SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse määramise ja maksmise kord Sonda vallas

Väljaandja:Sonda Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2013, 52

Hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse määramise ja maksmise kord Sonda vallas

Vastu võetud 14.01.2013 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkt 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  Käesoleva korra eesmärgiks on kehtestada puuetega inimestele toimetuleku toetamise, sotsiaalteenuste osutamise, sotsiaaltoetuste maksmise, hoolduse seadmise, hooldaja määramise, hooldajatoetuse maksmise ja muu abi osutamise tingimused Sonda vallas.

§ 2.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
 1) hooldatav - kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet vajav raske või sügava puudega 3-16-aastane laps või kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet vajav 16-aastane ja vanem raske või sügava puudega isik;
 2) puudega alaealise isiku hooldaja – tema seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja;
 3) täisealise puudega isiku hooldaja – vallavalitsuse korraldusega määratud isik, kes tagab hooldatavale kõrvalabi, juhendamist ja järelvalvet;
 4) hooldusvajadus – hooldatava vajadus kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve järele igapäevaelu toimingute sooritamisel igal ööpäeval või ööpäevaringselt;
 5) hindamisinstrument - ekspertide poolt väljatöötatud küsimustik, mille alusel selgitatakse välja hooldusvajadus;
 6) hooldajatoetus – valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest regulaarselt makstav toetus raske ja sügava puudega täisealise isiku hooldajale, kes tagab puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve igal ööpäeval või ööpäevaringselt;
 7) puudega lapse hooldajatoetus – valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest regulaarselt makstav toetus 3-18-aastase raske või sügava puudega lapse ühele vanemale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise ja hooldamise tõttu;
 8) puudega inimese toetus – valla eelarvest hooldajatoetuseks ettenähtud vahenditest raske või sügava puudega inimesele regulaarselt makstav rahaline toetus, mille abil inimene korraldab ise oma hoolduse erinevate abistajate või teenuste kaasabil. Toetus on mõeldud teenuste ostmiseks, mida vallavalitsusel ei ole inimesele võimalik pakkuda;
 9) koduhooldusteenus - isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla.

§ 3.  Hooldajatoetusele õigust omav isik

 (1) Hooldajatoetust määratakse ja makstakse isikule, kelle enda ja kelle hooldatava, eestkostetava või puudega lapse elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel ja kelle tegelik elukoht on Sonda vald. Kui hooldatava elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Sonda vald, kuid tegelik elukoht on teises omavalitsuses, hooldajatoetust ei maksta.

 (2) Hooldajatoetust makstakse hooldajale, kes ei ole hooldatava suhtes perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustusega isik (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, lapselaps, täisealine võõras- või kasulaps), välja arvatud juhul, kui puudega isiku hooldusvajadust on määratletud järgmiste kriteeriumidega:
 1) puudega isik on lamaja haige või liigub ainult ratastooli abil;
 2) puudega isik vajab ööpäevaringset järelevalvet oma psüühilise seisundi tõttu;
 3) puudega isik vajab abi söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutel ja liikumisel;
 4) puudega isiku pereliige on töövõimelises eas ning ei saa töötada hooldamise tõttu;
 5) koduhooldusteenuse osutamisega või lisatoetuse maksmisega ei ole võimalik tagada puudega isiku toimetulekut

 (3) Ühele hooldajale ei määrata hooldajatoetust rohkem kui kahe hooldatava eest.

§ 4.  Hooldajatoetuse taotlemine

 (1) Hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse taotlemiseks esitab puudega inimene, tema hooldaja või eestkostja Sonda Vallavalitsusele:
 1) kirjaliku vormikohase taotluse (Lisa 1);
 2) taotleja/hooldatava ja hooldaja isikut tõendavad dokumendid;
 3) Sotsiaalkindlustusameti otsuse puude raskusastme tuvastamise kohta;
 4) hooldatava rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul;
 5) kohtu määrus eestkostja määramise kohta.

 (2) Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemiseks esitab puudega lapse seaduslik esindaja Sonda Vallavalitsusele:
 1) kirjaliku vormikohase taotluse (Lisa 2);
 2) taotleja ja hooldatava isikut tõendavad dokumendid või lapse puhul sünnitunnistus;
 3) Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme tuvastamise kohta;
 4) hooldatava rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul;
 5) koopia/ärakiri kohtu määrusest eestkostja määramise kohta või lepingust perekonnas hooldamise kohta;
 6) tööraamat või muu dokument mittetöötamise kohta;
 7) teise vanema kirjalik nõusolek, kui kumbki vanem ei tööta, või teise vanema puudumisel taotleja omakäeline kinnitus, et ta kasvatab puudega last üksinda.

 (3) Sotsiaalametnikul on õigus nõuda täiendavaid dokumente või selgitusi taotluses esitatud andmete õigsuse tõestamiseks.

 (4) Kui taotleja ei esita kõiki vajalikke andmeid või dokumente, teeb vallavalitsus otsuse hooldajatoetuse määramise või määramata jätmise kohta olemasolevate dokumentide alusel.

 (5) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest.

 (6) Hooldajatoetuse taotlemise avalduse alusel hinnatakse isiku hooldusvajadus.

§ 5.  Hooldusvajaduse väljaselgitamine ja hindamine

 (1) Hooldajatoetuse määramise aluseks on sotsiaalametniku poolt hooldusvajaduse hindamiseks koostatud hindamisinstrument ja hooldaja vastavus käesoleva korraga sätestatud tingimustele.

 (2) Sotsiaalametnikul on õigus hooldusvajaduse väljaselgitamiseks ja hindamiseks külastada taotleja kodu ning küsitleda hooldust vajava isiku lähedasi ja kogukonna liikmeid ning arvestada erialaspetsialistide arvamust.

 (3) Hindamine võib toimuda kliendi kodus, senise hooldaja kodus, sotsiaalasutuses vm, kus viibivad klient ja tema hooldusvajaduse objektiivseks hindamiseks vajalikud isikud.

 (4) Vallavalitsus teeb otsuse toetuse maksmiseks või sellest keeldumiseks, arvestades hooldusvajaduse hindamisinstrumenti, ühe kuu jooksul avalduse registreerimisest.

 (5) Vajadusel võib vallavalitsus hooldusvajaduse hindamise ja hooldaja määramise aega pikendada.

§ 6.  Hooldaja määramine

 (1) Hooldaja määrab Sonda Vallavalitsus korraldusega.

 (2) Hooldajaks ei määrata inimest:
 1) kellele on määratud raske või sügav puue;
 2) kes on piiratud teovõimega või alaealine;
 3) kes õpib statsionaarses õppevormis.

 (3) Hooldus seatakse kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.

 (4) Hooldajat ei määrata töötavale puudega isikule.

§ 7.  Hooldaja kohustused

  Hooldaja kohustused on:
 1) hooldada klienti vastavalt kliendi vajadustele ja hindamisinstrumendis sisalduvale hooldusplaanile;
 2) teha koostööd sotsiaalametnike, vajadusel arstide, õdede jt spetsialistidega kliendi paremaks hooldamiseks;
 3) võtta osa talle pakutavatest koolitustest ja enesetäiendusvõimalustest;
 4) teatada hiljemalt 10 päeva jooksul vallavalitsusele kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse maksmise lõpetamise, peatamise või suuruse muutuse.

§ 8.  Hooldajatoetuse määramine

 (1) Hooldajatoetuse suuruse kinnitab Sonda Vallavalitsus hooldaja määramise korraldusega.

 (2) Sotsiaalametnik vaatab läbi hindamisinstrumendi ja teeb vallavalitsusele ettepaneku hooldajatoetuse määramiseks või sellest keeldumiseks ning annab hinnangu puudega inimesele vajalike teenuste kohta.

 (3) Otsus hooldajatoetuse määramise või määramata jätmise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotlejale teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

 (4) Hooldajatoetust puudega lapse hooldajale määratakse järgmistes suurustes:
 1) 3-16-aastase raske või sügava puudega lapse ühele vanemale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 20 eurot kuus;
 2) 16-18-aastase raske puudega lapse ühele vanemale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 16 eurot kuus;
 3) 16-18-aastase sügava puudega lapse ühele vanemale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 26 eurot kuus.

 (5) Hooldajatoetust puudega täisealise isiku hooldajale määratakse järgmistes suurustes:
 1) 18-aastase ja vanema sügava puudega inimese hooldajale 26 eurot kuus;
 2) 18-aastase ja vanema raske puudega inimese hooldajale 16 eurot kuus.

 (6) Hooldajatoetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast.

 (7) Hooldajatoetus määratakse ajaks, kui isik vastab käesolevas määruses sätestatud toetuse saamise tingimustele.

 (8) Hooldajatoetust ei määrata:
 1) kui hooldatav kasutab Sonda valla poolt osutatavat koduhooldusteenust;
 2) kui hooldatav saab Sonda valla poolt makstavat puudega inimese toetust;
 3) kui toetuse taotleja ei vasta muudele käesolevas korras esitatud tingimustele.

§ 9.  Hooldajatoetuse maksmine

 (1) Hooldajatoetus kantakse taotleja kirjalikus taotluses näidatud pangakontole hiljemalt hooldajatoetuse maksmise kuu 25. kuupäeval või makstakse sularahas vallavalitsuse kassast alates hooldajatoetuse maksmise kuu 25. kuupäevast.

 (2) Hooldajatoetusega kaasnevad riiklikud maksud tasub vallavalitsus.

§ 10.  Hooldajatoetuste maksmise peatamine

 (1) Hooldajatoetuse maksmine peatatakse vallavalitsuse korraldusega, kui toetuse saaja või hooldatav viibib järjest üle kahe kuu haiglaravil (haigla teatise alusel).

 (2) Hooldajatoetuse maksmist jätkatakse maksmise peatamise asjaolude äralangemisel.

§ 11.  Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
 1) kui on ära langenud hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise põhjus;
 2) kui hooldaja ei täida või loobub temale hooldaja määramise korraldusega pandud kohustustest;
 3) kui hooldatav soovib uue hooldaja määramist;
 4) hooldatava paigutamisel hoolekandeasutusse;
 5) hooldatava või hooldaja elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
 6) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil;
 7) hooldatava või hooldaja surma korral;
 8) hooldusvajaduse hindamisel ilmnenud hoolduse mittevajamise tõttu;
 9) kui saabuvad käesoleva korra § 8 lõike 8 loetletud asjaolud;
 10) muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas korras või muudes õigusaktides sätestatud tingimustele.

§ 12.  Määratud hooldajatoetuse suuruse muutmine ümberarvutamine

  Määratud hooldajatoetuse suuruse muutmist tingivate asjaolude tekkimisel arvutatakse hooldajatoetus ümber nende asjaolude tekkimise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

§ 13.  Puudega inimese toetuse taotlemine

  Puudega inimese toetuse taotlemiseks esitab puudega inimene Sonda Vallavalitsusele:
 1) kirjaliku vormikohase taotluse (Lisa 1);
 2) taotleja isikut tõendav dokument;
 3) Sotsiaalkindlustusameti otsuse puude raskusastme tuvastamise kohta;
 4) rehabilitatsiooniplaani selle olemasolul.

§ 14.  Puudega inimese toetuse määramine ja maksmine

 (1) Sotsiaalametnik vaatab läbi hindamisinstrumendi ja teeb ettepaneku puudega inimese toetuse määramise või mittemääramise kohta. Toetuse määrab Sonda Vallavalitsus korraldusega.

 (2) Puudega inimese toetus määratakse raske või sügava puudega isikule, kellel on hindamistulemusena tuvastatud hooldusvajadus, kuid talle ei ole määratud hooldajat ning ta korraldab oma hoolduse erinevate abistajate või teenuste kaasabil või kui tema puudest tingitud lisakulutused on suured.

 (3) Puudega inimese toetust määratakse järgmistes suurustes:
 1) sügava puudega inimesele 26 eurot kuus;
 2) raske puudega inimesele 16 eurot kuus.

 (4) Puudega inimese toetuse maksmise tähtaja lõppemisel jätkatakse toetuse maksmist uue puude tuvastamise otsuse alguse kuupäevast.

 (5) Puudega inimese toetus kantakse taotleja kirjalikus avalduses näidatud pangakontole hiljemalt puudega inimese toetuse maksmise kuu 25. kuupäeval või makstakse sularahas vallavalitsuse kassast alates puudega inimese toetuse maksmise kuu 25. kuupäevast.

 (6) Puudega inimese toetust makstakse hooldajatoetuseks eraldatud rahalistest vahenditest.

§ 15.  Puudega inimese toetuse määramisest keeldumine

 (1) Puudega inimese toetust ei määrata, kui:
 1) kui toetuse taotleja kasutab Sonda valla poolt osutatavat koduhooldusteenust;
 2) kui toetuse taotleja kasutab Sonda valla poolt makstavat hooldekoduteenust;
 3) kui toetuse taotleja hooldaja või eestkostja saab Sonda valla poolt makstavat hooldajatoetust;
 4) kui toetuse taotleja ei vasta muudele käesolevas korras esitatud tingimustele.

 (2) Otsus puudega inimese toetuse määramise või määramata jätmise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotlejale teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

§ 16.  Puudega inimese toetuse maksmise lõpetamine

  Puudega inimese toetuse maksmine lõpetatakse, kui:
 1) isikul ei esine enam kulutusi kõrvalabile - inimese toimetulek paraneb ja langeb ära põhjus toimetulekut toetavate teenuste ostmiseks;
 2) isik asub kasutama sotsiaalteenuseid (nt. valla poolsed koduhooldusteenused), mis tagavad tema toimetuleku;
 3) puudega inimesele määratakse hooldaja;
 4) puudega inimese elama asumisel teise omavalitsuse territooriumile;
 5) puudega inimese surma korral;
 6) puudega inimese paigutamisel hoolekandeasutusse;
 7) Sotsiaalkindlustusameti otsuse (puude raskusastme tuvastamise kohta) tähtaja möödumisel.

§ 17.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Sonda Vallavolikogu 03.05.2005.a. määrus nr 30 „Hooldajatoetuse maksmise kord Sonda vallas“.

 (2) Tunnistada kehtetuks Sonda Vallavolikogu 03.05.2005.a. määrus nr 31 „Puudega inimese toetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord Sonda vallas“.

 (3) Tunnistada kehtetuks Sonda Vallavolikogu 23.09.2005.a. määrus nr 38 „Sonda Vallavolikogu 03.05.2005 määruse nr 30 muutmine“.

 (4) Tunnistada kehtetuks Sonda Vallavolikogu 23.09.2005.a. määrus nr 39 „Sonda Vallavolikogu 03.05.2005 määruse nr 31 muutmine“.

 (5) Tunnistada kehtetuks Sonda Vallavolikogu 17.02.2009.a. määrus nr 4 „Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse maksmise kord“.

 (6) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaanuarist 2013.a.

Karmen Kõrts
Volikogu esimees

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2