Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Tallinna linna Raestipendiumi asutamine ja Raestipendiumi statuut

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2023, 75

Tallinna linna Raestipendiumi asutamine ja Raestipendiumi statuut

Vastu võetud 10.10.2018 nr 35
RT IV, 17.10.2018, 1
jõustumine 20.10.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.01.2020RT IV, 05.02.2020, 208.02.2020
09.12.2020RT IV, 18.12.2020, 101.01.2021
01.03.2023RT IV, 04.03.2023, 1807.03.2023
18.12.2023RT IV, 23.12.2023, 6026.12.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 11. jaanuari 2017 määruse nr 4 „Tallinna linna ja ülikooli või rakenduskõrgkooli koostöö alused“ §-ga 4 ning tulenevalt Tallinna linna ja ülikooli või rakenduskõrgkooli vahel sõlmitavatest koostöölepingutest.

§ 1.  Stipendiumi asutamine ja eesmärk

  (1) Tallinna linna ning ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide vahel sõlmitud koostöölepingute alusel asutatakse Tallinna linna Raestipendium (edaspidi stipendium), mille eesmärgid on:
  1) toetada ja tunnustada teadus- ja õppetöös edukaid magistrante ja doktorante, kelle magistritöö, doktoritöö või teaduspublikatsioon (edaspidi koos uurimistöö) käsitleb teemat, mis seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega, on linnaelu korraldamise seisukohast rakendusliku väärtusega ning aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele;
  2) propageerida ja soodustada Tallinna kui Eesti Vabariigi pealinna eluvaldkondadega seonduvate teemade uurimist linnaga koostöölepingu sõlminud rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide magistrantide ja doktorantide poolt;
[RT IV, 04.03.2023, 18 - jõust. 07.03.2023]
  3) toetada heal tasemel uurimistöödega Tallinna linna asutusi arendustegevuses ning aidata kaasa nende ees seisvate ülesannete ja probleemide teaduspõhisele lahendamisele.

  (2) Stipendiumi rahastab Tallinna linn. Stipendiumifondi suurus määratakse kindlaks Tallinna linna eelarves. Magistrantidele makstav stipendium on 2000 eurot ja doktorantidele makstav stipendium 3000 eurot.
[RT IV, 04.03.2023, 18 - jõust. 07.03.2023]

§ 2.  Stipendiumikonkursil osalemise eeldused

  (1) Stipendiumikonkursile võib esitada kandidaate ülikoolist või rakenduskõrgkoolist, kellega Tallinna linnal on sõlmitud koostööleping.
[RT IV, 23.12.2023, 60 - jõust. 26.12.2023]

  (2) Kandidaadi esitamise õigus on õppeasutuse struktuuriüksusel ja üliõpilase juhendajal. Kui üliõpilane teeb uurimistöö kirjutamisel koostööd Tallinna linna asutusega, võib üliõpilase esitada stipendiumi kandidaadiks ka selle asutuse teenistuja.

  (3) Stipendiumi kandidaat peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) õppima kõrghariduse teisel õppeastmel (magistriõppes) või kolmandal õppeastmel (doktoriõppes);
  2) magistriõppes õppija peab õppima täiskoormusega ega tohi viibida akadeemilisel puhkusel;
  3)
[Kehtetu - RT IV, 05.02.2020, 2 - jõust. 08.02.2020]
  4) doktoriõppes õppija õppe nominaalkestuse lõpuni peab olema jäänud neli või vähem semestrit;
  5)
[Kehtetu - RT IV, 05.02.2020, 2 - jõust. 08.02.2020]
  6) tema uurimistöö peab käsitlema Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse seisukohast olulist ja selle tegevusvaldkondadega seonduvat probleemi ning aitama kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele.

§ 3.  Stipendiumikonkurss ja nõutavad dokumendid

  (1) Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja igal aastal hiljemalt 1. oktoobril.
[RT IV, 04.03.2023, 18 - jõust. 07.03.2023]

  (2) Üliõpilase stipendiumikonkursile esitaja saadab hiljemalt 15. oktoobriks Tallinna linna veebilehel avaldatud e-posti aadressile järgmised eestikeelsed dokumendid:
[RT IV, 23.12.2023, 60 - jõust. 26.12.2023]
  1) digiallkirjastatud kinnitus selle kohta, et üliõpilane vastab käesoleva määruse § 2 lõikes 3 esitatud nõuetele;
  2) ülevaade planeeritavast või kirjutatavast uurimistööst: kuidas uurimistöö seondub Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkondadega, milline on selle rakenduslik väärtus linnaelu korraldamise seisukohast ning kuidas see aitab kaasa mõne Tallinna linna ees seisva küsimuse lahendamisele, millised on uurimistöö meetodid, eesmärgid, hüpotees või uurimisküsimused ja lahenduseni jõudmise teed (ülevaate pikkus kuni 3 lk);
[RT IV, 04.03.2023, 18 - jõust. 07.03.2023]
  3) elulookirjeldus (CV);
  4) üliõpilase stipendiumikonkursile esitaja digiallkirjastatud soovituskiri (kuni 1 lk);
  5) tõend magistri- ja doktoriõpingute kaalutud keskmise hinde kohta.
[RT IV, 05.02.2020, 2 - jõust. 08.02.2020]

  (3) Üliõpilase stipendiumikonkursile esitajale saadetakse dokumentide saabumisel kinnituskiri.

  (4) Tallinna Linnavalitsuse õppe- ja teaduskoostöö komisjon (edaspidi õppe- ja teaduskoostöö komisjon) valib kandidaatide hulgast stipendiaadid novembri jooksul.
[RT IV, 04.03.2023, 18 - jõust. 07.03.2023]

  (5) Üliõpilase stipendiumikonkursile esitajat teavitatakse stipendiumi määramisest hiljemalt 30. novembril e-posti aadressil, millelt saabusid kandideerimiseks vajalikud dokumendid.
[RT IV, 04.03.2023, 18 - jõust. 07.03.2023]

§ 4.  Stipendiumi andmise tingimused

  (1) Stipendiaadid valib välja õppe- ja teaduskoostöö komisjon.

  (2) Õppe- ja teaduskoostöö komisjon lähtub stipendiaatide valikul eelkõige uurimistöö vastavusest § 1 lõikes 1 nimetatud eesmärkidele.

  (3) Õppe- ja teaduskoostöö komisjon moodustab magistrantide ja doktorantide kohta paremusjärjestuse, lähtudes § 2 lõikes 3 nimetatud kriteeriumitest. Võrdsete kandidaatide korral võtab õppe- ja teaduskoostöö komisjon stipendiaadi valikul arvesse tema magistri- või doktoriõpingute kaalutud keskmist hinnet. Vajaduse korral selgitatakse võrdsete kandidaatide puhul stipendiaat välja hääletamise teel.
[RT IV, 23.12.2023, 60 - jõust. 26.12.2023]

  (4) Õppe- ja teaduskoostöö komisjonil on õigus:
  1) kontrollida esitatud dokumentide õigsust ja oma äranägemisel paluda neis esitatud väidete ja asjaolude kohta lisaselgitusi ja -dokumente;
  2) kaasata oma töösse eksperte ja ülikoolide esindajaid;
  3) sobivate uurimistööde puudumise korral jätta stipendiume välja andmata;
  4) stipendiumisummasid jagada ja/või liita.

  (5) Tallinna Strateegiakeskus (edaspidi strateegiakeskus) sõlmib stipendiaadiga stipendiumilepingu, millega reguleeritakse poolte vahel lepingu alusel ja sellega seoses tekkivaid õigussuhteid.
[RT IV, 18.12.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (6)
[Kehtetu - RT IV, 23.12.2023, 60 - jõust. 26.12.2023]

§ 5.  Õigusaktide muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json