Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Kiili Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.01.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2013, 58

Kiili Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 17.01.2013 nr 5

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja kultuuriministri 12.07.2004 määruse nr 9 „Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev eeskiri sätestab raamatukogu teeninduse korralduse, lugejate õigused ja kohustused.

 (2) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikule teabele juurdepääsu võimaldamine. Põhiteenused on tasuta.

 (3) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit. Kui sellele teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, tagab raamatukogu soovijate eelregistreerimise. Raamatukogu töötaja on kohustatud abistama isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

 (4) Eriteenused (printimine, koopiate valmistamine jm) on tasulised. Tasu suuruse kehtestab vallavalitsus.

 (5) Raamatukogu ei vastuta valveta jäänud esemete allesoleku eest.

 (6) Raamatukogu ruumides tuleb säilitada kord ja vaikus, ei tohi häirida teisi lugejaid.

§ 2.  Lugejaks registreerimine

 (1) Lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja. Raamatukogu kasutajaks registreerimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument, mille alusel raamatukogu töötaja täidab raamatukogu kasutajate andmebaasis kasutaja registreerimiskaardi.

 (2) Kasutajale väljastatakse kordumatu vöötkoodiga varustatud plastikust lugejakaart. Kasutaja annab lugejakaardile allkirja, millega tõendab enda isikuandmete õigsust ja kohustub täitma käesolevaid eeskirju.

 (3) Alates 19.eluaastast on lugejakaart tasuline. Tasu suuruse kehtestab vallavalitsus.

 (4) Kiili Gümnaasiumis õppivale õpilasele on kaart tasuta kuni Kiili Gümnaasiumi lõpetamiseni.

 (5) Kasutaja soovil aktsepteeritakse lugejakaardina kasutaja ID-kaarti. Kasutaja annab registreerimiskaardile allkirja, millega tõendab, et kohustub täitma käesolevaid eeskirju.

 (6) Isikuandmete muutumisest ja lugejakaardi kaotamisest tuleb teatada raamatukogule.

 (7) Lugejakaarti on keelatud edasi anda teisele isikule kasutamiseks.

 (8) Eelkooliealisi lapsi registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja nõusolekul.

§ 3.  Teavikute kojulaenutus ja kohalkasutus

 (1) Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 30 päevaks, perioodikat 7 päevaks ja suure nõudlusega trükiseid 14 päevaks. Õppeotstarbelist kirjandust võib kokkuleppel laenutada pikemaks ajaks. Laenutus registreeritakse laenutuste andmebaasis.

 (2) Lugeja võib teaviku tagastustähtaja pikendamist taotleda e-posti ja telefoni teel või raamatukogus koha peal. Tagastustähtsaega pikendatakse 30 päeva võrra. Pikendamist võib taotleda kuni 5 korda.

 (3) Raamatukogus olev teatmekirjandus ning ajalehtede ja ajakirjade viimased numbrid on kasutamiseks kohapeal.

 (4) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva teaviku saamiseks järjekorda. Teaviku saabumisest informeeritakse lugejat, e-posti olemasolul teatatakse reserveeritud teaviku saabumisest automaatselt. Kui lugeja teavikule 5 päeva jooksul järele ei tule, laenatakse see järjekorras järgmisele soovijale.

 (5) Raamatukogus puuduvaid teavikuid on lugeja soovil ja kulul võimalik tellida raamatukogudevahelise laenutuse kaudu.

 (6) Lugejale laenutatud teavikud registreeritakse elektrooniliselt ja lugejale prinditakse välja laenutuslipik, kuhu on märgitud raamatukogu nimi, trükkimise kuupäev, lugeja nimi ja laenutatud teavikud koos tagastamiskuupäevadega.

 (7) Väljaspool teeninduspiirkonda elavad lugejad maksavad teavikute kojulaenutamisel tagatist. Tagatissumma alammäär on 3,20 eurot ning ei tohi ületada laenutatud teavikute hinda. Tagatissumma kohta antakse lugejale kviitung. Laenutatud teavikute tagastamisel makstakse tagatissumma lugejale tagasi. Väljavõtmata tagatissummad laekuvad kahe aasta möödumisel valla eelarvesse.

 (8) Ka teeninduspiirkonna lugejalt võib teavikute kojulaenutamisel nõuda tagatist, kui see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

§ 4.  Lugejate vastutus

 (1) Lugeja peab teavikuid hoolikalt hoidma, kontrollima saamisel nende korrasolekut ja avastatud rikkumistest koheselt teatama raamatukogu töötajale.

 (2) Tähtajaks tagastamata teavikute eest võib raamatukogu võtta viivist, kuid mitte rohkem kui 0,06 eurot iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta.

 (3) Teaviku rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma teaviku hinna ajaviitekirjandusel 3-kordses suuruses ning teabekirjandusel kuni 10-kordses suuruses. Lugejalt, kes ei ole nimetatud kohustust raamatukogu poolt antud tähtajaks täitnud, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus kuni üheks aastaks.

 (4) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Ettekirjutus toimetatakse lugeja kätte tähitud postiga allkirja vastu.

 (5) Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks seadustikus sätestatud korras.

 (6) Alaealiste lugejate poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem või eestkostja.

 (7) Raamatukogu kasutamise eeskirjas käsitlemata probleemid lahendab raamatukogu juhataja.

 (8) Käesoleva eeskirja § 1 lõige 4, § 2 lõige 3, § 4 lõigete 2, 3 ja 5 nimetatud summad laekuvad valla eelarvesse.

§ 5.  Rakendussätted

 (1) Kiili Vallavolikogu 15. november 2007 määrus nr 26 “Kiili Raamatukogu kasutamise eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andra Perv
Volikogu esimees