Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Sindi linna korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend

Väljaandja:Sindi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.09.2017
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2013, 66

Sindi linna korraldatud jäätmeveole ülemineku kord ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhend

Vastu võetud 10.01.2013 nr 49

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, jäätmeseaduse § 66 lg1 ja Sindi linna jäätmehoolduseeskirja § 8 lg 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva Sindi linnas korraldatud jäätmeveole ülemineku korraga ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendiga (edaspidi kord) sätestatakse järgmist:
  1) korraldatud jäätmeveo veopiirkond;
  2) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid;
  3) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete kogumise ja vedamise tingimused, sealhulgas vedamise sagedus ja aeg;
  4) korraldatud jäätmeveoga seotud jäätmekäitluskohad;
  5) korraldatud jäätmeveoga liitumise ja mitteliitunuks lugemise tingimused;
  6) korraldatud jäätmeveol kasutatavad jäätmete kogumismahutite tüübid;
  7) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamise teenustasude piirmäärad ja teenustasude muutmise kord.

2. peatükk Terminid ja mõisted 

§ 2.   Terminid ja mõisted

  (1) Käesolevas korras kasutatakse alljärgnevaid termineid ja mõisteid järgmises tähenduses:
  1) jäätmevaldaja on jäätmetekitaja või muu isik või seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle valduses on segaolmejäätmed;
  2) jäätmevedaja on avaliku konkursi korras välja valitud jäätmeveoettevõte, kellel on ainuõigusteostada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedu konkreetses jäätmeveopiirkonnas
  3) jäätmeveo teenustasu on olmejäätmete valdaja poolt jäätmevedajale, segaolmejäätmete ja taaskasutatavate jäätmete vedamise eest makstavad tasu;
  4) jäätmeveo teenustasu piirmäärad on käesoleva korraga kehtestatud piirhinnad korraldatud jäätmeveo raames segaolmejäätmete vedamise eest, millest ei saa teenuse osutaja teenustasud olla kõrgemad;
  5) korraldatud jäätmevedu on segaolmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta linnavalitsuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt;
  6) linna ja jäätmeveoettevõtte vaheline leping on jäätmeveoettevõtte ja Sindi linna vahel sõlmitav leping, millega reguleeritakse jäätmeveoettevõtte ja Sindi linna vahelisi õigusi ja kohustusi korraldatud jäätmeveo korraldamisel.
  7) olmejäätmed on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed jäätmed. Olmejäätmetes võib sisalduda nii tava- kui ka ohtlikke jäätmeid;
  8) segaolmejäätmed on olmejäätmed, millest on liigiti kogumise läbi eraldatud suurem osa taaskasutatavaid jäätmeid ja ohtlike jäätmeid.

  (2) Käesoleva korra §2 nimetamata mõiste defineerimisel lähtutakse jäätmeseaduses, Sindi linna jäätmehoolduseeskirjas ning teistes jäätmehooldust reguleerivates õigusaktides sisalduvatest terminitest ja mõistetest.

3. peatükk Korraldatud jäätmevedu 

§ 3.   Korraldatud jäätmeveo piirkond

  (1) Sindi linna haldusterritoorium moodustab ühise jäätmeveo piirkonna Tori valla, Paikuse valla, Surju valla ja Tahkuranna valla haldusterritooriumiga.

  (2) Korraldatud jäätmeveoga on kohustuslikult hõlmatud kogu Sindi linna haldusterritoorium.

§ 4.   Korraldatud jäätmeveoga haaratud jäätmeliigid

  Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud kodumajapidamistes, ettevõtetes ning asutustes tekkinud olmejäätmed jäätmenimistu koodiga 20 03 01 (edaspidi segaolmejäätmed)

§ 5.   Korraldatud jäätmeveo sagedus

  Jäätmete kogumismahuteid peab Sindi linna haldusterritooriumil tühjendama sagedusega, mis väldib nende ületäitumise ja haisu tekke, kuid:
  1) eramute juures vähemalt 1 kord nelja nädala tagant
  2) korterelamute juures 1 kord nädalas.

§ 6.   Jäätmekäitluskoht

  Korraldatud jäätmeveo käigus kogutavad segaolmejäätmed ladestatakse OÜ Paikre prügilas (Põlendmaa küla, Paikuse vald)

4. peatükk Korraldatud jäätmeveoga liitumise ja jäätmeveost vabastamise kord 

§ 7.   Korraldatud jäätmeveoga liitumine

  (1) Sindi linna haldusterritooriumil loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks kõik jäätmevaldajad. Jäätmevaldaja on korraldatud jäätmeveoga liitunud alates käesoleva määruse jõustumisest ja jäätmevedaja konkreetses jäätmeveo piirkonnas korraldatud jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamisest (Jäätmeseaduse §69lg1 alusel).

  (2) Jäätmeveo lepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine jäätmevaldaja ja jäätmevedaja vahel ei tühista jäätmetevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemist.

  (3) Jäätmeveo lepingus sätestatakse vähemalt:
  1) kas jäätmevaldaja üürib jäätmevedajalt jäätmete kogumismahuti, ostab jäätmevedajalt jäätmete kogumismahuti või kasutab omale kuuluvat jäätmete kogumismahutit;
  2) kogumismahuti suurus ja jäätmeveo sagedus ning aeg;
  3) poolte õigused ja kohustused.

  (4) Jäätmevedajal on õigus volitada kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõtteid sõlmima jäätmevaldaja jäätmeveo lepinguid jäätmevedaja nimel.

  (5) Erandjuhul võivad jäätmevaldajad jäätmete kogumiseks kasutada mitme naaberkinnistu peale ka ühiseid kogumismahuteid, seejuures peavad jäätmekäitluslepingus olema fikseeritud kõik ühist kogumismahutit kasutavad jäätmevaldajad.

  (6) Jäätmevaldaja maksab korraldatud jäätmeveo eest teenustasu vastavalt jäätmevedaja poolt esitatud arvetele alates korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

§ 8.   Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kord

  (1) Erandkorras võib Sindi Linnavalitsus teatud tähtajaks lugeda jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks tema põhjendatud avalduse alusel.

  (2) Korraldatud jäätmeveost võib tähtajaliselt vabastada, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

  (3) Sindi linna haldusterritooriumil tegutsev või elav jäätmetevaldaja esitab soovi korral Sindi linnavalitsusele kirjaliku taotluse, tema tähtajaliseks mitteliitunuks lugemiseks korraldatud jäätmeveoga.

  (4) Vabastamise ajaline kestus on kuni kolm aastat. Tähtajaliseks mitteliitunuks lugemise maksimaalne lõpptähtaeg ei tohi ületada vedamise ainuõigust omava ettevõtte lepingu lõpptähtaega.

  (5) Kirjalikus avalduses peab olema esitatud vähemalt järgmine informatsioon:
  1) andmed jäätmevaldaja isiku kohta (nimi või ärinimi, elu- või tegevuskoht, kontaktandmed);
  2) põhjused, miks soovib jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemist;
  3) tähtaeg, mille jooksul soovib jäätmevaldaja olla korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud.

  (6) Mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab iga järgmise aasta 20. jaanuariks Sindi Linnavalitsusele kirjaliku kinnituse selle kohta, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.

§ 9.   Mitteliitunuks lugemise avalduste menetlemise kord

  (1) Käesoleva korra paragrahvis 8 lg 1 ja lg 2 nimetatud kirjaliku avalduse menetlemine toimub järgmiselt:
  1) Linnavalitsus kontrollib jäätmevaldaja avalduse vastavust käesoleva korra §8 lg 5 toodud nõuetele. Nõuetele mittevastava taotluse saadab linnavalitsus avalduse esitajale tagasi märkega avalduse nõuetele mittevastavuse kohta;
  2) Juhul kui avaldus vastab käesoleva korra punkti §8 lg 5 nõuetele, otsustab Sindi Linnavalitsus, kas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise avaldus rahuldada või jätta rahuldamata.

  (2) Olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemise otsustab Sindi Linnavalitsus oma korraldusega.
  1) mitteliitunuks lugemise ajaline kestus;
  2) mitteliitunuks loetud olmejäätmete valdaja kohustus käesoleva korra §8 lg 6 esitatava selgituse kohustus.

  (3) Linnavalitsuse korralduses sätestatakse käesoleva juhendi §8 lg 5 nimetatud avalduse menetlemine, alates avalduse esitamisest kuni § 9 lg 4 nimetatud Linnavalitsuse korralduse teatavakstegemiseni, mis ei kesta kauem kui üks kuu alates avalduse laekumisest linnavalitsusse. Mõjuval põhjusel (täiendava teabe kogumise vajadus, küsimuse eriline keerukus jms) võib Sindi Linnavalitsus taotluse lahendamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni.

  (4) Linnavalitsus teavitab avalduse esitajat kirjalikult korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemisest või avalduse tagasilükkamisest jäätmetevaldaja mitteliitunuks lugemise põhjused

  (5) Linnavalitsus teavitab vedajat veopiirkonnas jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemisest ja tähtajast, alates millest on nimetatud jäätmevaldaja loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.

  (6) Jäätmetevaldaja mitteliitunuks lugemine lõpeb tähtaja möödumisel, milleks Sindi Linnavalitsus luges jäätmetevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks. Jäätmevaldajal on õigus esitada enne mitteliitunuks lugemise tähtaja möödumist linnavalitsusele uus avaldus.

  (7) Sindi Linnavalitsusel on õigus ennetähtaegselt lõpetada jäätmetevaldaja mitteliitunuks lugemine, kui:
  1) olmejäätmete valdaja ei esita õigeaegselt käesoleva korra §8 lg 6 esitatud selgitust või
  2) sisaldab olmejäätmete valdaja esitatud selgitus valeandmeid.

§ 10.   Korraldatud jäätmeveol kasutatavad jäätmete kogumismahutite tüübid

  (1) Korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldaja peab kogumismahutitena kasutama mahuteid, mida on võimalik jäätmeveoki tõstemehhanismiga tühjendada.

  (2) Lubatud on kasutada kaanega suletavaid metallist või plastist väikekonteinereid mahuga 80, 100, 120, 140, 240, 360, 600 ja 800 liitrit, kaanega suletavaid metallist konteinereid mahuga 2,5 ning 4,5m3.

  (3) Minimaalne konteinerimaht hoonestatud kinnistu juures on 80 l minimaalse tühjendussagedusega lähtuvalt punktis §5 lg1 p1 toodud tühjendussagedusele.

  (4) Jäätmevaldajad, kes omavad käesoleva korra §10 lg2 nimetatud jäätmete kogumismahuteid, mida jäätmevedajal on võimalik jäätmeveokiga tühjendada, kasutavad edaspidi oma kogumismahuteid.

  (5) Kui jäätmevaldaja ei oma isiklikku või eraldi üüritud jäätmete kogumismahutit, paigutab kogumismahuti jäätmevedaja.

5. peatükk Teenustasude piirmäärad ning teenustasude muutmise kord 

§ 11.   Teenustasude piirmäärad

  (1) Korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärad kehtestab Sindi Linnavolikogu segaolmejäätmete kohta.

  (2) Korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäärad (koos käibemaksuga) on Sindi linna haldusterritooriumil järgmised:

Kogumismahuti mahtKorraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäär EUR/tühjenduskord
Segaolmejäätmed
kuni 80 l2,56
kuni 140 l3,68
kuni 240 l3,99
kuni 370 l 5,30
kuni 600 l 6,65
kuni 800 l 7,67
kuni 1,5 m312,78
kuni 2,5 m318,15
kuni 4,5 m332,08

  (3) Jäätmeveo teenustasu piirmäär ei sisalda kogumismahuti üürimaksumust.

§ 12.   Teenustasude muutmise kord

  (1) Jäätmevedajal on õigus taotleda Sindi Linnavalitsuselt teenustasude suurendamist, kui:
  1) jäätmevedaja kulud või jäätmekäitluskoha tasu on suurenenud vähemalt 10% võrreldes nimetatud kulu ja tasude suurusega avaliku konkursi korraldamise ajal ja jäätmevedaja ei saanud avalikule konkursile pakkumise esitamise ajal mõistlikult eeldada, et nimetatud kulud või tasu oluliselt suurenevad.

  (2) Jäätmevedaja poolt kirjalikult esitatav teenustasude suurendamise taotlus sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) milliseid teenustasusid jäätmevedaja tõsta soovib;
  2) milliste asjaolude tõttu soovib jäätmevedaja teenustasusid tõsta;
  3) millised on jäätmevedaja poolt soovitavad teenustasude suurused.

  (3) Käesoleva korra §11 p 2 lg 1 nimetatud taotlus esitatakse Sindi Linnavalitsusele.

  (4) Jäätmevedajale makstavate teenustasude suurendamise või mitte suurendamise otsustab Sindi Linnavalitsus.

  (5) Vedajale makstavad teenustasud ei tohi olla suuremad Sindi Linnavolikogu kehtestatud korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmääradest.

  (6) Linnavalitsusel on õigus jäätmevedaja põhjendatud taotluse alusel muuta korraldatud jäätmeveo teenustasu mitte sagedamini kui üks kord aastas alates käesoleva määruse jõustumisest.

  (7) Korraldatud jäätmeveo teenustasu muutmine on lubatud vaid juhul, kui esinevad asjaolud, mis oluliselt mõjutavad olmejäätmete veo- või ladestamiskulusid.

  (8) Teenustasu muutmine jõustub kui ühise veopiirkonna kõik linna-või vallavalitsused on nõustuval seisukohal.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 13.   Korraldatud jäätmeveo rakendamine

  (1) Korraldatud jäätmeveo rakendamine Sindi linna haldusterritooriumil algab pärast avaliku konkursi korras edukaks tunnistatud jäätmevedajaga lepingu sõlmimist ja jäätmevedajale Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni poolt jäätmeloa väljastamist.

  (2) Jäätmeveost vabastamine ja ühise kogumismahuti taotluste vormid kinnitab Sindi Linnavalitsus oma korraldusega.

§ 14.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Sindi Linnavaolikogu 16.02.2006 määrusega nr 5 kinnitatud Sindi linna korraldatud jäätmeveole ülemineku korra ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi.

  (2) Käesolev määrus jõustub 01. veebruar 2013.

Aleksander Kask
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json