Teksti suurus:

Võru Linnavolikogu 18. novembri 2020 määruse nr 14 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2020, 2

Võru Linnavolikogu 18. novembri 2020 määruse nr 14 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

Vastu võetud 16.12.2020 nr 19
jõustumine 01.01.2021

Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 22 lõike 1 punkt 5, "Sotsiaalhoolekande seadus" § 14 lõike 1 ja lõike 2 ja "Koolieelse lasteasutuse seadus" § 27 lõike 1 punkt 2 ning lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Linnavolikogu 18. novembri 2020 määruses nr 14 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" (RT IV, 25.11.2020, 5) tehakse järgmised muudatused:
  1) lisatakse paragrahv 491 järgmises sõnastuses:
"§ 491. Määruse muutmine
1) Võru Linnavolikogu 10. mai 2006 määrus nr 20 "Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine" (RT IV, 19.12.2013, 13) muudetakse ja paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:
"§ 3. Õppekulu eriolukorras
Võru Linnavalitsusel on õigus ajutiselt vabastada erandkorras, riigis välja kuulutatud eriolukorra kehtivuse ajal, Võru linna lasteasutuste teenust kasutavad lapsevanemad õppekulu maksmisest."."
  2) paragrahvi 50 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

Ülo Tulik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json