Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2020, 65

Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord

Vastu võetud 24.05.2018 nr 26
RT IV, 30.05.2018, 51
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2020RT IV, 23.12.2020, 2726.12.2020

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 11 lõigete 6 ja 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes õigusvastaselt represseeritud isiku või represseerituga võrdsustatud isiku vabastamist maamaksust (edaspidi maksuvabastus).

§ 2.   Maksuvabastuse saaja

  Maksuvabastust antakse maamaksuseaduse mõistes maamaksu subjektile, kes on okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes õigusvastaselt represseeritud isik või represseerituga võrdsustatud isik (edaspidi isik) ning kelle kasutuses on elamumaa sihtotstarbega või maatulundusmaa sihtotstarbega õuemaa kõlvikuga maatükk Pärnu linnas.

§ 3.   Maksuvabastuse suurus

  (1) Isik vabastatakse ühe elamumaa sihtotstarbega maatüki või maatulundusmaa sihtotstarbega maatüki õuemaa kõlviku osas maamaksust osas, millele ei kohaldu maamaksuseaduse § 11 lõige 1, 2 või 3.
[RT IV, 23.12.2020, 27 - jõust. 26.12.2020]

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 23.12.2020, 27 - jõust. 26.12.2020]

  (3)
[Kehtetu - RT IV, 23.12.2020, 27 - jõust. 26.12.2020]

§ 4.   Avaldus maksuvabastuse saamiseks

  (1) Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Pärnu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) hiljemalt maksustamisaasta 10. jaanuariks. Nimetatud kuupäevast hiljem esitatud avalduse alusel arvestatakse maksuvabastust alates järgnevast aastast.

  (2) Avaldus peab sisaldama isiku kohta järgmisi andmeid:
  1) ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) represseeritu tunnistuse number;
  3) elukoha aadress ja kontaktandmed;
  4) maksustatava maatüki aadress ja pindala;
  5) maatüki omandiosa suurus.

  (3) Avaldusele lisatakse represseeritu tunnistuse koopia.

  (4) Isik, kes on varasematel aastatel esitanud avalduse ja kellele on antud represseeritu maksuvabastus, ei pea uut avaldust esitama.

  (5)
[Kehtetu - RT IV, 23.12.2020, 27 - jõust. 26.12.2020]

  (6) Käesoleva määruse § 4 lõikes 2 nimetatud andmete muutumisest peab isik linnavalitsust viivitamata teavitama.

§ 5.   Maksuvabastuse andmine

  (1) Maksuvabastuse andmise otsustab linnavalitsus. Maksuvabastuse andmine vormistatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (2) Linnavalitsus registreerib maksuvabastuse andmise korraldusest tulenevad andmed Pärnu linna maakasutuse infosüsteemis ja edastab maksuvabastuse andmed maksuhaldurile.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json