SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmise kord

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2020, 9

Perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmise kord

Vastu võetud 17.12.2020 nr 68
jõustumine 01.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev kord sätestab perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste liigid ning nende määramise ja maksmise Jõelähtme vallas.

  (2) Jõelähtme valla eelarves toetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja peab selle üle arvestust Jõelähtme Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

2. peatükk TOETUSTE LIIGID 

§ 2.   Perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste liigid

  Jõelähtme vallas makstakse alljärgnevaid perekonna sissetulekust mittesõltuvaid toetusi:
  1) sünnitoetus;
  2) ranitsatoetus;
  3) koolitoetus;
  4) medaliga ning põhi- või huvikooli kiitusega lõpetanu toetus;
  5) matusetoetus;
  6) eakate, puudega laste perede ja paljulapseliste perede jõulutoetus (edaspidi jõulutoetus).

3. peatükk TOETUSE MAKSMISE TINGIMUSED, TAOTLEMINE, MÄÄRAMINE JA VÄLJAMAKSMINE 

§ 3.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetust makstakse lapse vanemale tingimusel, et Eesti rahvastikuregistri (edaspidi rahvastikuregister) andmetel on:
  1) lapse mõlemad vanemad Jõelähtme valla elanikud enne lapse sünni registreerimist ning vähemalt üks lapse vanematest on Jõelähtme valla elanik hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ja lapse elukohana on registreeritud Jõelähtme vald või
  2) mõlemad vanemad on Jõelähtme valla elanikud hiljemalt enne lapse sünni registreerimist ja laps koos vanematega on Jõelähtme valla elanikud järgmise aasta 1. jaanuari seisuga.

  (2) Lapse lapsendanud vanemale makstakse sünnitoetust, kui lapse lapsendanud vanemad vastavad käesoleva korra § 3 lõike 1 punktides 1 või 2 nimetatud tingimustele, lapse lapsendamise protsessiga on alustatud enne lapse 1 aastaseks saamist ja seda kinnitavad dokumendid on esitatud vallavalitsusele.

  (3) Sünnitoetust makstakse üksikvanemale, kes:
  1) on Jõelähtme valla elanik enne lapse sünni registreerimist ja lapse elukohana on registreeritud Jõelähtme vald või
  2) on Jõelähtme valla elanik hiljemalt enne lapse sünni registreerimist ja laps koos vanemaga on Jõelähtme valla elanik järgmise aasta 1. jaanuari seisuga.

  (4) Kui üks lapsevanematest on Jõelähtme valla elanik hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga enne lapse sünni registreerimist ning lapse sünnijärgse elukohana registreeritakse Jõelähtme vald kuid teine lapsevanem ei ole registreeritud Jõelähtme valda, makstakse sünnitoetust 50% ulatuses.

  (5) Sünnitoetuse saamiseks esitab taotleja vormikohase avalduse:
  1) valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU (edaspidi iseteeninduskeskkond) või
  2) paberkandjal postiga või vallamajas kohapeal.

§ 4.   Ranitsatoetus

  (1) Ranitsatoetust makstakse lapsevanemale, eestkostjale või lapse hooldamisele võtjale lapse esmakordselt I klassi õppima asumisel tingimusel, et taotleja leibkonna liikmed ei oma võlgnevust Jõelähtme valla ees ning rahvastikuregistri andmetel on:
  1) vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja elanud Jõelähtme vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga enne lapse kooliminekut ning laps on Jõelähtme valla elanik enne kooli algust või
  2) laps ja vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja Jõelähtme valla elanik hiljemalt enne lapse kooli minekut ning laps ja vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on Jõelähtme valla elanikud järgmise aasta 1. jaanuari seisuga.

  (2) Toetuse maksmiseks esitab taotleja vallavalitsusele avalduse valla iseteeninduskeskkonnas hiljemalt 3 kuu jooksul pärast õppeaasta algust.

§ 5.   Koolitoetus

  (1) Koolitoetust makstakse üldhariduskoolis õppiva (v.a ranitsatoetuse saajad) ja kutsekoolis kutsekeskharidust omandava kuni 20. aastase õpilase (k.a) eest vanemale, eestkostjale, lapse hooldamisele võtjale või 18.-20. aastasele õpilasele (k.a) üks kord igal õppeaastal tingimusel, et taotleja leibkonna liikmed ei oma võlgnevust Jõelähtme valla ees ning rahvastikuregistri andmetel on:
  1) vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja elanud Jõelähtme vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ning õpilane on Jõelähtme valla elanik enne õppeaasta algust või
  2) õpilane ja vähemalt üks vanematest, eestkostja või hooldaja on Jõelähtme valla elanik hiljemalt enne õppeaasta algust ning on Jõelähtme valla elanikud järgmise aasta 1. jaanuari seisuga“.

  (2) Koolitoetuse saamiseks esitab taotleja esmakordsel taotlemisel vallavalitsusele avalduse valla iseteeninduskeskkonnas hiljemalt 3 kuu jooksul pärast õppeaasta algust.

§ 6.   Medaliga ning põhi- ja huvikooli kiitusega lõpetanu toetus

  (1) Medaliga ning põhi- ja huvikooli kiitusega lõpetanu toetust saab taotleda medaliga gümnaasiumi ja kiitusega põhikooli või huvikooli lõpetanud isik, isiku lapsevanem, eestkostja, isiku hooldamisele võtja või haridusasutus.

  (2) Medaliga lõpetanu toetust saab taotleda isiku nimel:
  1) kes on medaliga lõpetanud Jõelähtme valla kooli;
  2) kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Jõelähtme vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga ja lõpetanud medaliga mõne teise omavalitsuse kooli.

  (3) Kiitusega lõpetanu toetust makstakse isikule, kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Jõelähtme vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga, olenemata sellest, millise omavalitsuse haldusterritooriumil isik koolis käib.

  (4) Toetuse taotlemiseks esitatakse avaldus valla iseteeninduskeskkonnas hiljemalt 3 kuu jooksul pärast medaliga/kiitusega kooli lõpetamist. Avaldusele lisatakse kooli lõputunnistuse ärakiri.

§ 7.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetust makstakse matusekulude osaliseks hüvitamiseks isiku surma korral, kelle viimaseks elukohaks rahvastikuregistri andmetel oli Jõelähtme vald.

  (2) Matusetoetuse saamiseks esitab matusekulude kandja vormikohase avalduse:
  1) valla iseteeninduskeskkonnas või
  2) paberkandjal postiga või vallamajas kohapeal.

  (3) Käesoleva korra rakendamisel loetakse matusekulude kandjaks isikut, kelle avalduse alusel surm on registreeritud.

§ 8.   Eakate, puudega laste perede ja lasterikaste perede jõulutoetus

  Jõulutoetust makstakse 70-aastastele ja vanematele inimestele, puudega laste peredele (kuni 18-aastane laps, kellele on määratud puue Sotsiaalkindlustusameti otsusega) ja lasterikastele peredele (peres neli ja enam alaealist last), kui toetuse saajate elukoht on hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald.

4. peatükk MUUD TOETUSE MAKSMIST REGULEERIVAD SÄTTED 

§ 9.   Toetuste määrad

  Toetuste määrad kehtestab Jõelähtme Vallavolikogu.

§ 10.   Toetuste avalduste menetlemine

  (1) Käesoleva korra § 2 punktides 2, 3 ja 4 nimetatud toetuste avaldusi menetletakse automaatselt valla iseteeninduskeskkonnas. Korra § 2 punktides 1 ja 5 nimetatud toetuste avaldused vaatab läbi, kontrollib andmete õigsust ja vastavust käesolevas määruses sätestatud tingimustele, vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialist.

  (2) Kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid puudusi, määrab vastava valdkonna spetsialist taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, selgitades, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatamata.

  (3) Kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, võib vallavalitsus jätta taotluse läbi vaatama.

  (4) Kui toetuse maksmiseks puudub alus, jätab vallavalitsus toetuse avalduse rahuldamata.

§ 11.   Toetuse maksmine ja tagasinõudmine

  (1) Käesolevas määruses sätestatud tingimustele vastav sünnitoetus makstakse välja:
  1) määruse § 3 lõike 1 punktis 1, § 3 lõike 2 ja lõike 3 punktis 1 nimetatud juhul – mitte hiljem kui 10 kalendripäeva jooksul avalduse esitamisest arvates;
  2) määruse § 3 lõike 1 punktis 2 ja lõike 3 punktis 2 nimetatud juhul – sünni registreerimisele ja avalduse esitamisele järgneva aasta jaanuarikuu esimese 10 kalendripäeva jooksul.

  (2) Käesolevas määruses sätestatud tingimustele vastav ranitsatoetus makstakse välja:
  1) määruse § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul – alates lapse koolimineku aasta 15. septembrist 10 kalendripäeva jooksul;
  2) määruse § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul – avalduse esitamisele järgneva aasta jaanuarikuu esimese 10 kalendripäeva jooksul.

  (3) Käesolevas määruses sätestatud tingimustele vastav koolitoetus makstakse välja:
  1) määruse § 5 lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul – alates 15. septembrist 30 kalendripäeva jooksul avalduse esitamisest;
  2) määruse § 5 lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul – avalduse esitamisele järgneva aasta jaanuarikuu esimese 10 kalendripäeva jooksul.

  (4) Käesolevas määruses sätestatud tingimustele vastav matusetoetus makstakse välja mitte hiljem kui 10 kalendripäeva jooksul avalduse esitamisest arvates.

  (5) Käesolevas määruses sätestatud tingimustele vastav medaliga ning põhi- või huvikooli kiitusega lõpetanu toetus makstakse välja mitte hiljem kui 10 kalendripäeva jooksul avalduse esitamisest arvates.

  (6) Ranitsa- ja koolitoetused makstakse välja iseteeninduskeskkonnas automaatmenetluse läbinud avalduste põhjal. Maksmine toimub vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialisti poolt finantsosakonnale esitatud nimekirja alusel.

  (7) Sünni-, matuse- ja medaliga ning põhi- või huvikooli kiitusega lõpetanu toetuste maksmiseks annab vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialist märkega taotluse avaldusel raamatupidamisele korralduse toetuse väljamaksmiseks.

  (8) Jõulutoetus makstakse välja rahvastikuregistri ja Sotsiaalkindlustusameti andmete põhjal koostatud ja sotsiaalnõuniku poolt kinnitatud nimekirjade alusel.

  (9) Muudel käesoleva korraga reguleerimata juhtudel otsustab toetuste määramise ja maksmise vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

  (10) Toetust makstakse ülekandega avalduses nimetatud pangakontole või erandkorras sularahas vallavalitsuse kassast.

  (11) Kui toetuse määramise aluseks on taotleja teadlikult esitanud valeandmed, kuulub toetus tagasinõudmisele.

  (12) Enammakstud toetuse tagastamine toimub vabatahtlikult ja/või tasaarveldades Jõelähtme valla poolt makstavate toetuste arvel või kohtu kaudu.

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 12.   Rakendussätted

  (1) Kinnitada avalduste vormid vastavalt lisadele alljärgnevalt:
  1) lisa 1 – sünnitoetuse avalduse vorm;
  2) lisa 2 – ranitsatoetuse/koolitoetuse avalduse vorm;
  3) lisa 3 – medaliga/põhi- või huvikooli kiitusega lõpetanu toetuse avalduse vorm;
  4) lisa 4 – matusetoetuse avalduse vorm.

  (2) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 17 „Perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmise kord“.

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Sünnitoetuse avalduse vorm

Lisa 2 Ranitsatoetuse/koolitoetuse avalduse vorm

Lisa 3 Medaliga/põhi- või huvikooli kiitusega lõetanu toetuse avalduse vorm

Lisa 4 Matusetoetuse avalduse vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json