Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ja arvestus

Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ja arvestus - sisukord
Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2022, 3

Koolieelse lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ja arvestus

Vastu võetud 15.12.2022 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkti 37 ning koolieelse lasteasutuse seaduse (KELS) § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) muude kulude (majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa (edaspidi vanema osa) määra kehtestamist, arvestamist ja tasumise korda.

§ 2.   Vanema osa määr

  Vanema osa ühe lasteasutuses käiva lapse eest on:
  1) 2023. aastal 50 eurot kuus;
  2) 2024. aastal 55 eurot kuus;
  3) 2025. aastal 60 eurot kuus.

§ 3.   Vanema osa arvestus ja tasumine

  (1) Vanema osa tuleb vanemal maksta alates lapse lasteasutuse nimekirja arvamise kuu esimesest päevast kuni lapse lasteasutuse nimekirjast väljaarvamise kuu viimase päevani.

  (2) Vanema osa makstakse aastaringselt, välja arvatud lasteasutuse või rühma ajutise sulgemise ajal (remonditööd, töötajate kollektiivpuhkus, eriolukord, nakkushaiguse puhang jms), kui see kestab kauem kui 5 tööpäeva. Lasteasutuse ajutise sulgemise korral makstakse vanema osa proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajaga.

  (3) Juhul, kui perekonnast käib lasteasutuses kolm või enam last, maksab vanem vanema osa kahe lapse eest. Soodustust rakendatakse juhul, kui vanemate ja laste elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Põltsamaa vald ja lapsed käivad Põltsamaa valla lasteaias.

  (4) Vallavalitsusel on õigus erandkorras vanema osa vähendada või teha selle maksmisel erisusi põhjendatud juhtumitel avalduse alusel.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Vallavolikogu 19.11.2020 aasta määrus nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine ja arvestus“.

  (2) Määrus jõustub 01.01.2023.

Reet Alev
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json