Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2020, 26

Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine

Vastu võetud 17.12.2020 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, § 22 lg 1 p-de 4 ja 361, § 22 lg 2 ja § 36 lg 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse heakorranõuded ja koormis Pärnu linnas.

  (2) Lisaks käesolevas määruses sätestatud nõuetele tuleb kinnistu kasutajal täita ka teisi seadusega kinnistu kasutajale pandud kohustusi, sh ehitusseadustikust tulenev kinnisasja ja sõidutee vahel asuva kõnnitee korrashoiukohustus ja tuleohutuse seadusega seatud tuleohutusnõuded.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) haljasala - piiratud suurusega loodusliku või rajatud taimkattega ala;
  2) haljastus - haljasalal kasvavad roht- ja puittaimed;
  3) heakorratööd - jäätmete, libedustõrjeks kasutatud puistmaterjali jääkide, lume ja jää koristamine ning libedustõrje tegemine, niitmine, murdunud puude ja okste kõrvaldamine, võsaraie ja mahalangenud lehtede koristamine ja muu linna puhtuse ja heakorra tagamiseks vajalik tehtav töö;
  4) kinnistu kasutaja - juriidiline või füüsiline isik, kelle omandis või valduses on kinnisasi, sh kinnistu omanik, hoonestusõiguse omanik või korteriühistu. Muu isik on kinnistu kasutajaks juhul, kui heakorra nõuete täitmine tuleneb omaniku ja muu isiku vahelisest kasutuskokkuleppest;
  5) üldkasutatav territoorium - maa-ala, mis on avalikult kasutatav ehk määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala.

§ 3.   Nõuded heakorrale kinnistul

  (1) Heakorra tagamiseks tuleb tiheasustusalal või tihedalt asustatud hoonestatud elamualal asuval kinnistul:
  1) hoida korras kinnistu, selle piirdeaed ja kinnistul asuvad ehitised ning vältida kinnistult prahi, tolmu ja muu sarnase lendumist kõrvalkinnistutele;
  2) koristada maha langenud lehed;
  3) tagada numbrisilt hoone välisseinal või kinnistu sissepääsul ning numbrisildi nähtavus avalikult kasutatavalt teelt;
  4) tagada haljastuse korrashoid, sh vältida tuleb kinnistu võsastumist;
  5) tagada ehitise ohutus, sh kõrvaldada kinnistul paikneva hoone üldkasutatava territooriumiga vahetult piirneva ehitise katuselt lumi, jää (sh jääpurikad), varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagada ohu korral ja ohu kõrvaldamise tööde ajal üldkasutataval territooriumil ohutu liiklemine;
  6) vältida kinnistul kasvava taimestiku, sh puude ja selle juurestiku kahjustamist;
  7) mitte hoida kütte-, ehitus- või muud materjali tänava-äärses õueosas kõrgemal piirdeaiast või hekist;
  8) vältida aia- ja haljastusjäätmete põletamist;
  9) kärpida üle kinnistu piiri ulatuvaid puude ja põõsaste oksi, mis varjavad liikluskorraldusvahendeid või takistavad liiklust, eemaldada puudelt murdumisohtlikud ja kuivanud oksad, koristada tuulemurd ning likvideerida kuivanud puud kooskõlas puu langetamist ja hoolduslõikust reguleerivate õigusaktidega.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud juhul on lubatud suurimaks muru kõrguseks 20 cm. Suurematel kui 0,5 ha suurustel haljasaladel ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutel muru kõrguse nõuet ei kohaldata, kuid nõuete täitmiseks tuleb suurematel kui 0,5 ha suurustel haljasaladel muru niita vähemalt kaks korda aastas (esimene kord hiljemalt 24. juuniks ja teine kord hiljemalt 20. augustiks) ja maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistutel vähemalt kord aastas (hiljemalt 20. augustiks).

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud tööde teostamisel tuleb ohuala piirata ajutise piirdega ning paigaldada nähtavale kohale infotahvel, millele on märgitud ohu kirjeldus, ja pärast töö lõpetamist tuleb ümbrus heakorrastada. Ajutise piirde ja infotahvli paigaldamine ei vabasta kohustusest oht kõrvaldada.

§ 4.   Nõuded heakorrale üldkasutataval territooriumil

  (1) Üldkasutataval territooriumil on keelatud kasutada lehepuhurit muul otstarbel, kui seda on lehtede kokkukogumine.

  (2) Kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, on üldkasutataval territooriumil keelatud:
  1) püüda linde ja linna sattunud metsloomi ning tiikidest kala;
  2) toita vabalt elavaid linde ja loomi kohas, mis ei ole selleks ette nähtud;
  3) teha lõket ja grillida kohas, mis ei ole selleks ette nähtud;
  4) panna teateid ja kuulutusi üles kohta, mis ei ole selleks ette nähtud;
  5) põletada ja ladustada aia- ja haljastusjäätmeid;
  6) ladustada kütte-, ehitus- või muud materjali kinnistu omaniku nõusolekuta;
  7) ladustada või lükata lund sõiduteele;
  8) rajada haljastust kinnistu omaniku nõusolekuta;
  9) pesta looma, sõidukit või muud eset, supelda ja ujuda kohas, mis ei ole selleks ette nähtud.

  (3) Teisaldatavate väikevormide (tänavavaas, jäätmemahuti, tõke jms) ja paigaldiste (telk, soojakprügimaja jms) paigutamine üldkasutatavale linnamaale tuleb kooskõlastada Pärnu Linnavalitsusega (edaspidi linnavalitsus).

  (4) Väljaspool muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndit on lubatud kütte-, ehitus- või muu materjali kinnistuga vahetult piirnevale üldkasutatavale linnamaale maha laadida tingimusel, et see eemaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 72 tunni jooksul ning sellega ei tekitata kahju ümbritsevale keskkonnale, ei häirita ega takistata liiklust (sh liiklust kõnniteel) ega ohustata inimesi või rikuta vara.

  (5) Libedusetõrjeks üldkasutataval territooriumil asuval kõnniteel on lubatud kasutada üksnes 2-6 mm teraläbimõõduga graniitkillustikku.

§ 5.   Koormis tiheasustusaladel ja tihedalt asustatud hoonestatud elamualadel

  (1) Kinnistu kasutaja on kohustatud tegema heakorratöid tema omandis või valduses oleval tiheasustusalal või tihedalt asustatud hoonestatud elamualal asuval kinnistul ja sellega vahetult piirneval üldkasutatava territooriumil osas, mille korrashoiukohustus ei ole seadusega antud teistele isikutele (edaspidi koormis).

  (2) Koormise täitmisel tuleb lähtuda käesoleva määruses sätestatud nõuetest.

  (3) Isik, kellel koormise täitmine lasub, võib oma arvel lasta selle täita teisel isikul, mis juhul tuleb koormise täitmiseks kohustatud isikul esitada linnavalitsusele kirjalik põhjendatud taotlus maksta koormise täitmise eest raha, mida tuleb kasutada selle koormise täitmiseks.

  (4) Taotluse saamisel ja põhjendatud juhul tellib linnavalitsus linnavalitsuse hallatavalt asutuselt koormise täitmiseks vajalikud tööd.

  (5) Koormise täitmise tasu arvestamisel lähtutakse sellest, et tasu peab vastama madalaimale turuhinnale ning see tasutakse kuni kolmes osas vähemalt kolme kuu jooksul.

  (6) Illustreeriv tiheasustusealade ja tihedalt asustatud hoonestatud elamualade kaart on kättesaadav Pärnu linna veebilehelt.

§ 6.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Käesoleva määruse täitmise üle teostavad järelevalvet ja väärteo kohtuvälised menetlejad on linnavalitsuse volitatud ametnikud.

  (2) Käesolevas määruses sätestatud nõuete rikkumise või koormise täitmata jätmise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

§ 7.   Varasemate määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse alljärgnevad määrused:
  1) Audru Vallavolikogu 16. detsembri 2015 määrus nr 34 „Audru valla heakorraeeskiri“;
  2) Paikuse Vallavolikogu 20. aprilli 2009 määrus nr 6 „Heakorraeeskiri“;
  3) Pärnu Linnavolikogu 17. märtsi 2016 määrus nr 3 „Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine“;
  4) Tõstamaa Vallavolikogu 28. septembri 2012 määrus nr 31 „Tõstamaa valla heakorra eeskiri“.

§ 8.   Jõustumine

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrei Korobeinik
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json