Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 10. oktoobri 2018 määruse nr 35 „Tallinna linna Raestipendiumi asutamine ja Raestipendiumi statuut“ muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2023, 60

Tallinna Linnavalitsuse 10. oktoobri 2018 määruse nr 35 „Tallinna linna Raestipendiumi asutamine ja Raestipendiumi statuut“ muutmine

Vastu võetud 18.12.2023 nr 36

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 määruse nr 4 „Tallinna linna ja ülikooli või rakenduskõrgkooli koostöö alused“ §-ga 4 ning tulenevalt vajadusest ajakohastada kehtivat praktikat.

§ 1. 

  Tallinna Linnavalitsuse 10. oktoobri 2018 määruses nr 35 „Tallinna linna Raestipendiumi asutamine ja Raestipendiumi statuut“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Stipendiumikonkursile võib esitada kandidaate ülikoolist või rakenduskõrgkoolist, kellega Tallinna linnal on sõlmitud koostööleping.“;


  2) paragrahvi 3 lõige 2 muudatakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Üliõpilase stipendiumikonkursile esitaja saadab hiljemalt 15. oktoobriks Tallinna linna veebilehel avaldatud e-posti aadressile järgmised eestikeelsed dokumendid:“;


  3) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Õppe- ja teaduskoostöö komisjon moodustab magistrantide ja doktorantide kohta paremusjärjestuse, lähtudes § 2 lõikes 3 nimetatud kriteeriumitest. Võrdsete kandidaatide korral võtab õppe- ja teaduskoostöö komisjon stipendiaadi valikul arvesse tema magistri- või doktoriõpingute kaalutud keskmist hinnet. Vajaduse korral selgitatakse võrdsete kandidaatide puhul stipendiaat välja hääletamise teel.“;


  4) paragrahvi 4 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. 

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks järgmised Tallinna Linnavalitsuse määrused:
  1) 7. novembri 2012 määrus nr 53 „Tallinna linna Anton Uessoni stipendiumi asutamine ja statuudi projekti heakskiitmine“;
  2) 6. aprilli 2020 määrus nr 8 „Tallinna linna infotehnoloogiastipendiumi asutamine ja infotehnoloogiastipendiumi statuut“.

Priit Lello
Linnasekretär

Mihhail Kõlvart
Linnapea

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json