Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Jõgeva linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.11.2014, 11

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Jõgeva linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 22.09.2011 nr 7
RT IV, 24.01.2012, 4
jõustumine 01.10.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.10.2014RT IV, 12.11.2014, 215.11.2014

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord (edaspidi kord) sätestab juriidilistele isikutele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ja Jõgeva linna elanikele Jõgeva linna eelarvest mittetulundustegevuseks toetuste (edaspidi toetus) taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuste andmise ja toetuste kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

 (2) Toetust eraldatakse üldjuhul Jõgeva linna ja/või valla haldusterritooriumil tegutsevatele mittetulundusühingutele, sihtasutustele, seltsingutele ja Jõgeva linna elanikele mittetulundusliku tegevuse toetamiseks. Käesolev kord ei laiene nendele toetustele, mis on reguleeritud teiste riigi ja Jõgeva linna õigusaktidega.

 (3) Toetuste liigid on:
 1) tegevustoetus – taotleja liikmeskonna arendamiseks, ühenduse igapäevase tegevuse korraldamiseks, ühistegevuseks, tegevuse tutvustamiseks ja ühenduse jätkusuutlikkuse tagamiseks eraldav toetus;
 2) projektitoetus – linnavalitsuse kaasfinantseering ühenduse liikmetele või kogukonna ja piirkonna arengule suunatud tegevusteks.

 (4) Toetuse andmise eesmärgiks on arendada Jõgeva linnas omaalgatuse toetamise kaudu tegevusi, mis tagaks Jõgeva linna elanike vaimse ja füüsilise heaolu ning mitmekesise võimete arendamise järgnevates tegevusvaldkondades:
 1) kultuur;
 2) [kehtetu - RT IV, 12.11.2014, 2 - jõust. 15.11.2014]
 3) tervishoid ja sotsiaalhoolekanne;
 4) haridus- ja noorsootöö;
 5) tarbijakaitse;
 6) ja muud tegevusvaldkonnad.

 (5) Tegevus, millele toetust taotletakse, on kooskõlas Jõgeva linna arengukavaga, eelarve strateegiaga, eelarveaasta rahaliste võimaluste ning linnavalitsuse poolt toetuste määramiseks kehtestatud täiendavate kriteeriumitega.

 (6) Kord ei laiene üldjuhul taotlejatele, kes on tegutsenud taotluse esitamise hetkeks vähem kui üks aasta.

 (7) Toetust antakse Jõgeva linna eelarvest.

§ 2.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus (lisa 1), mis esitatakse üldjuhul Jõgeva Linnavalitsusele iga aasta 15. septembriks soovitavalt elektroonselt. Toetus eraldatakse järgmiseks kalendriaastaks. Eelarveaasta jooksul esitatud taotlused vaatab läbi ja toetuse eraldamise otsustab Jõgeva Linnavalitsus, lähtudes Jõgeva linna eelarve reservfondi käsutamise korrast ja võimalustest.

 (2) Taotluses märgitakse andmed taotleja kohta, taotletav summa, toetuse kasutamise otstarve ja põhjendus. Linnavalitsusel on õigus nõuda ühenduse liikmete nimekirja ja teisi asjakohaseid dokumente.

 (3) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) jooksva aasta eelarve, arengu- või tegevuskava;
 2) treenerite/juhendajate nimekiri ja teave nende erialase hariduse ja/või kvalifikatsiooni kohta;
 3) treeningrühmade liikmete nimekirjad (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht) esitatakse hiljemalt 01. oktoobriks;
 4) seltsingutel esitada seltsinguleping.

§ 3.  Taotluste läbivaatamine ja toetuse andmise otsustamine

 (1) Vastavat tegevusvaldkonda juhtiv ametnik kontrollib esitatud andmete õigsust 10 tööpäeva jooksul äriregistrist või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist, taotleja esindusõigust taotlevas organisatsioonis, maksuvõlgade puudumist nii riiklike kui ka kohalike maksude osas ning esitatud taotluse ja dokumentide vastavust käesoleva korra § 2 lõigetes 2 ja 3 sätestatud nõuetele.

  Puuduste esinemisel teavitab ametnik taotlejat ning annab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks, mis ei tohi olla pikem kui 5 tööpäeva. Kui taotleja ei kõrvalda nimetatud tähtajaks puudusi, tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

 (2) Käesoleva korra tingimustele vastava taotluse kooskõlastab valdkonda juhtiv ametnik finants- ja arendusosakonnaga. Kooskõlastatud taotluse esitab valdkonda juhtiv ametnik vastavale linnavalitsuse komisjonile (sotsiaal-, kultuuri-, spordi-, hariduse- ja noorsootöö). Komisjoni otsus on soovitusliku iseloomuga. Kui komisjoni liige on toetuse taotleja töötaja, juhtorgani liige või lähisugulane või –hõimlane, taandab ta ennast otsustamisprotsessist. Taandamine fikseeritakse komisjoni protokollis.

 (3) Lõikes 2 nimetatud komisjonid vaatavad esitatud taotlused läbi, lähtudes linna eelarves mittetulundustegevuse toetuseks ette nähtud vahendite olemasolust ja mahust ning teevad linnavalitsusele ettepaneku toetuse andmise, toetuse suuruse, omafinantseeringu suuruse ja toetuse saamise tingimuste kohta. Omafinantseeringu suurus ei tohi olla väiksem kui 10 % linna poolt toetatava tegevuse eelarvest.

 (4) Toetuse eraldamise või mitteeraldamise otsustab linnavalitsus korraldusega hiljemalt 1 kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist linnavolikogus, arvestades eelarves selleks eraldatud vahendite suurust.

 (5) Toetuse motiveeritud mitteandmisest teavitab tegevusvaldkonda juhtiv ametnik toetuse taotlejat kirjalikult 10 tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemise päevast.

 (6) Linnavalitsusel on õigus keelduda toetuse eraldamisest taotlejale, kellel otsuse tegemise ajal:
 1) on esitamata aruanne varasema eraldatud toetuse kasutamise kohta;
 2) on võlgnevusi Jõgeva Linnavalitsusele, linnavalitsuse hallatavale asutusele või linna sihtasutusele (välja arvatud ajatatud maksed).
 3) on riigimaksu võlgnevusi.

 (7) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud kavandatava tegevuse korraldamiseks.

 (8) Toetus makstakse välja vastavalt toetuse andmise lepingus sätestatud korrale.

 (9) Seltsingule eraldatud toetus kantakse volitatud isiku pangakontole või tasutakse seltsingu esitatud kuludokumentide alusel kauba müüjale või teenuse osutajale.

 (10) Toetuse saajad, toetuse summad ja toetuse eesmärgid avalikustatakse Jõgeva linna veebilehel ja võimalusel Jõgeva Linna Lehes.

 (11) Toetuse määramise ja maksmisega seotud vaidlusi lahendab Jõgeva Linnavalitsus. Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada Jõgeva Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

 (12) Isikul, kelle vaie jääb vaidemenetluses rahuldamata või kelle õigusi on vaidemenetluses rikutud, on õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule.

§ 4.  Lepingu sõlmimine

 (1) Toetuse saajaga sõlmib linnavalitsus mittetulundustegevuseks antud toetuse andmise kohta lepingu (lisa 2) ühe kuu jooksul arvates linnavalitsuse poolt otsuse tegemisest toetuse eraldamise kohta.

 (2) Lepingus sätestatakse:
 1) toetuse suurus;
 2) toetuse saamise otstarve ja toetuse ülekandmise tähtaeg või maksegraafik;
 3) linnavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
 4) fikseering, et lepingu sõlmimise ajaks ei ole taotlejal riigimaksu võlgnevusi;
 5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
 6) aruande esitamise aeg ja kord;
 7) toetuse saaja kohustused toetatava tegevuse või toetuse kasutamise avalikustamisel ja kajastamisel;
 8) muud linnavalitsuse poolt määratud tingimused.

 (3) Kui pooled lepingu sõlmimises kokkuleppele ei jõua, lõpetatakse toetuse määramise menetlus.

§ 5.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Toetuse saaja on kohustatud esitama linnavalitsusele 1 kuu jooksul peale kavandatava tegevuse toimumist aruande (lisa 3) toetuse kasutamise kohta, näidates ära kogu tegevuse eelarve ja raha kasutamise. Aruandele tuleb lisada toetuse kulutuste tegemist tõendavate algdokumentide koopiad. Aruanne koos lisadega on soovitav esitada elektroonselt.

 (2) Toetuse andjal on õigus:
 1) nõuda toetuse kasutamise aruande juurde täiendavaid seletusi ja vahearuandeid;
 2) kontrollida toetuse kasutamise sihipärasust.

 (3) Toetuse andjal on õigus toetus täies või osalises mahus tagasi nõuda ja usalduse puudumisel mitte toetada toetuse saaja mittetulundustegevust, kui:
 1) toetuse saaja ei esita tähtajaks toetuse kasutamise aruandeid ja/või § 5 lõikes 1 nõutud dokumente või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta;
 2) toetust ei kasutatud sihipäraselt;
 3) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
 4) toetuse saaja on oma tegevuse lõpetanud;
 5) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

 (4) Toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise eest vastutab valdkonda juhtiv ametnik. Kontroll toetuse kasutamise üle tuleb teostada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

 (5) Juhul kui tegevus või üritus, mille elluviimiseks toetus eraldati, ei realiseeru, on toetuse saaja kohustatud ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamiseks ettenähtud aega raha tagastama.

 (6) Kui toetuse saaja keeldub alusetult saadud toetuse tagastamisest, on linnavalitsusel õigus toetuse saajale alusetult makstud toetuse summa seadusega sätestatud korras tagasi nõuda.

§ 6.  Rakendussätted

 (1) Määrusega reguleerimata küsimused lahendab ja otsustab linnavalitsus.

 (2) Kinnitada mittetulundustegevuse toetuse taotluse vorm (Lisa 1).

 (3) Kinnitada mittetulundustegevuseks antud toetuse lepingu vorm (Lisa 2).

 (4) Kinnitada mittetulundustegevuseks saadud toetuse kasutamise vorm (Lisa 3).

 (5) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (6) Määrus jõustub 1. oktoobril 2011. a.

Lisa 1 Taotlus mittetulundustegevuse toetuseks

Lisa 2 Mittetulundustegevuseks antud toetuse leping

Lisa 3 Mittetulundustegevuseks saadud toetuse kasutamine