HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Väljaandja:Võru Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2021
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2020, 42

Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine

Vastu võetud 10.05.2006 nr 20
jõustumine 01.09.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.04.200901.05.2009
13.06.201201.07.2012
11.12.2013RT IV, 19.12.2013, 201.01.2014
16.12.2020RT IV, 23.12.2020, 201.01.2021

Tulenevalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõige 1 punkt 37 ja „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõige 1 punkt 2, lõige 3 ja lõige 4, Võru Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Võru linna koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi lasteasutustes) muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi õppekulu) määra kehtestamist.

§ 2.   Õppekulu suurus

  (1) Kehtestada lasteasutuse õppekulu määraks 17 eurot kuus ühe lapse kohta.
[RT IV, 19.12.2013, 2 - jõust. 01.01.2014]

  (2) Õppekulu rakendatakse perioodil 01. septembrist kuni 31. augustini, v.a juulis.

  (3) Juulis tasutakse valvelasteasutuse koha eest õppekulu ühekordse kuumäära ulatuses valvelasteasutusele.

  (4) [Kehtetu - RT IV, 19.12.2013, 2 - jõust. 01.01.2014]

§ 3.   Vanema õppekulust vabastamine

  Võru Linnavalitsusel on õigus ajutiselt vabastada erandkorras, riigis välja kuulutatud eriolukorra kehtivuse ajal, Võru linna lasteasutuste teenust kasutavad lapsevanemad õppekulu maksmisest.
[RT IV, 23.12.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

§ 4.   Õppekulu maksmine

  (1) Õppekulu tasutakse iga kuu 20.-ks kuupäevaks lasteasutuse arveldusarvele või sularahas lasteasutuse poolt volitatud isikule vastavalt esitatud arvele.

  (2) Lapse puudumisel lasteasutusest õppekulu suuruse suhtes ümberarvestusi ei tehta.

§ 5.   Õppekulu kasutamine

  Lubada lasteasutustel kasutada laekunud õppekulu lasteasutuse majandamiskulude ja õppevahendite kulude katmiseks ning kuni 50% personali töötasudeks ja sellega kaasnevateks maksudeks.
[ - jõust. 01.05.2009]

§ 6.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Käesolev määrus jõustub 01. septembril 2006. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json