Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Tallinna avalike teenuste andmekogu põhimäärus

Tallinna avalike teenuste andmekogu põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2020, 3

Tallinna avalike teenuste andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 16.12.2020 nr 37

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 2 alusel ning kooskõlas avaliku teabe seaduse § 28 lg 1 p-dega 27, 311 ja 312 ning § 435 lg-ga 1, Vabariigi Valitsuse 25. mai 2017 määruse nr 88 „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ §-dega 2, 4 ja 6 - 9 ning Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsuse nr 76 „Tallinna avalike teenuste andmekogu asutamine” p‑ga 5.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Tallinna avalike teenuste andmekogu (edaspidi andmekogu) põhimääruses kehtestatakse andmekogu pidamise, järelevalve ja lõpetamise kord ning andmekogusse kogutavate andmete koosseis. 

§ 2.  Terminid

  Määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) teenus – linna asutuse või tema volitatud isiku tehtav toiming või osutatav hüve, mida tehakse või osutatakse füüsilisele või juriidilisele isikule õigusaktides ettenähtud viisil. Teenus võib olla tasuline või tasuta. Teenust võidakse osutada kas teenuse kasutaja avalduse või muu pöördumise alusel (otsene avalik teenus) või teenuse kasutaja otsese pöördumiseta (kaudne avalik teenus, teenuse kasutajat ei ole võimalik identifitseerida); 
  2) e-teenus – teenus, mida osutatakse elektroonilise kanali kaudu;
  3) teenuse kasutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes on teenuse saaja;
  4) hinnakirjarida – kauba või teenuse nimetus koos ühiku ja hinnaga;
  5) arve – füüsilise või juriidilise isiku ja Tallinna linna vahel sõlmitud lepingu alusel teenuse kasutajale edastatav arve või Tallinna linna asutuse nõue teenuse kasutajale, näiteks trahvi või maksu tasumise nõue;
  6) SAP – majandus – ja äritarkvara.

§ 3.  Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on:
  1) koondada terviklik teave Tallinna linna avalike teenuste ja hindade kohta; 
  2) pidada Tallinna avalike teenuste üle arvestust;
  3) anda avalikkusele teavet teenuse osutamise kohta; 
  4) lihtsustada teenuste taotlemist;
  5) lihtsustada arvete tasumist;
  6) lihtsustada koolitustele registreerumist;
  7) anda ülevaade isikuandmete töötlemisest.

§ 4.  Andmekogu nimetus

  (1) Andmekogu ametlik nimetus on Tallinna avalike teenuste andmekogu.

  (2) Andmekogu lühinimi on tlnteenus.

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMINE JA ÜLESEHITUS 

§ 5.  Andmekogu pidamise viis

  (1) Andmekogu peetakse kooskõlas avaliku teabe seaduse, isikuandmete kaitse seaduse ning teiste asjakohaste Euroopa Liidu, riigi ja linna õigusaktidega.

  (2) Andmekogu on veebipõhise liidesega infotehnoloogiline andmekogu. 

  (3) Andmekogu andmeid töödeldakse digitaalselt registri pidamiseks väljatöötatud tarkvaraga põhimääruses kindlaks määratud eesmärkidel.

§ 6.  Andmekogu pidamise kulud

  Andmekogu arendamise, pidamise ja majutamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Strateegiakeskuse linna digiteenistusele tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ette nähtud vahendite arvelt.

§ 7.  Andmekogu ülesehitus

  Andmekogu koosneb järgmistest moodulitest:
  1) avalike teenuste moodul https://www.tallinn.ee/teenused, kus edastatakse teavet Tallinna linna osutatavate teenuste sisu ja hindade kohta;
  2) hinnamoodul https://hinnad.tallinn.ee/ tasuliste teenuste ja kauba hindade menetlemiseks; 
  3) koolitusmoodul https://komake.tallinn.ee/ toimuvate koolituste sisestamiseks ja koolitustele registreerumiseks;
  4) andmetöötlusregister https://atr.tallinn.ee/ avalike ülesannete täitmisel isikuandmete töötlemisest ülevaate saamiseks;
  5) e-teeninduse keskkond https://taotlen.tallinn.ee/ Tallinna linna teiste andmekogude kaudu osutatavate e-teenuste taotlemiseks ning arvetest ülevaate saamiseks ja tasumiseks.

§ 8.  Andmekogu tööks vajalikud andmed

  Andmekogu töö tagamiseks sisaldab andmekogu:
  1) administraatori hallatavaid seadeid ja loendeid;
  2) faile, sh pildi- ja dokumendifaile;
  3) automaatselt hallatavaid andmeid, sh andmeobjektide unikaalseid tunnuseid ja omavahelisi seoseid;
  4) tehnilisi abiandmeid, mida andmekogu kasutajale ei kuvata.

§ 9.  Andmekogusse kantud andmete kaitse

  (1) Andmekogu turvaklass on K2T1S2. Andmekogu turbeaste on keskmine (M).

  (2) Andmekogu vastutav töötleja ja volitatud töötleja tagavad andmekogusse kantud andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

§ 10.  Andmekogusse kantavate andmete alusdokumendid

  Andmekogusse kantavate andmete alusdokumendid on: 
  1) teenuse või registreeringu taotlus;
  2) õigusaktid, millega teenuse osutamist reguleeritakse;
  3) Tallinna linna nimel teenuse osutajaga sõlmitud teenuse osutamise leping;
  4) Tallinna linna poolt teenuse osutamise eest esitatud arve;
  5) teenuse osutamise käigus andmetöötlusregistrisse salvestuvad andmed;
  6) muud dokumendid, millest tuleneb teave andmekogusse sisestatava teenuse kohta. 

§ 11.  Andmete õiguslik tähendus ja juurdepääs andmetele

  (1) Andmekogusse kantud andmetel on informatiivne tähendus. 

  (2) Seaduses sätestatud juhtudel on andmekogusse kantud andmetel õiguslik tähendus.

  (3) Andmekogu andmetele pääseb juurde veebiliidese kaudu.

  (4)  Andmekogu avaandmed on kättesaadavad masinloetaval kujul andmekogu ja Tallinna avaandmete veebilehelt. Andmekogu avaandmed on andmed ja dokumendid, mis on märgitud avalikuks ning mida on avaliku teabe seadusest lähtuvalt võimalik andmekogu kaudu kättesaadavaks teha.

  (5) Andmekogu andmetele võimaldatakse juurdepääs ja neid väljastatakse kooskõlas avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seadusega.

  (6) Andmekogu on avalik, välja arvatud andmed, millele avaliku teabe seaduse kohaselt on seatud juurdepääsupiirang.

  (7) Avaliku rolli kasutajal on võimalik valida teenuseid, registreeruda koolitusele, vaadata tasuliste teenuste hindasid ja teenuse osutamise käigus enda kohta kogutavaid andmeid ning tasuda arveid.

  (8) Andmekogu kasutamine on kõikidele kasutajatele tasuta. 

§ 12.  Vastutav töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna Strateegiakeskus.

  (2) Vastutava töötleja õiguste teostaja on Tallinna Strateegiakeskuse linna digiteenistus, kes on ka andmekogu peakasutaja.

  (3) Vastutav töötleja:
  1) korraldab andmekogu pidamist ning andmete töötlemist ja säilitamist;
  2) kavandab ja tellib andmekogu täiendamiseks vajalikke arendustöid ning kontrollib nende elluviimist;
  3) annab juhiseid andmekogu kasutamiseks ja põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
  4) võimaldab õigustatud isikutele juurdepääsu andmekogu andmetele, sh annab volitatud töötlejale ligipääsu ja teeb andmekogu avaliku vaate andmed avalikuks Tallinna veebilehel; 
  5) teeb järelevalvet volitatud töötlejate kohustuste täitmise, andmekogusse kantud andmete õigsuse ja andmekogu kasutamise üle;
  6) korraldab andmekoguga seotud dokumentatsiooni koostamise;
  7) vastutab enda sisestatud andmete õigsuse ja asjakohasuse eest;
  8) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
  9) lahendab andmekogu pidamisel tekkinud probleeme, sh korraldab temale teadaolevate ebaõigete andmete parandamise või sulgemise andmekogus;
  10) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (4) Andmekogu mooduli peakasutaja õiguste teostajad on linna digiteenistuse infosüsteemide arendamise osakonna töötajad, kellel on õigus täita selles moodulis vastutava töötleja ülesandeid. 

  (5) Andmekogu kasutamise õiguse andmiseks loob peakasutaja volitatud töötleja õiguste teostajale taotluse alusel kasutajakonto. 

  (6) Kasutajakonto loomise taotluses märgitakse ametniku või töötaja (edaspidi koos teenistuja) ees- ja perekonnanimi, isikukood, ametikoht, telefon ja e-posti aadress ning ülesanne, mille täitmiseks teenistuja andmeid töötleb.

§ 13.  Volitatud töötleja

  (1) Andmekogu volitatud töötlejad andmekogu moodulite haldamisel on kõik linna ametiasutused.

  (2) Andmekogu volitatud töötleja võib olla ka linna ametiasutuse hallatav asutus, kellele volitatud töötleja juht on andnud vastavad õigused.

  (3) Andmekogu volitatud töötleja õiguste teostajad on linna asutuste teenistujad.

  (4) Volitatud töötleja:
  1) sisestab andmekogusse teenuse osutamiseks vajalikud andmed kõigi oma valdkonna teenuste kohta;
  2) kasutab andmekogu üksnes kokkulepitud ülesannete täitmiseks;
  3) vastutab sisestatud andmete õigsuse ja asjakohasuse eest;
  4) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  5) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat avastatud ebaõigetest andmetest, andmete mittesihipärasest kasutamisest ja andmekogu kasutamisel tekkinud probleemidest;
  6) osaleb andmekogu arendustöödel ja arenduste juurutamisel;
  7) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (5) Hinnamooduli volitatud töötleja sisestab hinnamoodulisse hindade kehtestamiseks vajalikud andmed kõigi oma valdkonna tasuliste teenuste kohta ja viib läbi menetlustoimingud.

  (6) Volitatud töötleja juht määrab volitatud töötleja õigus(t)e teostaja(d), kellel on õigus täita volitatud töötleja ülesandeid.

§ 14.  Tehniline töötleja

  (1) Andmekogu tehniline töötleja (edaspidi tehniline töötleja) on asutus või isik, kellega Tallinna Strateegiakeskus on sõlminud andmekogu tehnilise ülalpidamise lepingu.

  (2) Tehniline töötleja vastavalt oma pädevusele:
  1) teeb kooskõlastatult vastutava töötlejaga andmekogu pidamiseks vajalikke projekteerimis- ja arendustöid; 
  2) osaleb arendustööde lähteülesannete koostamisel ja korraldab andmekogu muudatuste testimist; 
  3) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele andmekogu turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  4) tagab andmekogu hooldamise ja majutamise;
  5) täidab vastutava töötleja poolt andmete turvaliseks töötlemiseks ning andmekogu hooldamiseks ja majutamiseks antud juhiseid ja korraldusi;
  6) käsitleb ja lahendab intsidente teenuse osutamisel ning tagab koostöös vastutava töötlejaga kasutajatoe toimimise.

§ 15.  Juurdepääsuõiguse lõpetamine

  (1) Vastutava ja volitatud töötleja õiguste teostaja õigused lõpevad, kui isik ei ole enam Tallinna linna asutuse teenistuja.

  (2) Vastutav töötleja lõpetab andmekogu kasutaja õigused hiljemalt kasutaja töösuhte lõppemise päevale järgneval tööpäeval. 

3. peatükk AVALIKE TEENUSTE MOODUL 

1. jagu Avalike teenuste mooduli ülesehitus 

§ 16.  Avalike teenuste mooduli eesmärk ja osad

  (1) Avalike teenuste moodul on loodud teabe andmiseks Tallinna linna avalike teenuste kohta.

  (2) Avalike teenuste moodul koosneb järgmistest osadest:
  1) teenuste nimekirja osa;
  2) üldosa;
  3) asutuste osa;
  4) hinnakirjade osa;
  5) korduma kippuvate küsimuste (KKK) osa;
  6) statistika osa;
  7) kaardi osa.

§ 17.  Avalike teenuste mooduli teenuste nimekirja osa

  (1) Teenuste nimekirja osa koosneb teenuskaartidest, mis koosnevad järgmistest osadest:
  1) teenuse sisukirjeldus;
  2) teenuse taotlemine;
  3) teenuse osutamine;
  4) teenuse osutamise koht;
  5) õigusaktid ja lisad;
  6) teenuse standard;
  7) ettepanekud ja tagasiside.

  (2) Teenuste nimekirja osas on võimalik avada uus teenuskaart, muuta teenuskaardil teenuse sisukirjeldust või sulgeda teenuskaart.

§ 18.  Avalike teenuste mooduli üldosa

  (1) Avalike teenuste mooduli üldosa koosneb järgmistest osadest:
  1) teenuste valdkonnad;
  2) tegevusalad;
  3) teenuste kasutajad ehk sihtrühmad;
  4) menetlusvormid;
  5) asutuse tüübid.

  (2) Teenused on rühmitatud valdkondade kaupa, mis jagunevad omakorda tegevusalade järgi. 

  (3) Teenuse tüübi järgi jagunevad teenused otsesteks ja kaudseteks avalikeks teenusteks. 

  (4) Teenuse sihtrühma moodustavad füüsilised ja juriidilised isikud, kellele teenus on mõeldud. Kui teenuse kasutaja on füüsiline isik, märgib volitatud töötleja, kas teenuse saamiseks peab teenuse kasutaja olema Eesti rahvastikuregistri järgi Tallinna elanik.

  (5) Füüsilisest isikust teenusekasutajad jagunevad järgmiselt:
  1) lapsevanem – lapse ema, isa või muu seaduslik eestkostja;
  2) eakas – isik, kellel on õigus saada vanaduspensioni riikliku pensionikindlustuse seaduse kohaselt; 
  3) noor – isik vanuses 17–28; 
  4) laps – isik vanuses 0–16; 
  5) puudega inimene – isik, kellel on tuvastatud puue.

  (6) Juriiidilisest isikust teenusekasutajad jagunevad järgmiselt:
  1)  äriühing – täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts või tulundusühistu;
  2)  füüsilisest isikust ettevõtja; 
  3) riigi või kohaliku omavalitsuse asutus;
  4) mittetulundusühing või sihtasutus;
  5) avalik-õiguslik juriidiline isik – juriidiline isik, mis on loodud seaduse alusel avalikes huvides.

  (7) Menetlusvormide all on teave teenuste kättesaadavuse kohta, s.h teenuse e-tase.

  (8) Teenuse e-tasemed ehk teenuse elektroonilises kanalis kättesaadavuse tasemed on järgmised:
  1) informatsioonitase – kogu teenusega seotud teave on veebis avalikustatud;
  2) ühesuunaline tase – teenuse taotlemise vorm on internetis kättesaadav, kuid seda ei saa esitada elektroonilises keskkonnas;
  3) kahesuunaline tase – teenuse taotlemise vormi saab internetist alla laadida, täita ja saata teenuse osutajale e-posti teel;
  4) veebivormi tase – teenuse taotlemise vormi on võimalik täita elektroonilises keskkonnas, kuid taotlust menetletakse väljaspool elektroonilist keskkonda;
  5) täisautomaatne e-teenus – teenust saab taotleda ja taotlust menetletakse elektroonilises keskkonnas. E- teenuse osutamiseks vajalikud andmed hangitakse eri infosüsteemidest andmevahetuskihi X-tee kaudu.

  (9) Teenuse e- taset hindab avalike teenuste mooduli vastutav töötleja.

  (10) Asutuste tüübid on:
  1) erasektori asutus;
  2) linna asutus;
  3) mittetulundusühing;
  4) sihtasutus.

§ 19.  Avalike teenuste mooduli asutuste osa

  Asutuste osa koosneb järgmistest osadest: 
  1) asutuse andmete sisestamise osa;
  2) teenust osutavate linna asutuste ja muude asutuste loetelu.

§ 20.  Avalike teenuste mooduli hinnakirjade osa

  (1) Hinnakirjade osa koosneb järgmistest osadest:
  1) hinnakirjade otsing;
  2) hinnakirjade loetelu.

  (2) Avalike teenuste mooduli hinnakirjade osa on loodud 4. peatükis kirjeldatud hindade avalikustamiseks avalike teenuste moodulis.

§ 21.  Avalike teenuste mooduli korduma kippuvate küsimuste osa

  (1) Korduma kippuvate küsimuste ossa koondatakse teave saadetud küsimuste, ettepanekute ja arvamuste kohta ning vastutava ja volitatud töötlejate vastused sagedastele küsimustele, ettepanekutele ja arvamustele. Avalike teenuste andmekogu kaudu saadetud kirjade ja nende vastuste üle peetakse arvestust avalike teenuste andmekogus.

  (2) Korduma kippuvate küsimuste osa küsimused esitatakse avalikkusele ilma küsija kontaktandmeteta.

  (3) Küsimusi saab filtreerida lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele ka selle järgi, kas küsimus on avalik, vastamata, vastatud või vastatud süsteemiväliselt.

§ 22.  Avalike teenuste mooduli statistika osa

  (1) Statistika ossa kogutakse teenuste tarbijate ja/või tarbimiskordade arv teenuse e-tasemete kaupa.

  (2) Statistika osa võimaldab saada statistikat teenuse tarbimise, menetluse liikide, teenuste sisu muutmise, osutajate ja vastutajate ning teenuste kaupa.

§ 23.  Avalike teenuste mooduli kaardi osa

  Avalike teenuste mooduli kaardi osa koosneb järgmistest osadest:
  1) aluskaardid;
  2) välised kaardilingid;
  3) muud kihid, mis on seotud avalike teenuste osutamisega.

2. jagu Avalike teenuste mooduli andmekoosseis 

§ 24.  Teenuskaart ja sellele kantavad andmed

  Avalike teenuste nimekirja osa teenuskaardid jagunevad osadeks. Nende andmeväljadele sisestatakse teenuse kirjeldamiseks vajalikud andmed kolme tööpäeva jooksul teenuse alusdokumendi kehtestamisest arvates. 

§ 25.  Teenuskaardi teenuse sisukirjelduse osa andmed

  Teenuse sisukirjelduse ossa sisestatakse andmekogusse järgmised andmed:
  1) teenuse nimetus;
  2) teenuse valdkond ja tegevusala;
  3) teenuse tüüp;
  4) teenuse sihtrühm;
  5) teenuse e-tase;
  6) teenuse osutamise üldine eesmärk;
  7) teenuse saamise tingimused.

§ 26.  Teenuskaardi teenuse taotlemise osa andmed

  (1) Teenuse taotlemise ossa sisestatakse järgmised andmed:
  1) vastutav asutus;
  2) vastutava teenistuja ees- ja perekonnanimi;
  3) vastutava teenistuja e-posti aadress, telefoninumber ja asutuse aadress.

  (2) Teenuse taotlemiseks sisestatakse järgmised andmed:
  1) e-teenuse taotlemiseks infosüsteemi link;
  2) e-posti aadress taotluse saatmiseks e-posti teel;
  3) taotluse esitamiseks vajalik postiaadress;
  4) teenuse taotlemiseks vajalik telefoninumber;
  5) teenuse osutaja aadress teenuse saamiseks kohapeal;
  6) teenuse taotlemise vorm.

§ 27.  Teenuskaardi teenuse osutamise osa andmed

  (1) Teenuse osutamise ossa sisestatakse järgmised andmed:
  1) teenuse osutaja nimi;
  2) teenust osutava teenistuja nimi;
  3) teenuse osutaja e-posti aadress;
  4) teenuse osutaja telefoni number;
  5) teenuse osutaja aadress;
  6) teenuse osutaja veebilehe link;
  7) vastuvõtuajad iga päeva kohta.

  (2) Teenuse osutaja on eraõiguslik või avalik-õiguslik juriidiline isik, kui teenuse osutamine on lepinguga üle antud asjaomasele isikule või linna ametiasutus.

§ 28.  Teenuskaardi teenuse osutamise koha osa andmed

  Teenuse osutamise koha kohta sisestatakse järgmised andmed:
  1) teenuse osutamise koha nimi;
  2) teenuse osutamise koha e-posti aadress;
  3) teenuse osutamise koha telefoni number;
  4) teenuse osutamise koha aadress;
  5) teenuse osutamise koha veebilehe link.

§ 29.  Teenuskaardi õigusaktide ja lisateabe osa andmed

  Õigusaktide ja lisateabe ossa sisestatakse järgmised andmed:
  1) teenuse osutamist reguleerivate õigusaktide nimetus ja link;
  2) lisateabe väljale teenuse ajalise kestuse andmed, kui teenuse osutamise aeg on piiratud;
  3) kui teenuse osutamiseks on moodustatud komisjon, siis link komisjoni koosseisu kinnitavale õigusaktile;
  4) antud toetuse väljale link, mis viib juriidilistele isikutele antud toetuste lehele.

§ 30.  Teenuskaardi teenuse standardi osa andmed

  Teenuse standardi ossa sisestatakse järgmised andmed:
  1) teenuse osutamise protsessi kirjeldus;
  2) kaebustele vastamise protsessi kirjeldus ja tähtajad; 
  3) teenuse osutamise tähtaeg teenuse taotlemise kanalite kaupa;
  4) teenuse konfidentsiaalsustaseme kirjeldus: kuidas tagatakse teenuse osutamise käigus teatavaks saanud isikuandmete või muu asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabe eesmärgipärane kasutamine ja kuidas hoitakse ära nimetatud teabe volitamata töötlemine. 
  5) teenusele esitatavate nõuete kirjeldus: kliendiga suhtlemise üldnõuded ja teenuse osutaja minimaalne nõutav kvalifikatsioon.

§ 31.  Teenuskaardi ettepanekute ja tagasiside osa andmed

  Teenuskaardi ettepanekute ja tagasiside ossa kogutakse järgmised andmed:
  1) ettepanek või tagasiside saatja e-posti aadress;
  2) ettepaneku või tagaside sisu;
  3) rahuloluhinne;
  4) vastus ettepanekule;
  5) vastamise kuupäev;
  6) vastaja nimi.

§ 32.  Teenuskaardi kaardi osa andmed

  Teenuskaardi kaardi ossa sisestatakse järgmised andmed:
  1) teenust osutava asutuse nimetus;
  2) teenust osutava asutuse aadress ja koordinaadid;
  3) teenust osutava asutuse telefoni number;
  4) teenust osutava asutuse e-posti aadress;
  5) teenust osutava asutuse veebilehe link;
  6) teenuse osutamise koha nimi;
  7) teenuse osutamise koha aadress ja koordinaadid;
  8) teenuse osutamise koha telefoni number;
  9) teenuse osutamise koha e-posti aadress;
  10) teenuse osutamise koha veebilehe link.

§ 33.  Avalike teenuste mooduli asutuste osa andmed

  Avalike teenuste mooduli asutuste ossa sisestatakse järgmised andmed:
  1) asutuse nimetus;
  2) SAPi kood;
  3) registrikood;
  4) kasumikeskuse kood;
  5) aadress;
  6) telefoninumber;
  7) e-posti aadress;
  8) veebilehe link.

§ 34.  Avalike teenuste mooduli hinnakirjade osa andmed

  Avalike teenuste mooduli hinnakirjade ossa sisestatakse järgmised andmed:
  1) avaliku teenuse kood;
  2) hinnakirjarea nimetus;
  3) mõõtühik;
  4) hinnakirjarea kehtivuse algus;
  5) hinnakirjarea kehtivuse lõpp;

3. jagu Avalike teenuste mooduli kasutamine 

§ 35.  Juurdepääs avalike teenuste moodulile ja kasutajarollid

  (1) Andmetele juurdepääsu õigus on peakasutaja ja volitatud töötleja teenistujatel, kes näevad ja saavad muuta andmeid oma kasutajarollist olenevalt.

  (2) Kasutajarollid on järgmised:
  1) peakasutajale on avatud andmekogu kõik osad, ta saab teha andmekogu administreerimise toiminguid ning sisestada teenuste nimekirja ossa § 18 lõike 1 punktides 1-5 nimetatud teenuste mooduli üldosa andmed, § 25 punktide 1-5 nimetatud teenuskaardi teenuse sisukirjelduse osa andmed ja §-s 33 nimetatud avalike teenuste mooduli asutuste osa andmed;
  2) kaardi administraatorile on avatud kaardi kirjelduste osa;
  3) kaardi seadistajale on seadistamiseks avatud aluskaartide ja väliste kaartide osa;
  4) märksõnastajale on avatud teenuste nimekirja märksõnastamise vorm;
  5) administraatorile on avatud teenuste nimekiri ja teenuskaardil teenuse sisukirjelduse osa;
  6) sisestajale on avatud teenuskaartide täitmiseks teenuste nimekiri ja kõigi oma valdkonna teenuskaartide kõik osad teenuste sisukirjelduse, taotlemise võimaluste, teenuse osutajate ja teenuse osutamise kohtade, õigusaktide ja teenuse standardi lisamiseks vastavalt § 22 lõikele 1, § 25 punktidele 6 ja 7 ja §-dele 26 – 30 ning § 31 punktidele 4 - 6 kodanike küsimustele ja ettepanekutele vastamiseks;
  7) tõlkijatele on avatud teenuskaartide võõrkeelne osa tõlgete sisestamiseks.

  (3) Teenuskaarti saab avada ja sulgeda ainult peakasutaja rolli täitev vastutav töötleja.  

4. jagu Avalike teenuste mooduli andmete säilitamine ja andmevahetus 

§ 36.  Avalike teenuste mooduli andmete säilitamine

  (1) Teenuskaart suletakse, kui teenuse osutamine lõpetatakse.

  (2) Suletud teenuskaarte säilitatakse avalike teenuste moodulis seitse aastat, misjärel andmed arhiveeritakse. Arhiveeritud andmeid säilitatakse kolm aastat.

  (3) Logiandmeid, mis annavad ülevaate kasutajate tegevustest, säilitatakse üks aasta.

§ 37.  Avalike teenuste mooduli andmevahetus teiste infosüsteemidega

  Avalike teenuste andmekogu teenuste moodul on liidestatud:
  1) Tallinna ruumiandmete registriga TAR;
  2) Tallinna hariduse infosüsteemiga;
  3) Tallinna personali- ja palgaarvestuse andmekoguga.

4. peatükk HINNAMOODUL 

1. jagu Hinnamooduli ülesehitus  

§ 38.  Hinnamooduli eesmärk ja osad 

  (1) Hinnamoodul on loodud tasuliste teenuste ja kaupade hindade menetlemiseks ja avalikustamiseks.

  (2) Hinnamoodul koosneb järgmistest osadest:
  1) hinnakirjade osa, kus on kõik kehtivad, arhiveeritud, töös olevad ja muutmist vajavad hinnakirjad;
  2) uue hinna loomise osa;
  3) uue üldteenuse loomise osa;
  4) SAPi teenuste osa;
  5) hinnakirjade menetlemise osa;
  6) dokumentide osa; 
  7) nimekirjade osa;
  8) SAPi klassifikaatorite osa; 
  9) aruannete osa.

§ 39.  Hinnamooduli uue hinna loomise osa

  (1) Uue hinna loomise osas saab luua uue hinna, muuta või sulgeda kehtiva hinna või sisestada samade andmetega üldteenusele uue teenuseosutaja, kes osutab sarnast teenust.

  (2) Uue hinna loomisel täidetakse andmeväljad määruse §-s 40 nimetatud andmetega.

§ 40.  Hinnamooduli hinnakirjade menetlemise osa

  (1) Hinnakirjade menetlemise osa jaguneb järgmiselt:
  1) üldandmete osa;
  2) dokumentide osa;
  3) kooskõlastamise osa.

  (2) Hinnakirjade menetlemise osas tehakse järgmist: 
  1) hindu menetlev linna ametiasutuse ja selle hallatava asutuse volitatud töötleja ja finantsteenistuse teenistuja kinnitavad uued ja muudetud hinnakirjaread või keelduvad nende kinnitamisest;
  2) linna ametiasutuse volitatud töötleja koostab hinna kehtestamiseks vajaliku õigusakti ja seletuskirja; 
  3) kooskõlastajaks määratud isik kooskõlastab haldusakti või keeldub selle kooskõlastamisest;
  4) ameti juhataja või linnaosa vanem allkirjastab haldusakti.

§ 41.  Hinnamooduli dokumentide osa

  Dokumentide osa on hinnamooduli osa, kuhu salvestatakse ja kus hoitakse: 
  1) menetluse käigus loodud hindade kehtestamise haldusakte koos seletuskirjade ja hinnatabelitega;
  2) linke linnavalitsuse korraldustele, linnavolikogu määrustele ja teisi välise menetluse käigus loodud dokumente.

§ 42.  Hinnamooduli nimekirjade osa

  (1) Hinnamooduli nimekirjade ossa on genereeritud avalike teenuste moodulist: 
  1) tasulisi teenuseid osutavate asutuste nimekiri;
  2) avalike teenuste loetelu.

  (2) Asutuste nimekirjas näidakse, kas asutus on haldav või hallatav, kes on hinnakirjade menetlejad ja kes saavad hindade kehtestamise teavitusi.

  (3) Avalike teenuste loetelus saab valida teenuse, millele kehtestatakse hinnakiri.

§ 43.  Hinnamooduli SAPi klassifikaatorite osa

  SAPi klassifikaatorite ossa on genereeritud SAP-ist: 
  1) arvutustüübid;
  2) kasumikeskuse koodid;
  3) kohustusühikud;
  4) käibemaksukoodid;
  5) fondid;
  6) mõõtühikud;
  7) tegevusalad.

§ 44.  Hinnamooduli aruannete osa

  Hinnamooduli aruannete osas esitatakse kehtestatud hinnakirjade arv asutuste ja avalike teenuste kaupa ning kehtestatud õigusaktide arv.

2. jagu Hinnamooduli andmekoosseis 

§ 45.  Hinnamooduli hinnakirjade osa andmed

  Hinnamooduli hinnakirjade ossa sisestatakse järgmised andmed:
  1) hinnakirjarea nimetus; 
  2) avaliku teenuse nimetus ja teenuse kood;
  3) teenuse valdkond;
  4) teenuse osutaja nimetus ja kood;
  5) haldav asutus;
  6) müügihind;
  7) ühik;
  8) hinnakirjarea kehtivuse algus- ja lõppaeg;
  9) hinnakirjarea avalikustamine;
  10) hinnakirjarea lühinimetus; 
  11) hinnakirjarea nimetus arvel;
  12) hinnakirjarea kood (SAPi kood);
  13) kasumikeskuse kood;
  14) käibemaksukood;
  15) kohustusühik;
  16) fond.

§ 46.  Hinnamooduli hinnakirjade menetlemise osa andmed

  Hinnamooduli menetlemise ossa sisestatakse järgmised andmed:
  1) dokumendi nimetus;
  2) kinnitaja ees- ja perekonnanimi;
  3) kooskõlastaja ees- ja perekonnanimi;
  4) kooskõlastamise tähtaeg;
  5) allkirjastaja ees - ja perekonnanimi;
  6) allkirjastaja ametinimetus ja linna ametiasutuse nimetus.

§ 47.  Hinnamooduli dokumentide osa andmed

  Hinnamooduli dokumentide ossa sisestatakse järgmised andmed:
  1) dokumendi liik;
  2) dokumendi number ja kuupäev;
  3) dokumendi pealkiri;
  4) dokumendi kehtestamise aeg;
  5) muudetud või suletud dokumendi number, kuupäev ja pealkiri;
  6) dokumendi kehtestanud asutus;

§ 48.  Hinnamooduli nimekirjade osa andmed

  Hinnamooduli asutuste nimekirja ossa sisestatakse järgmised andmed:
  1) asutuse tüüp;
  2) asutuse nimetus;
  3) registrikood;
  4) SAPi kood;
  5) kasumikeskuse kood;
  6) haldav asutus.

§ 49.  SAPi klassifikaatorite osa andmed

  SAPi klassifikaatorite ossa sisestatakse järgmised andmed:
  1) klassifikaatori kood;
  2) nimetus;
  3) arvelduskonto number;
  4) kirjeldus.

3. jagu Hinnamooduli kasutamine 

§ 50.  Juurdepääs hinnamoodulile ja kasutajarollid

  (1) Andmetele juurdepääsu õigus on peakasutaja ja volitatud töötleja teenistujatel, kes näevad ja saavad muuta andmeid oma kasutajarollist olenevalt.

  (2) Kasutajarollid on järgmised:
  1) peakasutajale on avatud hinnamooduli kõik osad, ta saab teha hinnamooduli administreerimise toiminguid;
  2) administraatorile on avatud oma asutuse ja hallatavate asutuste hinnakirjad ja nende kehtestamise dokumendid, hindade kehtestamiseks vajalike dokumentide haldamine, kinnitajate, asendajate ja kooskõlastajate määramine; 
  3) ameti esindajale on avatud oma asutuse ja hallatavate asutuste hinnakirjad ja nende kehtestamise dokumendid, kinnituste andmine, menetluste algatamine ja hinna kehtestamise dokumentide koostamine ning kooskõlastamisele saatmine; 
  4) ameti finantsistile on avatud oma asutuse ja hallatavate asutuste SAPi andmed nende lisamiseks või muutmiseks; 
  5) finantsteenistuse esindajale on avatud SAPi klassifikaatorite haldus, kõigi asutuste SAPi andmete muutmine ja kinnituste andmine;
  6) juristile on avatud kooskõlastamine ja menetluses olevate dokumentide muutmine;
  7) kooskõlastajale on avatud talle saadetud dokumentide vaatamine ja kooskõlastuse andmine; 
  8) allkirjastaja saab allkirjastada oma asutuse ja hallatavate asutuste dokumente;
  9) hinna sisestajale on avatud oma asutuse hinnakirjade vaatamine, uute hindade sisestamine, kinnitajate määramine ja kinnitamisele saatmine; 
  10) dokumentide vaatlejale on avatud oma asutuse haldusaktid; 
  11) vaatlejale on avatud kõigi asutuste haldusaktid.

4. jagu Hinnamooduli andmete säilitamine ja andmevahetus 

§ 51.  Hinnamooduli andmete säilitamine

  (1) Hinnakirjaread, mis ootavad sulgemist või on suletud või mille hinda on muudetud, arhiveeritakse. 

  (2) Arhiveeritud hinnakirju säilitatakse hinnamoodulis alaliselt.

  (3) Hinnakehtestamise õigusakte säilitatakse hinnamoodulis seitse aastat ning seejärel need arhiveeritakse.

  (4) Arhiveeritud hinnakehtestamise õigusakte säilitatakse alaliselt.

  (5) Logiandmeid, mis annavad ülevaate kasutajate tegevustest, säilitatakse üks aasta. 

§ 52.  Hinnamooduli andmevahetus teiste infosüsteemidega

  Hinnamoodul on liidestatud:
  1) Tallinna personali- ja palgaarvestuse andmekoguga;
  2) majandus- ja äritarkvaraga SAP;
  3) Tallinna dokumendiregistriga.

5. peatükk KOOLITUSMOODUL 

1. jagu Koolitusmooduli ülesehitus 

§ 53.  Koolitusmooduli eesmärk ja osad

  (1) Koolitusmoodul on loodud toimuvatest koolitustest ülevaate andmiseks, koolituste andmete sisestamiseks ja koolitustele registreerumiseks.

  (2) Koolitusmoodul koosneb järgmistest osadest:
  1) üldandmete osa;
  2) registreeringute osa;
  3) nimekirjade osa;
  4) statistika osa.

  (3) Avalike teenuste nimekirjast saab valida teenuse, mis on koolitusega seotud.

  (4) Statistika osas saab vaadata asutustes toimunud koolitusi.

2. jagu Koolitusmooduli andmekoosseis 

§ 54.  Koolitusmooduli üldandmete osa andmed

  Koolitusmooduli üldandmete ossa sisestatakse järgmised andmed:
  1) koolitust korraldav asutus;
  2) koolituse pealkiri;
  3) lisateave;
  4) koolituse kirjeldus;
  5) koolituse toimumise aeg;
  6) koolituse toimumise koht.

§ 55.  Koolitusmooduli registreeringute osa andmed

  Koolitusmooduli registreeringute ossa sisestatakse järgmised andmed:
  1) koolituse aeg;
  2) koolituse pealkiri;
  3) osaleja ees- ja perekonnanimi;
  4) osaleja e-posti aadress;
  5) osaleja telefoni number;
  6) arve number;
  7) maksja ees- ja perekonnanimi;
  8) maksmise aeg;
  9) summa.

3. jagu Koolitusmooduli kasutamine 

§ 56.  Juurdepääs koolitusmoodulile ja kasutajarollid

  (1) Andmetele juurdepääsu õigus on peakasutaja ja volitatud töötleja teenistujatel, kes näevad ja saavad muuta andmeid kasutajarollist olenevalt.

  (2) Kasutajarollid on järgmised:
  1) peakasutajal on juurdepääs kõigile koolitustega seotud andmetele;
  2) administraatoril on võimalik hallata oma asutuse kasutajaid, vaadata avalikke teenuseid, näha ja muuta oma asutuse teenuseid, näha oma asutuse koolitusele registreerunuid ja registreeringuid tühistada, hallata teavituste malle ja statistika osa;
  3) sisestajale on avatud oma asutuse teenused ning tal on võimalik näha koolitustele registreerunud isikuid ning teha muudatusi ja tühistamisi;
  4) finantstöötajale on avatud laekumata nõuete aruanne ja ta näeb kõiki teenuseid;
  5) vaatlejale on avatud oma asutuse teenused ja ta näeb koolitusele registreerunuid.  

4. jagu Koolitusmooduli andmete säilitamine ja andmevahetus 

§ 57.  Koolitusmooduli andmete säilitamine

  (1) Koolituste andmeid säilitatakse kolm aastat.

  (2) Arvete andmeid säilitatakse seitse aastat.

  (3) Logide osa, mis annavad ülevaate kasutaja tegevustest, säilitatakse üks aasta.

§ 58.  Koolitusmooduli andmevahetus teiste infosüsteemidega

  Koolitusmoodul on liidestatud majandus- ja äritarkvaraga SAP.

6. peatükk E-TEENINDUSE KESKKOND 

1. jagu E-teeninduse keskkonna ülesehitus 

§ 59.  E-teeninduse keskkonna eesmärk ja osad

  (1) E-teeninduse keskkond on loodud:
  1) ülevaate saamiseks Tallinna linna teiste infosüsteemide ja andmekogude kaudu osutatavtest e-teenustest;
  2) Tallinna linna esitatud arvete ja nõuete tasumiseks. Arvete ja nõuete andmed võetakse Tallinna finantsinfosüsteemist.

  (2) E-teeninduse keskkond koosneb järgmistest osadest:
  1) e-teenuste ja toetuste vahendamise osa;
  2) tagasiside osa;
  3) maksekeskuse osa.

  (3) E-teenuste ja toetuste vahendamise osa on liidestatud Tallinna linna teiste andmekogude ja infosüsteemidega, mille kaudu on kasutajal võimalik saada teavet temaga seotud teenuste kohta ning taotleda teenuseid, toetusi ja lube, teha registreeringuid ja anda kinnitusi. 

  (4) Tagasiside ossa koondatud infosüsteemidele antakse rahulolu hinne viiepalli süsteemis ja lisatakse kommentaar.

  (5) Maksekeskuse osad on:
  1) maksete saajate osa;
  2) maksevormide osa;
  3) arvete osa;
  4) maksete osa.

2. jagu E-teeninduse keskkonna andmekoosseis 

§ 60.  Maksete saajate andmed

  Maksete saajate andmed on:
  1) asutuse nimetus;
  2) arvelduskonto number.

§ 61.  Maksevormi andmed

  Maksevormi andmed on:
  1) maksevormi kood; 
  2) avalik teenus, millega maksevorm on seotud;
  3) maksevormi nimetus;
  4) maksevormi rea nimetus;
  5) makse saaja;
  6) viitenumber;
  7) maksevormi selgitus;
  8) selgituse sisestusteksti näide;
  9) makstav summa;
  10) makse sooritamise kohta teavituse saavate ametnike e-posti aadressid.

§ 62.  Arve andmed

  Arve andmed on:
  1) arve saaja nimi;
  2) arve saaja registrikood;
  3) arve väljastamise aeg;
  4) arve maksmise tähtaeg;
  5) arve väljastaja nimi;
  6) raha saaja nimi;
  7) arve number;
  8) viitenumber.

§ 63.  Makse andmed

  Makse andmed on:
  1) makse sooritamise kuupäev ja kellaaeg;
  2) maksevormi nimetus;
  3) makse saaja;
  4) makse saaja arvelduskonto number;
  5) makse saaja pank;
  6) maksja ees- ja perekonnanimi;
  7) maksja isikukood;
  8) maksja arvelduskonto number;
  9) maksja pank;
  10) makse selgitus;
  11) viitenumber;
  12) summa.

3. jagu E-teeninduse keskkonna kasutamine 

§ 64.  Juurdepääs e-teeninduse keskkonnale ja kasutajarollid

  (1) Andmetele juurdepääsu õigus on peakasutaja ja volitatud töötleja teenistujatel, kes näevad ja saavad muuta andmeid kasutajarollist olenevalt.

  (2) Kasutajarollid on järgmised:
  1) peaadministraatorile on avatud e-teeninduse keskkonna haldamise osa kõik andmed;
  2) maksete ja arvete haldurile on avatud tasutud arvete ja tehtud maksete vaatamine, oma valdkonnaga seotud maksevormide muutmine ja teavituste saatmine. 

4. jagu E-teeninduse keskkonna andmete säilitamine ja andmevahetus teiste infosüsteemidega 

§ 65.  Andmete säilitamine

  (1) E-teeninduse keskkonnas tasutud arvete ja tehtud maksete andmeid säilitatakse seitse aastat.

  (2) Logiandmeid, mis annavad ülevaate kasutaja tegevustest, säilitatakse üks aasta. 

§ 66.  E-teeninduse keskkonna andmevahetus teiste infosüsteemidega

  E-teeninduse keskkond on liidestatud:
  1) Eesti rahvastikuregistriga;
  2) äriregistriga;
  3) majandus- ja äritarkvaraga SAP;
  4) Tallinna linna infosüsteemide ja andmekogudega, mille teenuseid ja toetusi vahendatakse e-teeninduse keskkonna kaudu.

7. peatükk ANDMETÖÖTLUSREGISTER 

1. jagu Andmetöötlusregistri ülesehitus 

§ 67.  Andmetöötlusregistri eesmärk ja osad

  (1) Andmetöötlusregister on loodud ülevaate saamiseks teenuse osutamise käigus kogutavatest isikuandmetest.

  (2) Andmetöötlusregister koosneb järgmistest osadest:
  1) isikuandmete töötleja osa;
  2) andmetöötlusprotsessi kirjeldamise osa.

§ 68.  Isikuandmete töötleja osa

  Andmetöötlusregistris teevad linnaasutused kui isikuandmete töötlejad järgmist:
  1) kannavad andmetöötlustoimingud andmetöötlusregistri andmetöötlusprotsessi kirjeldamise ossa;
  2) hoiavad kirjeldatud andmeid ajakohastena. 

2. jagu Andmetöötlusregistri andmekoosseis 

§ 69.  Andmetöötlusprotsessi kirjeldamise osa ja selle andmed

  (1) Andmetöötlusprotsessi kirjeldamise osa koosneb:
  1) isikuandmete töötleja andmetest;
  2) andmetöötlusprotsessi kirjeldamise andmetest.

  (2) Isikuandmete töötleja andmed on:
  1) vastutava linna asutuse nimetus;
  2) vastutava linna asutuse andmekaitse kontaktisiku nimi ja kontaktandmed;
  3) volitatud töötleja olemasolu korral volitatud töötleja nimetus.

  (3) Andmetöötlusprotsessi kirjeldamise andmed on:
  1) tööprotsessi nimetus, mille käigus töödeldakse isikuandmeid; 
  2) isikuandmete töötlemise eesmärgi kirjeldus; 
  3) vastuvõtu kategooriad;
  4) töödeldavate andmete kategooriad;
  5) tööprotsessi või teenuse raames isikuandmete töötlemise õiguslik alus;
  6) eriliiki isikuandmete kategooriad; 
  7) andmete allikad;
  8) andmete säilitamise vormingud;
  9) andmete säilitustähtaeg; 
  10) kasutajad, kellel on andmete juurdepääs; 
  11) andmete töötlemise kohad, kui andmeid töödeldakse mõnes kindlas andmekogus või infosüsteemis; 
  12) andmekogu või infosüsteemi turvaklass ja turbeaste, kui andmeid töödeldakse mõnes kindlas andmekogus või infosüsteemis; 
  13) andmetöötlusprotsessi tehniliste ja korralduslike turvameetmete üldine kirjeldus. 

3. jagu Andmetöötlusregistri kasutamine 

§ 70.  Andmetöötusregistri kasutamise õiguse andmine ja kasutajarollid

  (1) Andmetöötlusregistri halduse osa peakasutaja on Tallinna Strateegiakeskuse linna digiteenistus. 

  (2) Andmetöötlusregistri kasutamise õiguse andmiseks loob registri peakasutaja registri kasutajale kasutajakonto.

  (3) Andmetele juurdepääsu õigus on peakasutaja ja kasutaja teenistujatel, kes näevad ja saavad muuta andmeid kasutajarollist olenevalt.

  (4) Kasutajarollid on:
  1) peakasutajale on avatud andmetöötlusregistri kõik andmed;
  2) kasutajal on võimalik töödelda oma asutusega seotud andmeid. 

4. jagu Andmetöötlusregistri andmete säilitamine ja andmevahetus teiste infosüsteemidega 

§ 71.  Andmetöötlusregistri andmete säilitamine

  (1) Andmetöötlusregistri andmeid säilitatakse aktiivsena kuni neid töödeldakse, misjärel andmed arhiveeritakse.

  (2) Arhiveeritud andmeid säilitatakse kaks aastat.

  (3) Andmekogu peakasutaja ja kasutaja teenistujate andmeid säilitatakse kuni nad töötavad linnaasutuses.

§ 72.  Andmetöötlusregistri andmevahetus teiste infosüsteemidega

  Andmetöötlusregister on liidestatud Tallinna personali- ja palgaarvestuse andmekoguga.

8. peatükk JÄRELEVALVE JA ANDMEKOGU PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 73.  Järelevalve teostamine

  Järelevalvet andmekogu pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teevad vastutav töötleja ja muud isikud, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

§ 74.  Andmekogu tegevuse lõpetamine

  (1) Andmekogu tegevuse lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

  (2) Andmekogu tegevus lõpetatakse kooskõlas arhiiviseadusega ja avaliku teabe seadusega ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega. 

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 75.  Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 18. jaanuari 2012 määrus nr 2 „Tallinna avalike teenuste andmekogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 76.  Määruse jõustumine

   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Priit Lello
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json