Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Maardu linna sporditegevuse toetamise kord

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2023, 1

Maardu linna sporditegevuse toetamise kord

Vastu võetud 19.12.2023 nr 57
jõustumine 01.01.2024, § 7 lõike 1 punkt 7 ja § 11 lõike 6 punkt 7 jõustuvad 2025. aasta 1. jaanuaril

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja spordiseaduse § 3 punktide 2, 21 ja 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Maardu linna sporditegevuse toetamise kord (edaspidi kord) reguleerib Maardu linna eelarvevahenditest sporditegevuseks ettenähtud toetuse taotlemist, taotluse läbivaatamist, toetuste andmist, järelevalve teostamist ja aruandlust.

  (2) Sporditegevuse toetuse andmise eesmärk on Maardu linna lastele ja noortele vanuses 7-19 aastat (erandkorras alates 4. eluaastast) suunatud spordiklubide ja spordikoolide tegevuse, ülelinnaliste spordi-, tervise- ja rahvaspordiürituste läbiviimise ning spordivõistlustel osalemise toetamine.

  (3) Toetust eraldatakse sporditegevuse toetamiseks Maardu linna eelarves ettenähtud vahendite piires.

  (4) Kord ei laiene toetustele, mille andmine on reguleeritud teiste riigi ja Maardu linna õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) spordiklubi – eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevus on sporditegevuse korraldamine ning mis on suunatud Maardu linna elanikele;
  2) spordikool – huvikooli seaduse või erakooliseaduse alusel tegutsev asutus, mis asub Maardu linnas;
  3) harrastaja – spordi- või liikumisharrastusega tegelev rahvastikuregistri andmetel Maardu linna elanik;
  4) spordiüritus – Maardu linnas toimuv spordivõistlus või rahvaspordiüritus;
  5) tegevustoetus – toetus, mis on ette nähtud Maardu linna lastele ja noortele vanuses 7‑19 aastat (erandkorras alates 4. eluaastast) suunatud sporditegevuse korraldamiseks Maardu linnas;
  6) taotleja – korra §-s 7 nimetatud isik, kes on esitanud Maardu Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus) toetuse saamise taotluse;
  7) toetuse saaja – toetust taotlenud isik, kelle taotlus on rahuldatud.

§ 3.   Toetuste liigid

  Linnaeelarvest makstavad toetused:
  1) spordiklubi või -kooli tegevustoetus;
  2) spordiürituse läbiviimise toetus;
  3) spordivõistlusel osalemise toetus.

§ 4.   Spordiklubi või -kooli tegevustoetus

  (1) Spordiklubi või -kooli tegevustoetuse suurust arvestatakse lähtudes harrastajate arvust, harrastajate vanusest, spordibaaside rendikuludest, spordialast, spordiala eelisarendatavusest, spordialaliidu edetabelist, treenerite kvalifikatsioonist, Maardu linna eelarveliste võimalustest ja muudest olulistest asjaoludest.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud kasutama toetust sihtotstarbeliselt:
  1) spordirajatiste ja/või -ehitiste üürikuludeks;
  2) treenerite töötasudeks;
  3) muudeks sporditegevusega seotud kulude katteks (võistlustel osalemisega seotud kulud, kulud spordiinventari ja -varustuse soetamiseks, spordilaagritega seotud kulud).

  (3) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) korraldama sporditegevust vähemalt 9 kuud aastas;
  2) korraldama harrastajate sporditegevust vähemalt 2 korda nädalas;
  3) moodustama treeningrühmad, mille suurus ei ole üle 25 harrastaja;
  4) tagama, et üks treener korraldab treeningtegevust kuni 8 treeningrühmaga, kuid mitte rohkem kui 100 harrastajaga;
  5) teavitama harrastajat või harrastaja seaduslikku esindajat osalustasust (õppemaksust) vabastamisest või soodustuse saamise võimalusest ja vabastama vähemalt 10% harrastajatest osalustasu maksmisest ning võimaldama vähemalt 20% harrastajatel osalustasu (õppemaksu) soodustust vähemalt 50% ulatuses;
  6) tagastama linnavalitsusele kasutamata jäänud toetuse hiljemalt toetuse saamisele järgneva aasta 15. veebruariks;
  7) kasutama toetust korras sätestatud tingimustel.

  (4) Tegevustoetust eraldatakse taotlejale üks kord aastas ning makstakse välja vastavalt toetuse saaja ja linnavalitsuse vahel sõlmitavale lepingule (edaspidi leping). Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, loetakse tegevustoetuse menetlus lõppenuks ja toetust ei eraldata.

  (5) Lepingus sätestatakse:
  1) poolte õigused ja kohustused;
  2) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  3) harrastajate arv;
  4) toetuse ülekandmise tingimused;
  5) toetuse saaja vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud olulised tingimused.

§ 5.   Spordiürituse läbiviimise toetus

  (1) Spordiürituse läbiviimise toetus on linna eelarvest antav toetus spordivõistluste ning rahva- ja tervisespordi ürituste läbiviimiseks Maardu linnas.

  (2) Spordiürituse toetuse määramisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
  1) tegevus lähtub linna arengukava põhimõtetest või viib ellu arengukava prioriteete;
  2) tegevus on suunatud kohalikule elanikkonnale.

§ 6.   Spordivõistlusel osalemise toetus

  (1) Võistlusel osalemise toetust eraldatakse spordiklubile või –koolile harrastaja rahvusvahelistel või riiklikel võistlustel osalemiskulude katteks.

  (2) Võistlusel osalemise toetuse taotluse esitab võistkonda esindav spordiklubi või –kool.

  (3) Toetust võib kasutada osalemistasudeks, transpordi- ja majutuskuludeks.

  (4) Võistlusel osalemise toetuse määramisel arvestatakse:
  1) spordimeisterlikkuse taset;
  2) spordiala traditsioone ja jätkusuutlikkust;
  3) toetuse eelarve põhjendatust.

2. peatükk Toetuse taotlemine ning taotlejale esitavad nõuded 

§ 7.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Tegevustoetuse taotlust on õigustatud esitama spordiklubi või –kool, kes vastab järgmistele tingimustele:
  1) taotlejal on Eesti Spordiregistris registreeritud ja seal nõutud andmed esitatud ning uuendatud;
  2) taotleja harrastajate treeningrühmadega töötavad treenerid omavad vähemalt 4. (nooremtreeneri) taseme kutsekvalifikatsiooni kutseseaduse tähenduses;
  3) taotlejal on ruumid või treeningpaigad tunniplaanis kajastatud treeningute läbiviimiseks ja nende kasutamiseks on vajadusel sõlmitud lepingud nende omanike või haldajatega;
  4) taotleja on nõuetekohaselt täitnud riiklike maksude tasumise kohustused;
  5) taotleja on esitanud korra kohased aruanded varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
  6) taotlejal ei ole Maardu linna ees kohalike maksude või muid võlgnevusi;
  7) taotleja on taotlenud riikliku treeneri tööjõukulu toetust tegevustoetuse saamise aastaks.

  (2) Spordiürituse läbiviimise toetuse taotlusi on õigustatud esitama:
  1) spordiklubi või -kool;
  2) linnavalitsuse hallatav asutus.

  (3) Spordivõistlusel osalemise toetuse taotlusi on õigustatud esitama käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikud.

§ 8.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotleja esitab linnavalitsusele vormikohase taotluse, mille on allkirjastanud taotleja või tema esindusõiguslik isik.

  (2) Tegevustoetuse taotlus esitatakse linnavalitsusele järgmise aasta kohta hiljemalt jooksva aasta 1. novembriks.

  (3) Spordiürituse läbiviimise toetuse taotlus esitatakse linnavalitsusele hiljemalt üks kuu enne ürituse algust. Toetuse taotlust võetakse erandkorras vastu ka pärast käesolevas lõikes sätestatud tähtaega, kui selleks on mõjuvad põhjused.

  (4) Spordivõistlusel osalemise toetuse taotlus esitatakse linnavalitsusele hiljemalt üks kuu enne spordivõistluse algust.

  (5) Toetuste taotlemise vormid kinnitab linnavalitsus.

3. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 9.   Andmete õigsuse kontrollimine

  (1) Linnavalitsus kontrollib esitatud dokumentide ja taotleja vastavust korra 2. peatükis kehtestatud nõuetele 20 päeva jooksul taotluse esitamisest.

  (2) Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt lisaandmeid või -dokumente.

  (3) Kui taotluses esineb puudusi, teavitatakse sellest taotlejat ning antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

§ 10.   Taotluste läbivaatamiseks komisjoni moodustamine ja töö korraldamine

  (1) Taotluste läbivaatamiseks ja hindamiseks moodustab linnavalitsus spordikomisjoni.

  (2) Komisjoni otsused võetakse vastu häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl või tema puudumise korral aseesimehe hääl.

  (3) Spordikomisjon teeb linnavalitsusele ettepanekud tegevustoetuste andmise, tegevustoetuse suuruse ja tegevustoetuse saamise tingimuste kohta hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse ning lisaandmete ja -dokumentide nõuetekohasest esitamisest. Komisjoni otsused on linnavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

  (4) Kui komisjoni liige on toetust taotleva juriidilise isiku töötaja, selle juhtorgani liige või tulumaksuseaduse §-s 8 nimetatud seotud isik, taandab ta ennast otsustusprotsessist. Taandamine fikseeritakse komisjoni protokollis.

§ 11.   Toetuse andmise otsustamine

  (1) Tegevustoetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab linnavalitsus.

  (2) Spordiürituse läbiviimise toetuse ja spordivõistlusel osalemise toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise otsustab spordikomisjon.

  (3) Linnavalitsus vaatab tegevustoetuse taotluse läbi 30 tööpäeva jooksul alates toetuse taotluse esitamisele järgneva aasta eelarve vastuvõtmisest.

  (4) Spordikomisjon vaatab spordiürituse läbiviimise toetuse taotluse ja spordivõistlusel osalemise toetuse taotluse läbi 30 päeva jooksul alates taotluse ning lisaandmete ja -dokumentide nõuetekohasest esitamisest.

  (5) Toetuse andmise või taotluse rahuldamata jätmise otsusest teavitatakse toetuse taotlejat kirjalikult posti või e-posti teel 7 päeva jooksul pärast asjaomase otsuse tegemist.

  (6) Toetuse taotlus jäetakse rahuldamata:
  1) kui linna eelarve vahendid seda ei võimalda;
  2) kui taotleja või spordiüritus/võistlus ei vasta korras sätestatud tingimustele;
  3) kui taotleja ei ole täitnud nõuet toetus tagasi maksta;
  4) kui taotlejal on võlgnevusi linnavalitsusele, linnavalitsuse hallatavale asutusele või linna juriidilisele isikule;
  5) kui taotleja ei ole eelneva kahe aasta jooksul täitnud korra § 12 lg 1 või 2 sätestatud nõudeid;
  6) kui taotleja suhtes on algatatud likvideerimis-, saneerimis- või pankrotimenetlus või esitatud kustutamishoiatus;
  7) kui taotlejale ei ole eraldatud riikliku treeneri tööjõukulu toetust toetuse saamise aastaks;
  8) muudel juhtudel, kui linnavalitsus või komisjon ei pea toetuse andmist otstarbekaks või käesoleva korra eesmärkidega kooskõlas olevaks.

  (7) Linnavalitsus ja spordikomisjon võivad jätta taotluse rahuldamata:
  1) kui taotleja on esitanud valeandmeid taotluses või toetuse kasutamise kohta või ei kasutanud toetust sihipäraselt;
  2) kui taotleja ei ole eelneva kahe aasta jooksul täitnud korra § 12 lg 4 sätestatud nõudeid;
  3) kui taotleja ei ole kõrvaldanud taotluses esinenud puudusi määratud tähtajaks või ei ole esitanud nõutud lisaandmeid või dokumente;
  4) taotlus sisaldab tegevuskavas üritusi ja kalkulatsioonis kulusid, mis ei ole ürituse eesmärki silmas pidades otseselt vajalikud või on ülemäärased.

  (8) Linnavalitsusel ja spordikomisjonil on õigus rahuldada taotlus osaliselt.

4. peatükk Aruandlus ja järelevalve 

§ 12.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Tegevustoetuse saaja on kohustatud esitama linnavalitsusele toetuse kasutamise kohta aruande koos kulu tõendavate dokumentidega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuse saamise aasta lõppu.

  (2) Spordiürituse läbiviimise toetuse saaja ja spordivõistlusel osalemise toetuse saaja on kohustatud esitama linnavalitsusele toetuse kasutamise kohta aruande hiljemalt ühe kuu jooksul peale spordiürituse/võistluse lõppu.

  (3) Toetuse kasutamise aruande vormi kinnitab linnavalitsus.

  (4) Linnavalitsusel on õigus nõuda toetuse saajalt täiendavaid tõendeid toetuse kasutamise kohta.

  (5) Linnavalitsus võib toetuse saajalt toetuse osaliselt või täies mahus tagasi nõuda, kui:
  1) toetuse saaja ei esita tähtajaks toetuse kasutamise aruannet või nõutud kuludokumente või seletusi või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
  2) toetust ei kasutatud sihipäraselt;
  3) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  4) toetatud tegevus jäi lõpule viimata.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 13.   Määruse rakendamine

  Käesolevat määrust rakendatakse ka enne 01.01.2024. a Maardu Linnavolikogu 22.11.2011 määruse nr 54 „Maardu linna eelarvest sporditegevuse toetamise kord“ alusel esitatud taotluste suhtes.

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Maardu Linnavolikogu 22.11.2011 määrus nr 54 “Maardu linna eelarvest sporditegevuse toetamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2024. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva määruse § 7 lõike 1 punkt 7 ja § 11 lõike 6 punkt 7 jõustuvad 2025. aasta 1. jaanuaril.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json