Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Maardu Noorte Huvikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2023, 6

Maardu Noorte Huvikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 19.12.2023 nr 55
jõustumine 01.01.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Asutuse nimi on Maardu Noorte Huvikeskus (edaspidi noortekeskus).

  (2) Noortekeskus on Maardu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus.

  (3) Noortekeskuse asukoht on Maardu linn ja aadress on Kallasmaa tn 1, Maardu.

  (4) Noortekeskusel võib olla oma nime ja Maardu linna vapi kujutisega pitsat ning dokumendiplangid.

  (5) Noortekeskusel võib olla noortekeskuse sümboolika. Noortekeskuse sümboolika kinnitab noortekeskuse juhataja oma käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt linnavalitsusega.

  (6) Noortekeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Maardu linna õigusaktidest, vabariigi noortepoliitika ja noorsootöö põhimõtetest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Noortekeskuse eesmärgid ja põhiülesanded

  (1) Noortekeskuse tegevuse eesmärk on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ja kaasav arengukeskkond ning võimaldada noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ning suunata noori olema ühiskondlikult aktiivsed.

  (2) Noortekeskus tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel – on avatud igale noorele (vanuses 7-26 aastat), seadmata eeltingimusi tema tõekspidamistele, võimetele, oskustele, teadmistele ja rahalistele võimalustele. Noortekeskuse kaudu luuakse noortele tingimused ja võimalused vaba aja sisustamiseks ning arendavateks tegevusteks läbi kultuuri-, spordi-, tervise-, sotsiaal-, rahvusvahelise ja huvitegevuse.

  (3) Vastavalt põhiülesandele noortekeskus:
  1) loob tingimused laste ja noorte huvigruppide, noorteklubide ja seltside tekkimiseks ja tegevuseks;
  2) pakub noortele enesetäienduse, suhtlemise ja vaba aja veetmise võimalusi;
  3) teeb koostööd teiste Maardu linna, Eesti Vabariigi ja rahvusvaheliste noorte- ja huvikeskuste, laste- ja noorteorganisatsioonide ning kultuuri-, spordi- ja haridusasutustega;
  4) koordineerib noorsootööteenuse osutamist Maardu linna kõikides piirkondades;
  5) vahendab noortele suunatud informatsiooni;
  6) osaleb koostöös Maardu Linnavalitsusega (edaspidi linnavalitsus) noorsootöö arendusprojektide koostamisel ja Maardu linna noorsoopoliitika kujundamisel;
  7) korraldab ja loob vaba aja veetmise võimalusi erinevate noorteprojektide ning noorteprogrammide kaudu;
  8) võimaldab lastel ja noortel kasutada noortekeskuse ruume koosviibimisteks, arendavate tegevuste korraldamiseks ning õppimiseks;
  9) võimaldab noortele vabatahtlikkusel põhinevat tegevust;
  10) toetab noorte omaalgatuslikke projekte ning korraldab koostöös linnavalitsusega ülelinnalisi noorteprojekte ja noorteüritusi;
  11) korraldab noortele koolivaheaja programme, k.a noortelaagreid;
  12) korraldab ennetusalaseid tegevusi;
  13) osutab oma ülesannetega seotud tasulisi teenuseid ja korraldab muid keskuse eesmärkide täitmiseks vajalikku majandustegevusi;
  14) toetab noortekeskuse noorsootöötajate erialast arengut.

§ 3.   Noortekeskuse juhtimine

  (1) Noortekeskuse igapäevast tegevust juhib noortekeskuse juhataja. Juhataja äraolekul asendab teda juhataja määratud töötaja. Juhul, kui juhataja asendajat ei ole määratud või asendaja ei saa juhatajat asendada, määrab juhataja asendaja Maardu linnapea.

  (2) Noortekeskuse juhataja:
  1) juhib noortekeskust ja tagab noortekeskuse põhimääruses ettenähtud eesmärgi ja ülesannete täitmise, vastutab noortekeskuse üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) tegutseb noortekeskuse nimel ja esindab seda kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ning juriidiliste isikutega;
  3) vastutab noortekeskuse valduses oleva vara säilimise eest;
  4) teeb tehinguid põhimääruses ette nähtud ülesannete täitmiseks noortekeskusele linnaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires ja üksnes linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras, tagades sealjuures eelarves kavandatud tulude täitmise ning laekumise;
  5) tagab finantsdistsipliinist kinnipidamise ning kannab seaduses ettenähtud korras isiklikku vastutust noortekeskuse finantsmajandusliku tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse eest;
  6) tagab noortekeskuse tegevust reguleerivate õigusaktide nõuetekohase täitmise;
  7) tagab noortekeskuse ülesannete nõuetekohase ja õigeaegse täitmise;
  8) tagab noortekeskuse eelarve projekti koostamise ja linnavalitsusele esitamise. Jälgib eelarve täitmist pidevalt ja esitab vajaduse korral linnavalitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;
  9) vastutab noortekeskuse teenindavale raamatupidamisüksusele tööks vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
  10) annab oma pädevuse piires noortekeskuse tegevuse korraldamiseks suulisi ja kirjalikke korraldusi, käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  11) korraldab noortekeskusele esitatud teabenõuetele, märgukirjadele, selgitustaotlustele ja kirjadele vastamist ning nende lahendamist;
  12) tagab noortekeskuse töötajate personaliinfo andmebaasidesse (e-Haigekassa, töötamise register, tööajatabel jmt) info õigeaegse sisestamise ning andmete korrektsuse ja kaasaegsuse;
  13) tagab klienditeeninduse noortekeskuse ülesannetest tulenevates küsimustes;
  14) teeb linnavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse põhimääruse muutmise ja kinnitamise kohta;
  15) kontrollib ja teeb ettepanekuid eelarveliste vahendite ja muude vahendite kasutamise ning materiaalse baasi arendamise kohta;
  16) käsutab linnavara ja rahalisi vahendeid õigusaktidega kehtestatud korras;
  17) vastutab linnavalitsusele vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse edastamise eest;
  18) võtab osa korraldatavatest noorsootöö valdkonna nõupidamistest ja koosolekutest;
  19) kinnitab noortekeskuse töökorralduse reeglid;
  20) teeb linnavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse teenuste hindade kehtestamiseks;
  21) teeb linnavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse tegevuse arendamiseks;
  22) teeb linnavalitsusele ettepanekuid noortekeskuse personali koosseisu kohta vastavalt kinnitatud eelarvele;
  23) sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud ning kinnitab töötajate ametijuhendid;
  24) tagab töötervishoiu, tööohutuse ja tuleohutuse nõuete täitmise;
  25) korraldab noorte ja noorsootöötajate kaitse hädaolukorras;
  26) kehtestab noortekeskuste lahtiolekuajad, kooskõlastades need eelnevalt linnavalitsusega;
  27) tagab riigi ja linna õigusaktide ning lepingutega ette nähtud dokumentide ja aruannete koostamise ja tähtaegse esitamise;
  28) täidab muid talle pandud töökohustusi ja -ülesandeid.

§ 4.   Noortekeskuse vara, eelarve ja finantseerimine

  (1) Noortekeskuse valduses olev vara on Maardu linna omand (edaspidi linnavara), mille üle peetakse arvestust Maardu linna õigusaktidega kehtestatud korras. Noortekeskus kasutab linnavara sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks.

  (2) Noortekeskus võib enda valduses oleva linnavaraga teha tehinguid üksnes Maardu linna õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras.

  (3) Noortekeskusel on Maardu linna eelarves iseseisev eelarve. Noortekeskus tegutseb kinnitatud eelarve piires. Noortekeskuse kulud kaetakse kinnitatud eelarve alusel.

§ 5.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Noortekeskuse raamatupidamisarvestust ning aruandlust korraldab riigi ja Maardu linna õigusaktidega sätestatud korras linnavalitsus. Noortekeskus esitab aruandeid riigi ja Maardu linna õigusaktidega kehtestatud korras ning tähtaegadeks.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet noortekeskuse ja tema juhataja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.

§ 6.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Noortekeskuse ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab Maardu Linnavolikogu linnavalitsuse ettepanekul. Noortekeskuse ümberkorraldamist ja tegevuse lõpetamist korraldab linnavalitsus.

  (2) Noortekeskuse ümberkorraldamine seisneb kas asutuste ühinemises, jagunemises või ümberkujundamises.

  (3) Kui noortekeskuse ümberkorraldamise otsuses ei ole kindlaks määratud teisiti, lähevad noortekeskuse ümberkorraldamisel tema õigused ja kohustused üle tema õigusjärglasele, selle puudumisel aga linnavalitsusele.

  (4) Noortekeskuse tegevus lõpetatakse likvideerimise teel.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.01.2024.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json