Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Hangete korraldamise kord

Väljaandja:Mikitamäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2013, 71

Hangete korraldamise kord

Vastu võetud 26.01.2012 nr 2

Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse § 10 lõige 1 punkt 2, § 13¹, § 15, § 16 lõige 1 ja § 18² alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Hangete korraldamise kord (edaspidi kord) reguleerib Mikitamäe Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt korraldatavate riigihangete ja alla riigihangete seaduse (edaspidi RHS) § 15 lg 1 sätestatud piirmäära jäävate hangete (edaspidi lihtmenetlusega hanked) hankemenetlusega seotud toimingute teostamist.

 (2) Käesolevat korda rakendatakse koostoimes riigihangete seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

2. peatükk Riigihanke komisjon 

§ 2.  Riigihanke komisjoni moodustamine

 (1) Riigihanke komisjon (edaspidi hankekomisjon) moodustatakse hankemenetlusega seotud toimingute teostamiseks.

 (2) Komisjoni koosseis kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (3) Konkreetse hankega seoses ei või komisjoni tööst osa võtta isik, kellel on huvide konflikt või kelle puhul tekib kahtlus tema erapooletuses. Komisjoni liige peab viivitamatult teatama sellise asjaolu ilmnemisest ja hoiduma konkreetse hankega seoses edaspidisest tegevusest komisjoni liikmena.

§ 3.  Komisjoni töö vorm

 (1) Komisjoni töö vorm on koosolek.

 (2) Komisjoni koosoleku kutsub kokku ja komisjoni koosolekut juhatab komisjoni esimees.

 (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees.

§ 4.  Otsustamine komisjonis

 (1) Hankekomisjoni koosolekute poolt teostatavad hankemenetluse toimingud ning vastu võetud otsused protokollitakse vastavuses RHS-le ja käesolevale korrale. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed.

 (2) Hankekomisjonil on õigus vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas esimees on oma seisukoha esitanud elektrooniliselt vm kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ning keegi ei nõua koosoleku kokkukutsumist.

 (3) Otsustamisel koosolekut kokku kutsumata koostatakse elektrooniliselt vm taasesitust võimaldavas vormis antud seisukohtade alusel hankekomisjoni hääletusprotokoll.

 (4) Hankekomisjoni liikmel on õigus lisada protokollile oma kirjalik eriarvamus.

 (5) Arvestades konkreetse riigihanke spetsiifikat, on hankekomisjonil õigus kaasata oma töösse sõnaõigusega asjatundjaid või spetsialiste, kes ei ole komisjoni liikmed.

3. peatükk Riigihanke korraldamine, mille eeldatav maksumus on võrdne või üle riigihanke piirmäära 

§ 5.  Riigihanke hankemenetluse ettevalmistamine

  Vallavalitsus valmistab ette kõik asja ostmiseks, teenuse tellimiseks, konkursi korraldamiseks või ehitustöö (sh kontsessioonid) tellimiseks riigihanke korraldamise otsustamiseks vajalikud dokumendid, kogub vajalikud andmed ja teostab muud vajalikud toimingud.

§ 6.  Riigihanke korraldamise otsustamine

 (1) Riigihanke korraldamise, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on võrdne või ületab riigihanke piirmäära, otsustab vallavalitsus oma korraldusega.

 (2) Vallavalitsuse korralduses riigihanke korraldamise otsustamisel määratakse kindlaks:
 1) riigihanke nimetus;
 2) kasutatav hankemenetluse liik;
 3) pakkumuse hindamise kriteeriumid;
 4) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral isikud, kellele esitatakse hankedokumendid;
 5) pakkumuse tagatise nõutavus, liik, summa ja esitamise kord.

 (3) Vallavalitsus võib volitada teisi isikuid tegema hankemenetlusega seotud toiminguid. Vallavalitsuse korralduses määratakse kindlaks volituse ulatus.

§ 7.  Riigihanke eest vastutav isik

  Riigihanke eest vastutav isik on hankekomisjoni liige, kes:
 1) korraldab riigihanke teate ja hankedokumentide (sh hankelepingu projekti) koostamise;
 2) teostab toiminguid riigihanke väljakuulutamiseks ja riigihangete registrile esitamiseks;
 3) väljastab hankedokumendid ja annab selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele ja huvitatud isikutele;
 4) tagab kõigi vajalike dokumentide, õigeaegse esitamise ja pakkujatelt asjakohaste selgituste nõudmise ning riigihanke korraldamise vastavalt seadusele;
 5) määrab hankekomisjoni koosolekute toimumise aja, kutsub liikmed komisjoni koosolekule ja valmistab ette vajalikud materjalid;
 6) koostab riigihanke aruande ja aruande lisa ning edastab need riigihangete registrile;
 7) koostab hankemenetluses vajalikud haldusaktide eelnõud;
 8) korraldab hanke kohta teabe avalikustamise valla veebilehel. Avalikustamiseks loetakse valla veebilehel riigihangete registri veebilehele vastava lingi tegemist;
 9) täidab muid riigihangete seadusest ja käesolevast määrusest tulenevaid ülesandeid.

§ 8.  Hanketeate ja dokumentide koostamine

 (1) Riigihanke eest vastutav isik korraldab hanketeate ja hankedokumentide koostamise vastavalt riigihangete seaduses sätestatud tingimustele ja tagab, et need sisaldaksid pakkujale kogu vajalikku teavet hankemenetluses osalemiseks.

 (2) Hankedokumendid kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (3) Riigihanke eest vastutav isik tagab hankedokumentide muudatuste saatmise üheaegselt kõikidele teadaolevatele pakkujatele või taotlejatele.

§ 9.  Pakkumuste ja hankemenetluses osalemise taotluste avamine

 (1) Hankekomisjon avab pakkumused hankedokumentides või pakkumuse esitamise ettepanekus näidatud ajal ja kohas.

 (2) Hankekomisjon avab ja vaatab läbi piiratud hankemenetluse, väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetluse ja võistleva dialoogi korral hankemenetluses osalemise taotlused.

 (3) Pakkumused ja hankemenetluses osalemise taotlused avatakse komisjoni koosolekul.

 (4) Pakkumuste avamisel teeb komisjon RHS § 46 lg 2 nimetatud toimingud.

 (5) Riigihanke komisjon korraldab pakkujatele pakkumuste avamise protokolli koopia saatmise kolme tööpäeva jooksul pakkumuste avamise päevast arvates, juhul kui protokolli koopiat ei anta kohe üle pakkumuste avamisel osalenud pakkuja esindajale. Kui protokolli koopia antakse üle pakkumuste avamisel osalenud pakkuja esindajale, võetakse protokolli koopia kättesaamise kohta pakkuja esindaja allkiri.

§ 10.  Hankekomisjoni ülesanded hankemenetluses

 (1) Pärast pakkumuste või hankemenetluses osalemise taotluste avamist kontrollib hankekomisjon pakkuja või taotleja kvalifikatsiooni, pakkumiselt kõrvaldamise asjaolude puudumist ja pakkumuste vastavust hanke teates ja/või hanke dokumentides esitatud tingimustele ning hindab vastavaks tunnistatud pakkumusi ja vajadusel valib välja hankes osalevad taotlejad ning peab pakkujatega ja taotlejatega läbirääkimisi.

 (2) Põhjendamatult madala pakkumuse maksumuse korral otsustab hankekomisjon pakkujalt asjakohase kirjaliku selgituse nõudmise, kontrollib esitatud selgitust ja hindab esitatud tõendeid ning põhjendatud juhtudel teeb vallavalitsusele ettepaneku pakkumus tagasi lükata.

§ 11.  Vallavalitsuse ülesanded hankemenetluses

  Vallavalitsus otsustab hankekomisjoni ettepanekul:
 1) pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamise;
 2) pakkuja või taotleja kvalifitseerituks tunnistamise või kvalifitseerimata jätmise;
 3) pakkumuse vastavaks tunnistamise;
 4) pakkumuse tagasilükkamise;
 5) kõikide pakkumuste tagasilükkamise;
 6) hankemenetluse kehtetuks tunnistamise;
 7) pakkumuse edukaks tunnistamise ja hankelepingu sõlmimise.

§ 12.  Hankelepingu sõlmimine

 (1) Hankelepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus pakkumuse edukaks tunnistamise korralduses.

 (2) Hankelepingu allkirjastab vallavanem või teda asendav isik.

4. peatükk Lihtmenetlusega hanke korraldamine 

§ 13.  Lihtmenetlusega hanke korraldamine asjade ostmisel ja teenuste tellimisel või ehitustööde tellimisel

 (1) Lihtmenetlusega hanke korraldamise, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on asjade ostmisel ja teenuste tellimisel 5000 eurot kuni 10 000 eurot ja ehitustööde tellimisel 5000 eurot kuni 30 000 eurot otsustab vallavalitsus.

 (2) Hanke eest vastutav isik koostab hankedokumendid (sh hankelepingu projekti) ja teeb muid toiminguid, mis on vajalikud lihtmenetlusega hanke läbiviimiseks.

 (3) Hanke eest vastutav isik korraldab hanketeate avaldamise valla veebilehel hanke kohta vähemalt kümme (10) päeva enne pakkumuste esitamise tähtaega. Hanketeade peab sisaldama järgmist informatsiooni:
 1) lihtmenetlusega hanke nimetus;
 2) informatsioon hankija kohta;
 3) hankedokumendid või teave hankedokumentide väljastamise ja nendega tutvumise koha kohta;
 4) pakkumuste esitamise tähtaeg, koht ja viis;
 5) vajadusel muu informatsioon.

 (4) Hanke eest vastutav isik väljastab hankedokumendid hankija poolt valitud pakkujatele ja/või veebilehel avaldatud hanketeate alusel osalemistaotluse esitanud huvitatud isikutele samal ajal.

 (5) Hankekomisjon avab pakkumused, kontrollib pakkujate kvalifikatsiooni ja kvalifitseeritud pakkujate esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides esitatud tingimustele, hindab vastuvõetud pakkumusi ja selgitab välja eduka pakkumuse ning koostab pakkujate lihtmenetlusest kõrvaldamise, pakkujate kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise, pakkumuste vastavaks tunnistamise või tagasilükkamise ning pakkumuste hindamise ja pakkumuse edukaks tunnistamise protokolli. Vastava ettepaneku esitab hankekomisjon vallavalitsusele.

 (6) Hankekomisjon peab vajaduse korral läbirääkimisi lepingu tingimuste üle.

 (7) Vallavalitsus otsustab pakkujate lihtmenetlusest kõrvaldamise, pakkujate kvalifitseerimise või kvalifitseerimata jätmise, pakkumuste vastavaks tunnistamise või pakkumuste tagasilükkamise, hankemenetluse kehtetuks tunnistamise ning pakkumuse edukaks tunnistamise. Nimetatud otsuste kohta edastatakse pakkujatele viie (5) päeva jooksul otsuste tegemisest kirjalik teade.

 (8) Hankeleping sõlmitakse kirjalikus vormis. Hankelepingule kirjutab alla vallavanem või teda asendav isik.

 (9) Pärast eduka pakkumuse väljaselgitamist korraldab hanke eest vastutav isik valla veebilehel eduka pakkumuse esitanud isiku nime, registrikoodi ja pakkumuse maksumuse avaldamise.

 (10) Hanke eest vastutav isik koostab RHS § 37 lg 2 sätestatud piirmäära (asjade ostmisel ja teenuste tellimisel 10 000 eurot ning ehitustööde tellimisel 30 000 eurot) ületavate hangete puhul riigihanke aruande ja edastab selle riigihangete registrile.

§ 14.  Hanke korraldamine, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta

 (1) Asjade ostmisel ja teenuste tellimisel 1000 – 5000 eurot ning ehitustööde tellimisel, on 1000 - 5000 eurot.

 (2) Hanke korraldamise otsustab aasta eelarves ettenähtud kulude piires ja teeb selle läbiviimiseks vajalikke toiminguid vallavalitsuse ametnik, kellel asjade ostmine, ehitustööde ja teenuste tellimine on ametiülesandeks (edaspidi hanke eest vastutav isik). Vallavalitsuse hallatavas asutuses otsustab hanke korraldamise asutuse juht, kes määrab oma käskkirjaga hanke eest vastutava isiku.

 (3) Hanke eest vastutav isik on kohustatud järgima järgmisi põhimõtteid:
 1) kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate pakkumuse üksikjuhtumite võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte;
 2) vältima huvide konflikti.

 (4) Hanke eest vastutav isik koostab vajadusel hankedokumendid (pakkumise kutse, hinnapäring jms).

 (5) Hanke eest vastutav isik esitab hankedokumendid või hinnapäringu vähemalt kolmele pakkujale. Pakkujate paljususe puudumisel või muul põhjendatud vajadusel võib hankedokumendid või hinnapäringu esitada ühele pakkujale.

 (6) Pakkujate kvalifitseerimine ja pakkumuste vastavaks tunnistamine ei ole kohustuslik. Hankijal on õigus kõik pakkumused vajadusel tagasi lükata.

 (7) Pakkumuse tunnistab edukaks riigihanke eest vastutav isik, kes teeb vallavanemale või vallavalitsuse hallatava asutuse juhile ettepaneku sõlmida leping või esitab talle kinnitamiseks arve.

§ 15.  Hangete korraldamine, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta

  Asjade ostmisel või teenuste tellimisel kuni 1000 eurot ja ehitustööde tellimisel kuni 1000 eurot võib hanke eest vastutav isik kauba või teenuse osta või ehitustöö tellida ühelt pakkujalt.

§ 16.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Mikitamäe Vallavolikogu 24.09.2008 määrus nr 21 „Mikitamäe Vallavalitsuse hangete teostamise kord“.

Maarika Prost
Volikogu esimees