SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2019, 23

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 19.12.2017 nr 7
RT IV, 29.12.2017, 64
jõustumine 01.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.05.2018RT IV, 24.05.2018, 801.08.2018
25.06.2019RT IV, 28.06.2019, 4901.07.2019
17.12.2019RT IV, 23.12.2019, 1801.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab Kambja valla eelarvest ja riigieelarvest Kambja valla eelarvesse eraldatud sihtotstarbelistest vahenditest makstavate sotsiaaltoetuste liigid, maksmise tingimused ja korra.

  (2) Toimetulekupiir käesoleva korra tähenduses on Riigikogu poolt kehtestatud toimetulekupiir.

  (3) Toetuste määrad ja toetuste taotluste vormid kinnitab vallavalitsus.

§ 2.   Toetusele õigust omav isik

  (1) Toetust on õigus määrata isikule, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Kambja vald ja kelle tegelik elukoht on Kambja vald või vältimatut sotsiaalabi taotlevale inimesele, kui käesoleva määrusega ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Toetust võib taotleda toetust vajava isiku huvides ka temale määratud eestkostja, hooldaja või muu isik, kellel on andmeid abi vajava isiku kohta.

  (3) Lapsest lähtuvate toetuse maksmise aluseks on lapse rahvastikuregistrijärgne elukoht Kambja vallas.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  Toetuse taotlemiseks esitab isik vallavalitsusele järgmised dokumendid:
  1) vormikohane allkirjastatud taotlus paberkandjal või digitaalselt allkirjastatud taotlus elektrooniliselt;
  2) sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste taotlemisel andmed leibkonna sissetulekute kohta (palgatõend, pangaväljavõte vms);
  3) taotluses nõutud kulusid tõendavad dokumendid.

§ 4.   Toetuse taotluse menetlemine ja toetuse määramine

  (1) Taotlust menetlev ametnik hindab vajadusel kodukülastuse või vestluse ja majandusliku olukorra analüüsi põhjal toetuse saaja abivajadust.

  (2) Taotlust menetleval ametnikul on õigus:
  1) nõuda avalduse lahendamise seisukohalt oluliste asjaolude kohta täiendavaid dokumente, andmeid ning informatsiooni taotleja ja tema pereliikmete kohta;
  2) kontrollida taotluses ja sellele lisatud dokumentides esinevaid asjaolusid muudest allikatest.

  (3) Toetuse määramisel arvestatakse toetuse saaja ja tema perekonnaliikmete sissetulekuid ning perekonnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust.

  (4) Toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

  (5) Toetuse määramisest võib keelduda kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotleja ei esita taotlust menetleva ametniku poolt küsitud täiendavaid dokumente;
  3) perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste puhul vallavalitsus leiab, et taotleja või tema pereliikmete kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või tema pereliikmetele toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
  4) perekonna sissetulekust sõltuvate toetuste puhul töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi, on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud osalemast tööturuteenuses;
  5) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  6) toetuse maksmiseks puuduvad eelarvelised vahendid;
  7) taotlejal on täitmata rahalisi kohustusi Kambja valla ees;
  8) taotleja ja tema pereliikmete või leibkonna sissetulekud ületavad kehtestatud toimetulekupiiri.

  (6) Vallavalitsusel on õigus rahaliste vahendite olemasolu korral põhjendatud juhtudel teha erandeid määrusega kehtestatud toetuse maksmise tingimustest. Erandi tegemise otsustab vallavalitsus põhjendatud korraldusega.

  (7) Vallavalitsus vaatab avalduse läbi ja otsustab toetuse määramise või mittemääramise 30 päeva jooksul avalduse esitamisest, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti.

  (8) Käesoleva määruse § 8, § 9, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15 ja § 16 nimetatud toetuse taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (9) Käesoleva määruse § 6, § 7, § 10, § 17 ja § 171 nimetatud toetuse taotluse vaatab läbi ja toetuse maksmise otsustab taotlust menetlev ametnik. Taotluse mitterahuldamise otsustab vallavalitsus korraldusega.
[RT IV, 24.05.2018, 8 - jõust. 01.08.2018]

  (10) Toetuse määramisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

§ 5.   Toetuse maksmine

  (1) Määratud toetuse summa:
  1) kantakse toetuse saaja arvelduskontole või taotleja poolt volitatud isiku arvelduskontole;
  2) kasutatakse taotleja poolt esitatud arvete tasumiseks;
  3) makstakse erandkorras sularahas välja vallavalitsuse kassast;
  4) kasutatakse taotleja sihtotstarbeliste maksete kompenseerimiseks või teenuse eest tasumiseks.

  (2) Toetus makstakse välja hiljemalt 5 tööpäeva jooksul peale vastava otsuse vormistamist, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti.

§ 6.   Sünnitoetus

  (1) Toetust makstakse kahes osas:
  1) esimene osa makstakse lapsevanema taotluse alusel vanemale, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris enne lapse sündi on Kambja vald ning laps registreeritakse sünnijärgselt Kambja valla elanikuks;
  2) teine osa makstakse lapse 2-aastaseks saamisel tingimusel, et on endiselt täidetud punktis 1 sätestatud tingimused ning lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on olnud järjepidevalt Kambja vallas.

  (2) Taotlust menetlev ametnik vaatab läbi toetuse taotluse, teeb otsuse toetuse maksmise kohta ning korraldab toetuse väljamaksmise kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

§ 7.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetus on ühekordne toetus, mida makstakse isiku surma korral, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht oli Kambja vald.

  (2) Matusetoetust makstakse kirjaliku avalduse alusel isikule, kes korraldab lahkunu matused, olenemata korraldaja elukohast ja sugulusastmest.

  (3) Taotlust menetlev ametnik vaatab läbi toetuse taotluse, teeb otsuse toetuse maksmise kohta ning korraldab toetuse väljamaksmise kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

§ 8.   Küttetoetus

  (1) Küttetoetus on ühekordne toetus ahiküttega eluruumi küttekulude kompenseerimiseks.

  (2) Küttetoetusele on õigus üksi elaval töövõimetoetust või riiklikku pensioni (va toitjakaotuspension) saaval isikul, kes ei tööta ja kelle kuu sissetulek on väiksem kui 470 eurot.
[RT IV, 23.12.2019, 18 - jõust. 01.01.2020]

§ 9.   Koolilõunatoetus

  (1) Koolilõunatoetus on toetus, mida makstakse peredele laste koolilõuna kulude katmiseks.

  (2) Koolilõunatoetusele on õigus peredel, kui perekonna sissetulek pereliikme kohta jääb alla 1,5-kordset toimetulekupiiri.

  (3) Toetust määratakse vahendite olemasolu korral kas osaliselt või kogu ulatuses koolilõuna maksumusest.

  (4) Vastavalt vallavalitsuse korraldusele kantakse toetus üle koolides toitlustamist korraldavale ettevõttele.

§ 10.   Ranitsatoetus

  (1) Ranitsatoetus on ühekordne toetus esimesse klassi minevale lapsele.

  (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada koolimineku aastal alates 1. augustist kuni 31. oktoobrini.

§ 11.   Õppetoetus

  (1) Õppetoetus on ühekordne toetus, mida makstakse perekondadele laste õppevahendite, töövihikute ning muude kooliskäimisega või kooli lõpetamisega seotud kulutuste osaliseks või täielikuks tasumiseks.

  (2) Õppetoetusele on õigus peredel, kui perekonna sissetulek pereliikme kohta jääb alla 1,5-kordset toimetulekupiiri.

§ 12.   Laagritoetus

  (1) Laagritoetus on ühekordne toetus laagris osaleva 7 - 19-aastase lapse, kes õpib üldhariduskooli päevases õppevormis, osalemistasu osaliseks katmiseks.

  (2) Laagritoetusele on õigus peredel, kui perekonna sissetulek pereliikme kohta jääb alla 2- kordset toimetulekupiiri.

  (3) Taotlusele tuleb lisada laagris osalemise tasu maksmise aluseks olev dokument või maksmist tõendav dokument.

§ 13.   Toetus kriisiolukorra või õnnetusjuhtumi korral

  (1) Toetust makstakse isikule või perekonnale, kes on sattunud kriisiolukorda tulekahju, üleujutuse või muu õnnetuse tagajärjel.

  (2) Toetuse määr ja abi osutamine sõltub konkreetsest juhtumist ning isiku olukorrast.

  (3) Toetuse taotleja esitab vajadusel vallavalitsusele koos kirjaliku avaldusega päästeteenistuse või politsei kirjaliku tõendi.

§ 14.   Ühekordne peretoetus

  (1) Ühekordset peretoetust makstakse vahendite olemasolu korral perekonnale hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks põhjendatud taotluse alusel.

  (2) Ühekordset peretoetust makstakse perekondadele, kelle sissetulekud pärast eluasemekulude ja eluks hädavajalike kulutuste tasumist ületavad toimetulekupiiri, kuid toetus on vajalik perekonna iseseisva toimetuleku säilitamiseks ja hoidmaks ära abituse süvenemist.

§ 15.   Ravitoetus

  (1) Ravitoetust makstakse rahaliste vahendite olemasolul alljärgnevate kulude osaliseks või täielikuks tasumiseks:
  1) töövõimetoetust või riiklikku pensioni (va toitjakaotuspension) saavale isikule üks kord aastas retseptiravimite kompenseerimiseks tingimusel, et isik ei teeni sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu;
  2) puudega lapsele ja puudega täiskasvanule meditsiiniliselt põhjendatud abivahendi ostmiseks või laenutamiseks;
  3) kuni 18-aastase lapse prillide (või nägemisteravust korrigeerivate abivahendite) hüvitamiseks;
  4) nägemispuudega isiku juhtkoera ülalpidamiseks üks kord kvartalis;
  5) pikaajalise koduse hapnikravi saaja elektrienergia kulude katteks üks kord kuus meditsiiniasutuse tõendi alusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1-3 sätestatud toetuse taotlusele tuleb lisada kulusid tõendavad dokumendid.

§ 16.   Transporditoetus

  Transporditoetust makstakse rahaliste vahendite olemasolul alljärgnevate kulude osaliseks või täielikuks tasumiseks:
  1) töövõimetoetust või riiklikku pensioni (va toitjakaotuspension) saavale liikumispuudega isikule üks kord aastas transpordikulude kompenseerimiseks tingimusel, et isik ei teeni sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu;
  2) liikumispuudega lapse ja töötava üle 16-aastase liikumispuudega isiku transpordikulude kompenseerimiseks. Toetuse määr ja abi osutamine sõltub konkreetsest juhtumist ning isiku olukorrast.

§ 17.   Eakate sünnipäevatoetus

  (1) Toetust makstakse alates 80. eluaastast igal aastal isiku sünnikuul.

  (2) Esmakordse toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus.

  (3) Järgnevatel aastatel teeb taotlust menetlev ametnik eakate sünnipäevatoetuse saajad kindlaks rahvastikuregistri andmete alusel, teeb otsuse toetuse maksmise kohta ning korraldab toetuse väljamaksmise.

  (4) Sünnipäevatoetust ei maksta neile hoolekandeasutuses viibivatele eakatele, kelle hooldusteenuse eest maksab vallavalitsus.

§ 171.   Teise omavalitsuse munitsipaallasteaia koha kasutamise toetus
[RT IV, 24.05.2018, 8 - jõust. 01.08.2018]

  (1) Teise omavalitsuse munitsipaallasteaia koha kasutamise toetust makstakse igakuiselt, va juulikuu eest lapsevanema ühekordse taotluse alusel Tartumaa teiste omavalitsuste munitsipaallasteaedades lasteaiakohta kasutava lapse vanemale juhul, kui teise omavalitsuse kohamaksumus on suurem kui Kambja valla kehtestatud kohamaksumus. Toetust makstakse kohamaksumuste vahe ulatuses.

  (2) Toetus on ette nähtud pooleteise- kuni seitsmeaastase lapse vanemale, kui vanema kohataotluses eelistatud Kambja valla munitsipaallasteaedades puudub vaba lasteaiakoht.

  (3) Toetust määratakse terve kalendrikuu eest eeldusel, et on täidetud käesolevas määruses toetuse maksmiseks sätestatud tingimused. Väljamaksed toimuvad iga kalendrikuu 20 päeva jooksul eelmise kuu eest. Juunis ja juulis esitatud taotluste kohta teeb taotlust menetlev ametnik otsused 20. septembriks.
[RT IV, 28.06.2019, 49 - jõust. 01.07.2019]

  (4) Toetust ei maksta nendele vanematele, kes ei ole taotlenud kohta Kambja valla munitsipaallasteaias.

  (5) Toetuse maksmine lõpetatakse, kui pooleteise- kuni seitsmeaastasele lapsele on pakutud vanema poolt munitsipaallasteaia kohataotluses eelistatud lasteaedades kohta ning vanem on kirjalikult teatanud kohast loobumisest või vanem ei ole pakkumisest alates kahe kalendrikuu jooksul sõlminud munitsipaallasteaia kohakasutuse lepingut.

§ 18.   Rakendussätted

  (1) Neile lapsevanematele, kellele on makstud Kambja Vallavolikogu 25.02.2016 määruse nr 42 „Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord” alusel lapse sünnitoetuse I või II osa, makstakse lapse aastaseks ja/või kaheaastaseks saamisel sünnitoetust 150 € tingimusel, et nad on jätkuvalt Kambja valla elanikud. Toetuse saajad teeb kindlaks sotsiaalametnik ja toetus kantakse lapsevanema arvelduskontole lapse sünnipäevakuul.

  (2) Neile lapsevanematele, kellele on makstud Ülenurme Vallavolikogu 17.12.2013 määruse nr 19 „Ülenurme valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord“ alusel lapse sünnitoetuse esimest osa, makstakse sünnitoetuse teine osa summas 100 € välja 2018. aastal lapse 2- või 3-aastaseks saamisel (2015. ja 2016. a sündinud lapsed) tingimusel, et nad on jätkuvalt Kambja valla elanikud.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud toetust saavatele lapsevanematele ei maksta käesoleva korra § 6 lõike 1 punktis 2 nimetatud toetust.

  (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (5) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. aastal.

/otsingu_soovitused.json