendamisel ning haridusasutuses paremate tingimuste loomine.

  (3) Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb haridusasutuse pidajale ettepanekuid haridusasutusega seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (4) Hoolekogu juhindub oma tegevuses haridusalastest seadustest ja teistest õigusaktidest, valla õigusaktidest, antud haridusasutuse põhimäärusest ja käesolevast korrast.

2. peatükk HOOLEKOGUDE LIIKMESKOND 

§ 3.   Lasteaedade hoolekogude koosseisud

  (1) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad:
  1) õpetajate esindaja;
  2) iga rühma vanemate poolt valitud esindaja;
  3) Märjamaa Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt nimetatud pidaja esindaja.

  (2) Eraldi asuvate tegevuskohtadega haridusasutuse (Sipa-Laukna Lasteaed ja Kasti-Orgita Lasteaed) puhul valitakse üks esindaja iga tegevuskoha õpetajate kohta.

  (3) Üherühmalises lasteaias (Vana-Vigala Lasteaed) valivad vanemad hoolekogusse kaks esindajat.
[RT IV, 23.12.2019, 5 - jõust. 26.12.2019]

  (4) Sipa-Laukna lasteaias mõlemas rühmas valivad vanemad hoolekogusse kaks esindajat.

§ 4.   Lasteaedade-põhikoolide hoolekogude koosseisud

  Kivi-Vigala Põhikooli, Valgu Põhikooli ja Varbola Lasteaia-Algkooli hoolekogusse kuuluvad:
[RT IV, 23.12.2019, 5 - jõust. 26.12.2019]
  1) üks lasteaiaõpetajate esindaja;
  2) üks kooliõpetajate esindaja;
  3) lasteaialaste vanemate esindaja;
  4) vähemalt üks õpilaste vanemate üldkoosolekul valitud esindaja;
  5) üks vilistlaste ja/või üks kogukonna esindaja;
  6) õpilasesinduse olemasolul nende nimetatud esindaja;
  7) volikogu poolt nimetatud pidaja esindaja.

§ 5.   Põhikoolide hoolekogude koosseisud

  Vana-Vigala Põhikooli hoolekogusse kuuluvad:
[RT IV, 23.12.2019, 5 - jõust. 26.12.2019]
  1) üks õpetajate esindaja;
  2) vähemalt üks õpilaste vanemate üldkoosolekul valitud esindaja;
  3) üks vilistlaste ja/või üks kogukonna esindaja;
  4) õpilasesinduse olemasolul nende nimetatud esindaja;
  5) volikogu poolt nimetatud pidaja esindaja.

§ 6.   Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogu koosseis

  Märjamaa Gümnaasiumi hoolekogusse kuuluvad:
  1) üks põhikooliõpetajate esindaja;
  2) üks gümnaasiumiõpetajate esindaja;
  3) vähemalt üks põhikooliõpilaste vanemate esindaja;
  4) vähemalt üks gümnaasiumiõpilaste vanemate esindaja;
  5) üks õpilaste või õpilasesinduse esindaja;
  6) üks vilistlaste ja/või üks kogukonna esindaja;
  7) volikogu poolt nimetatud pidaja esindaja.

§ 7.   Huvikooli hoolekogu koosseis

  Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli hoolekogusse kuuluvad:
  1) üks muusika- ja üks kunstiõpetajate esindaja;
  2) üks õpilaste või õpilasomavalitsuse esindaja;
  3) vähemalt üks vanemate esindaja;
  4) üks vilistlaste ja/või üks kogukonna esindaja;
  5) volikogu poolt nimetatud pidaja esindaja.

§ 8.   Hoolekogude koosseisude nõuded

  (1) Erinevate lasteaiarühmade või kooliastmete vanemaid ei või ühe haridusasutuse hoolekogus esindada üks ja sama isik.

  (2) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kogukonna esindajad ei tohi kuuluda haridusasutuse töötajate hulka.

  (3) Haridusasutuse direktor ei kuulu oma asutuse hoolekogusse.

  (4) Õpilaste, vanemate, vilistlaste ja kogukonna esindajad peavad moodustama enamuse hoolekogu koosseisust.

§ 9.   Hoolekogu liikmete valimine

  (1) Õpetajate esindaja või esindajad valitakse haridusasutuse pedagoogilise nõukogu või õppenõukogu koosolekul.

  (2) Õpilaste esindaja valitakse õpilaste koosolekul.

  (3) Õpilasesinduse esindaja valitakse õpilasesinduse koosolekul.

  (4) Vanemate esindaja valitakse üldjuhul lasteaia osas õppeaasta algul esimesel rühma vanemate koosolekul ja kooli osas vanemate üldkoosolekul, erandjuhul vanematega läbirääkimiste tulemusena.

  (5) Vilistlaste esindaja valitakse kas vilistlaskogu poolt või selle puudumisel vanemate üldkoosolekul. Kogukonna esindaja valitakse haridusasutuse vanemate üldkoosolekul. Ühine esindaja nimetatakse ühiste läbirääkimiste tulemusena.

  (6) Pidaja esindajad haridusasutuste hoolekogudesse nimetab volikogu oma volituste ajaks.

  (7) Hoolekogu liikme kandidaat peab kandideerimiseks andma nõusoleku.

§ 10.   Hoolekogu koosseisu kinnitamine, muutmine ja liikmete volitused

  (1) Hoolekogu koosseisu kinnitab haridusasutuse direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (2) Hoolekogu volitused kehtivad koosseisu kinnitamise päevast kuni uue koosseisu kinnitamiseni.

  (3) Hoolekogu liikme volitused lõppevad:
  1) liikme kirjaliku avalduse alusel;
  2) esindatavate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel;
  4) esindajaks valitud õpilase lahkumisel või muul põhjusel haridusasutuse õpilasnimekirjast väljaarvamisel;
  5) kui esindajaks valitud vanema laps on väljaarvatud haridusasutuse õpilaste/laste nimekirjast;
  6) hoolekogu liikme surma korral.

  (4) Hoolekogu liikme volituse lõppemisel teavitab haridusasutuse direktor sellest vallavalitsust, esitades taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks.

3. peatükk HOOLEKOGU TÖÖKORD JA PÄDEVUS 

§ 11.   Hoolekogu töökord

  (1) Töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

  (2) Hoolekogu koostab igaks õppeaastaks tööplaani.

  (3) Hoolekogu töövorm on koosolek. Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad vähemalt kord nelja kuu jooksul, lasteaedades vähemalt kord kvartalis.

  (4) Hoolekogu erakorralised koosolekud toimuvad vähemalt poolte hoolekoguliikmete, haridusasutuse direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

  (5) Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (6) Hoolekogu koosoleku ettevalmistamist korraldab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Teade koosoleku toimumise aja ja päevakorra kohta, arutlusele tulevate küsimuste asjakohased materjalid saadetakse kirjalikult või elektronposti teel vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (7) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (8) Hoolekogu töösse võib kaasata spetsialiste, moodustada töörühmi või komisjone.

  (9) Hoolekogu koosolekutest võtab vajadusel osa haridusasutuse direktor, kes on ühtlasi aruandekohuslane hoolekogu ees.

  (10) Hoolekogu koosolekutel võivad osaleda teised isikud hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe loal.

  (11) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse haridusasutuses ühtsetel alustel muude haridusasutuse dokumentidega.

§ 12.   Hoolekogu pädevus

  (1) Hoolekogu pädevuses on:
  1) kuulata ära direktori aruanne haridusasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) kuulata ära direktori koostatud eelarveprojekt;
  3) anda direktorile ja pidajale soovitusi haridusasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  4) teha direktorile ja pidajale ettepanekuid lastele soodsama arengukeskkonna tagamiseks;
  5) otsustada lasteaialapse toidukulu päevamaksumus;
  6) teha vajalike tingimuste olemasolul vallavalitsusele ettepanek lasteaiarühmas laste arvu suurendamiseks;
  7) teha vajadusel ettepanek pikapäevarühma moodustamiseks ja selle töö korraldamiseks;
  8) kehtestada direktori ettepanekul haridusasutuse pedagoogide ametikohtade täitmiseks avaliku konkursi läbiviimise kord;
  9) avaldada arvamust haridusasutuse sisehindamise aruande, haridusasutusse vastuvõtu tingimuste ja korra, arenguvestluste korraldamise tingimuste ja korra, arengukava ja selle muudatuste ning kodukorra ja selle muudatuste kohta;
  10) vajadusel olla kaasatud hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamisse;
  11) teha ettepanekuid tasuliste teenuste ja huvihariduse andmisel lastevanemate osalustasu kehtestamise ja selle suuruse kohta;
  12) osaleda oma esindaja kaudu haridusasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  13) otsustada teisi seaduse või valla õigusaktidega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (2) Lapsel ja vanemal ning teistel isikutel on õigus pöörduda hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

  (3) Hoolekogul on õigus saada haridusasutuse direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks ja otsuste tegemiseks vajalikku informatsiooni.

§ 13.   Hoolekogu otsused

  (1) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt kaks kolmandikku (2/3) hoolekoguliikmetest, sh hoolekogu esimees või aseesimees.

  (2) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletamisel. Hoolekogu otsusel võib hääletamine olla salajane.

  (3) Hoolekogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (4) Hoolekogu otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikutel on õigus nendega haridusasutuses tutvuda.

  (5) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab haridusasutuse direktor.

§ 14.   Otsuse vastuvõtmine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu

  (1) Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib hoolekogu otsuse vastu võtta ka side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

  (2) Otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata saadab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoolekogu liikmetele otsuse eelnõu ja otsuse tegemiseks vajalikud materjalid ning määrab vastamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui viis tööpäeva.

  (3) Otsus loetakse vastuvõetuks, kui otsuse poolt hääletab üle poole hoolekogu liikmetest. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks hoolekogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl. Hoolekogu liige saadab vastuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (4) Hääletustulemused protokollib hoolekogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees, ja sekretär.

§ 15.   Hoolekogu otsusega mittenõustumine

  Hoolekogu otsusega mittenõustumisel, samuti vaidlusküsimuste korral, on õpilasel, vanemal või hoolekogu liikmel õigus pöörduda kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest haridusasutuse õppe- ja kasvatustegevuse üle järelevalvet teostava asutuse poole otsuse õiguspärasuse kontrollimiseks.

§ 16.   Rakendussätted

  (1) Haridusasutuste hoolekogude koosseisud viiakse määrusega vastavusse hiljemalt 30. juuniks 2018.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json