Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Lüganuse valla heakorraeeskiri

Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2020, 23

Lüganuse valla heakorraeeskiri

Vastu võetud 17.12.2020 nr 126

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 4 ja 36¹ ning § 36 lõigete 3 ja 4, ehitusseadustiku § 97 lõike 6 alusel.

§ 1.   Heakorraeeskirja eesmärk

  (1) Lüganuse valla heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on tagada valla heakord ja puhas elukeskkond.

  (2) Eeskiri kehtestab heakorra nõuded, kohustused ja piirangud Lüganuse valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- ja vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirja heakorranõuete täitmisel on omanikuga võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja. Seejuures jääb eeskirja täitmise eest vastutama omanik.

  (4) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas teiste õigusaktidega.

  (5) Eeskirjaga või teiste õigusaktidega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Lüganuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (6) Eeskirjaga seotud muude dokumentide kinnitamine vallavalitsuse pädevuses.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) avalik koht – määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute kasutuses olev avalikkusele juurdepääsetav maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk;
  2) haljasala – teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonetevaheline välisruum, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef, valitud taimestik või vastavafunktsioonilised rajatised;
  3) heakorratööd – tolmu, liiva, prahi, lume ja jää koristamine, libedustõrje, muru ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede, okste vms koristamine;
  4) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maapinna piiritletud osa ehk maatükk) või hoonestusõigus. Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus ja katastriüksus;
  5) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on kinnistu või vallasasi. Omanikuga on võrdsustatud isik, kes õiguslikul alusel asja valdab või kasutab või kes on omaniku poolt volitatud asja haldama;
  6) romusõiduk - sõiduk, millel puuduvad selle mehhaanilised osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja mis oma välimusega riivab valla esteetilist väljanägemist või rikub valla puhtust ja heakorda;
  7) ehitis - inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele toetuv asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda eristada teistest asjadest;
  8) üldkasutatav territoorium – osa valla haldusterritooriumist, mis hõlmab tänavaid, teid, platse, parke, haljasalasid, mänguväljakuid jmt ning mis on avalikult kasutatav igaühe poolt;
  9) avalikkusele ligipääsetav koht – kinnistu omaniku poolt avalikkusele suunatud funktsiooniga ala või ehitis, millele ligipääs ei ole mingil moel piiratud.

§ 3.   Heakorra nõuded avalikus kohas

  (1) Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja -koht ning ehitise välistrepp peab olema puhastatud ja seal tuleb vältida libeduse teket. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud istepinkide ja jäätmemahutitega.

  (2) Üldkasutatavale territooriumile tohib pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid, vitriine ja teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse kirjalikul loal ning nende korrasoleku tagab nende omanik.

  (3) Veose või koorma vedaja peab kinnitama ja katma veose või koorma nii, et see väldiks materjalide ning tolmu sattumist teele. Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms. Ohtlikust reostusest tuleb viivitamatult teatada Häirekeskusele ja vallavalitsusele.

  (4) Põllumajandustööde tegijad peavad tagama, et ei toimuks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist, reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus ja tekkinud kahjustused tuleb likvideerida viivitamatult.

  (5) Avalikus kohas ja avalikkusele ligipääsetavas kohas paikneva mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama vajadusel liivakastis liiva väljavahetamise ja mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ja remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb mänguväljaku omaniku poolt viivitamatult demonteerida või tagada ohutus muul viisil.

  (6) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala ja selle ümbrus, millel üritus läbi viidi hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

  (7) Kauplemisel tuleb hoida korras ja puhtana kauplemisest mõjutatud ümbrus minimaalselt 5 meetri raadiuses. Kaubanduse või teenindusega tegelev ettevõte peab tagama piisava arvu jäätmemahutite olemasolu ja nende perioodilise tühjendamise, et vältida jäätmete kuhjumist. Kaupade laadimise või kauplemise lõpetamisel avalikes kohtades tuleb kauplejal ümbrus viivitamatult korrastada.

  (8) Üldkasutataval territooriumil ei tohi hoida ilma vallavalitsuse loata tahket kütust, ehitusmaterjali jms esemeid.

§ 4.   Heakorra nõuete täitmine

  Heakorra nõuete täitmiseks on valla territooriumil keelatud:
  1) prahi maha loopimine ja igasugune muu risustamine ning reostamine ükskõik mil viisil;
  2) risustada, reostada, lõhkuda, kahjustada, määrida, rikkuda või kasutada mittesihipäraselt haljasalasid, murukamarat, puid/põõsaid, teekatteid, pargiinventari, jäätmemahuteid, valgusteid jms, sealhulgas avalikus kohas urineerida ja roojata, prahti maha visata;
  3) rikkuda või mistahes muul viisil kahjustada hooneid, rajatisi, mängu- ja spordiväljakute inventari, piirdeaedasid, teid, liikluskorraldusvahendeid ja ühistranspordi ootekodasid, keelatud on teadete või kuulutuste selleks mitte ette nähtud avalikku kohta omavoliline väljapanemine;
  4) avalikus kohas vigastada ja raiuda omavoliliselt puid ning põõsaid;
  5) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid avalikus kohas ilma kinnistu omaniku loata;
  6) kloppida riideid ja vaipu mitme korteriga maja aknal ja uksel, asetada akna välisküljele esemeid;
  7) hoida kütte- või muid materjale väljaspool oma kinnistu piire;
  8) suunata veekogusse, kanalisatsiooni- ja sademeveevõrku mürgiseid, söövitavaid või kergestisüttivaid aineid, samuti pühkmeid ja mistahes tahkeid aineid;
  9) matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimise puhul;
  10) valada kütte- või määrdeõli kanalisatsiooni, lahtisesse veekogusse või maapinnale, paigutada selleks mitte ettenähtud mahutisse vedelaid jäätmeid, kivi- või betoonjäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, ohtlikke jäätmeid jms;
  11) lume lükkamine või paigutamine sõiduteele ja sõiduteedel hooldustööde käigus lume ning jää lükkamine kõnniteele;
  12) ujutada loomi supluskohas;
  13) veekogudes ja veekogule lähemal kui 50 m liiklusvahendite, masinate, mahutite ja muude esemete pesemine;
  14) kemikaalide kasutamisel ohustada inimeste ja koduloomade elu ning tervist või ohustada keskkonnaseisundit;
  15) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
  16) põllumajandusloomade ja kodulindude pidamisel ohustada keskkonda, avalikke teid ja tänavaid sõnniku ja virtsa reostusega või ebameeldiva lõhna levikuga;
  17) mehhaniseeritud liiklusvahendite parkimine ning nendega sõitmine haljasaladel, kalmistul, laste mänguväljakutel ja kvartalisisestel teedel, mis ei ole ette nähtud transpordivahenditega liiklemiseks, veekogude kallastel ning teistes selleks mitteettenähtud kohtades, samuti nendega põhjendamatu müra tekitamine elu- ja administratiivhoonete läheduses, v.a õigusaktides ettenähtud juhtudel;
  18) risustada romusõidukitega kinnistuid, avalikke teid või muid avalikke alasid;
  19) keelatud on risustada korterelamute trepikodasid kõrvaliste esemetega, mis ei kuulu hoone külge.

§ 5.   Vallavalitsuse kohustused

  Vallavalitsus on kohustatud:
  1) tagama vallale kuuluvate kohalike teede, tänavate, väljakute, kõnniteede ja nende ääres paiknevate ühistranspordi ootekodade korrashoiu;
  2) tagama parkide, haljasalade, spordiplatside, laste mänguväljakute ja muude avalike kohtade korrashoiu;
  3) paigaldama parki, haljasaladele, mänguväljakutele ja muudesse avalikesse kohtadesse vajalikul hulgal jäätmemahuteid ning korraldama nende regulaarse tühjendamise;
  4) kindlustama avalikus kohas asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning tagama sinna juurdepääsu;
  5) tagama tänavatel ja teedel tänavasiltide ning külades külasiltide olemasolu.

§ 6.   Kinnistu, ehitise omaniku kohustused

  (1) Kinnistu või ehitise omanik on kohustatud:
  1) hoidma korras tema omandis või kasutuses oleva kinnistu ja kinnistu piirdeaia, koristama prahi, tegema vajadusel umbrohutõrjet, hoidma kinnistut võsastumise eest, niitma muru ja rohtu (v.a loodusliku alusmetsa alt, haritaval põllumaal, metsamaal), pügama heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivaid tehnilisi vahendeid, takistavad jalakäijaid või sõidukite liiklust. Kinnistul kasvavate puude raieks (v.a viljapuud ja põõsad) taotlema kehtestatud korras vallavalitsuselt raieloa;
  2) tuletõrjeveevõtu koha olemasolul tagama juurdepääsu ja tähistuse;
  3) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad fassaadielemendid, mis peavad olema terved, ilma sodimisjälgedeta;
  4) tagama ehitise katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlike ehitusdetailide, samuti lume ja jää jm varisemisohtlike objektide eemaldamise liiklejaile ohutul viisil ning vajadusel tähistama ohtliku ala;
  5) korraldama linnas ja alevikus tänavaga külgneva kinnistu puhul sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva ala koristuse ja niitmise ning lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda;
  6) tagama hoone üldkasutatava juurdepääsutee ja välistrepi heakorra, sh puhastamise jääst ja lumest ning vajadusel tähistama ohtliku ala. Lumetõrje tegemisel on keelatud lume loopimine sõiduteele;
  7) lammutama kinnistul asuvad ohtlikud ja ümbruskonna välisilmet rikkuvad lagunenud ehitised;
  8) tagama korterelamu sissepääsude ja trepikodade korrasoleku ja nende valgustamise pimedal ajal;
  9) hoidma suletuna keldrid, pööningud, soojus- ja veesõlmed ning elektrikilbi ruumid;
  10) tagama prügi regulaarse äraveo, sõlmides prügiveolepingu;
  11) paigaldama prügikonteineri kinnistu piiridesse, tagades konteineri juurdepääsutee pideva puhastuse;
  12) kinnistu tänava- või teepoolne piire (sh hekk) või piirdeaed peab kogu kinnistu ulatuses olema ühtses stiilis ja harmoneeruma naaberhoonete piirde või piirdeaedadega. Piirdeaia rajamise linnas ja alevikus kooskõlastama vallavalitsusega;
  13) sulgema hoolikalt kasutuseta või hooajalisel kasutusel olevate hoonete aknad ja uksed, kui hoone sihtotstarbeline kasutamine on lõppenud;
  14) tagama kasutuseta ehitise ja sinna juurde kuuluva kinnistu heakorra, vältima kõrvaliste isikute loata viibimise kinnisasjal;
  15) tagama vastavalt tänava hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu
hoone tänavapoolsel seinal või kinnistu piirdel, kindlustades tähise nähtavuse üldkasutatavalt teelt. Pimedal ajal peab hoone numbrimärk olema täiendava valgustusega Aiandusühistud peavad varustama siltidega aiandusühistute sissesõidud.

  (2) Korterelamute kinnistutel tagab käesolevast määrusest tulenevate heakorra nõuete täitmise korteriühistu või elamut haldav ühisus.

  (3) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama kinnistu omanik.

  (4) Vallavalitsus on õigustatud nõudma kasutuseta või inimeste elule ja tervisele ohtlike ehitiste, sealhulgas elamute lammutamist. Vallavalitsusel on õigus määratud tähtajaks lammutamata ehitised lammutada või rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

  (5) Vallavalitsusel ja kinnistu valdajal on õigus reguleerida parkimist lumekoristuse ajal. Heakorratöid takistava mootorsõiduki omanik või vastutav kasutaja on kohustatud tegema heakorratöid (sh lume ja jää koristus) mootorsõiduki ümbruses ühe meetri raadiuses.

§ 7.   Ehitus-, remondi- ja kaevetööde teostaja kohustused

  (1) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde teostaja on kohustatud võtma nimetatud tööde tegemiseks vallavalitsuselt sellekohase ehitus- ja vajadusel kaevetöö loa.

  (2) Kommunikatsioonide vigastustest ja avariidest põhjustatud keskkonda ohustav või ohtlik olukord tuleb süüdlasel likvideerida ja heakord taastada mõistliku aja jooksul. Süüdlase puudumisel likvideerib olukorra ja taastab heakorra kommunikatsiooni omanik või valdaja.

§ 8.   Tehnovõrgu omaniku kohustused

  Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
  1) Korraldama avariide likvideerimisel ja tehnovõrgu hooldamisel tehnovõrgu kaitsetsoonis üleliigse kaevise ja puude või raiejäätmete kõrvaldamise maa-alalt;
  2) Taastama avarii likvideerimise järgselt mõistliku aja jooksul kaevekoha, haljasala ja sõiduteekatte ning tasandama masinate tekitatud roopad võimalikult avariieelsel tasemele.

§ 9.   Loomapidaja kohustused

  (1) Põllumajanduslik loomapidamine ja selle tagajärjel tekkivate jäätmete (nt virtsa ja sõnniku) hoidmine on lubatud sellekohast kasutusluba omavates hoonetes ja rajatistes, tingimusel, et oleks tagatud sanitaar- ja veterinaarnõuete täitmine ning välistatud reostuse sattumine põhjavette ja veekogudesse.

  (2) Karjatatavaid loomi tuleb karjatada aia või elektrikarjusega piiratud alal ja viisil, mis välistaks loomade piiratud alalt väljumise.

  (3) Loomapidaja on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade reostamist, isikute ja liikluse häirimist loomade poolt ning likvideerima viivitamatult loomapidamisega tekkinud reostuse.

  (4) Tiheasutusalal on loomapidaja kohustatud korraldama oma looma pidamist selliselt, et see ei häiriks teisi inimesi ja võtma tarvitusele abinõud vältimaks looma lahtipääsemist loomapidaja juurest, ebameeldiva lõhna ning müra levikut, öörahu rikkumist, reostuse teket jms.

§ 10.   Küttekoldevälise tule tegemine kinnistul ja avalikus kohas

  (1) Lõket või muud küttekoldevälist tuld võib teha järgides tuleohutusseadust ja siseministri 30.08.2010 määrust nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded“.

  (2) Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Päästeamet.

§ 11.   Liiklemine avalikult kasutataval siseveekogul

  (1) Veesõidukiga liiklemisel valla territooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel siseveekogudel tuleb järgida Keskkonnaministri 28.06.2019 määruses nr 25 „Veesõidukite hoidmise ja kasutamise nõuded“ kehtestatud nõudeid.

  (2) Veeseaduse § 184 lõike 1 alusel kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud veeliikluse piirangute kehtestamise otsustab Lüganuse Vallavalitsus korraldusega.

§ 12.   Koormis

  (1) Koormis on füüsiliste ja juriidiliste isikutele seaduse alusel kehtestatud kohustus teha heakorratöid Lüganuse valla linnades ja alevikes käesoleva määrusega kehtestatud heakorraeeskirjade täitmiseks.

  (2) Koormise täitmiseks peab kinnistu omanik või valdaja tagama linnas ja alevikus käesolevas paragrahvis sätestatud heakorratööde tegemise tema omandis või valduses oleva kinnistu või muu tema kasutuses oleva territooriumi ning sellega vahetult piirneva üldkasutatava territooriumi heakorra tagamiseks.

  (3) Linnas ja alevikus on teega külgneva maatüki omanik kohustatud korraldama sõidutee ja tema kinnisasja vahel asuva rohumaa niitmise ning kõnnitee koristuse, sealhulgas lume ja libeduse tõrje, tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.

  (4) Isik, kellel koormise täitmine lasub, võib oma arvel lasta selle täita teisel isikul.

§ 13.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostavad Lüganuse Vallavalitsus poolt volitatud ametnikud.

  (2) Käesoleva eeskirja rikkumisel või koormise täitmata jätmisel vastutab isik kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 662 sätestatud alusel.

§ 14.   Rakendussätted

  (1) Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Kiviõli Linnavolikogu 11.09.2008 määrus nr 46 “Kiviõli linna heakorraeeskirja kehtestamine”;
  2) Kiviõli Linnavolikogu 11.09.2008 määrus nr 47 “Kiviõli linna heakorraeeskirja täitmise koormised kehtestamine”;
  3) Lüganuse Vallavolikogu 25.01.2007 määrus nr 23 “Lüganuse valla heakorra eeskiri”;
  4) Lüganuse Vallavolikogu 20.05.2004 määrus nr 29 “Lüganuse valla heakorrakonkursi läbiviimise kord”;
  5) Sonda Vallavolikogu 03.03.2003 määrus nr 3 “Sonda valla eeskirjade kinnitamine ja kehtestamine”;
  6) Püssi Linnavolikogu 13.04.2009 määrus nr 46 “Püssi linna heakorra eeskirja kinnitamine”;
  7) Maidla Vallavolikogu 30.04.2007 määrus nr 20 “Maidla valla heakorraeeskirja kehtestamine”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Risto Lindeberg
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json