Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise korra kehtestamine

Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise korra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 03.02.2018, 49

Vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvituse maksmise korra kehtestamine

Vastu võetud 30.12.2010 nr 41
RT IV, 09.03.2017, 19
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.09.201201.10.2012
23.02.2017RT IV, 09.03.2017, 1101.01.2018, osaliselt 12.03.2017
25.01.2018RT IV, 03.02.2018, 2506.02.2018, rakendatakse osaliselt tagasiulatuvalt alates 01.01.2018

Määruse kehtestamisel on aluseks võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõige 3 ja § 22 lõige 1 punkt 22.

Käesolev kord reguleerib Harku vallavolikogu liikmetele makstava tasu ja hüvitise määra, maksmise tingimusi ning korda.

§ 1.   Vallavolikogu esimehele makstakse iga kuu tasu eelneva aasta kolmanda kvartali mediaanpalga järgi, mediaanpalga koefitsient on 1,0. Kui vallavolikogu esimees on oma volituste ajal Riigikogu liige, ei maksta talle tasu.

[RT IV, 03.02.2018, 25 - jõust. 06.02.2018]

§ 2.   Vallavolikogu aseesimehele makstakse iga kuu tasu eelneva aasta kolmanda kvartali mediaanpalga järgi, mediaanpalga koefitsient on 0,6. Kui vallavolikogu aseesimees on oma volituste ajal Riigikogu liige, ei maksta talle tasu.

[RT IV, 03.02.2018, 25 - jõust. 06.02.2018]

§ 21.   Vallavolikogu komisjoni esimehele makstakse iga kuu tasu eelneva aasta kolmanda kvartali mediaanpalga järgi, mediaanpalga koefitsient on 0,5. Kui vallavolikogu komisjoni esimees on oma volituste ajal Riigikogu liige, ei maksta talle tasu.

[RT IV, 03.02.2018, 25 - jõust. 06.02.2018]

§ 3.   Volikogu esimehel ja aseesimehel tasutakse Harku Vallavolikogu nimel oleva mobiiltelefoni numbri kasutamise kulud arvestades järgmisi piirmäärasid:
1) volikogu esimees kuni 64 (kuuskümmend neli) eurot kalendrikuus
2) volikogu aseesimees kuni 25 (kakskümmend viis) eurot kalendrikuus.

Piirmäärad sisaldavad kõnede maksumust ja mobiiltelefoni teenuste maksumust (kuumaks, kõnede eristus, lühisõnumite saatmine jne) ning käibemaksu.
Mobiiltelefoni numbri kasutamise kulud, mis ületavad kehtestatud rahalise piirmäära tuleb tasuda 3 tööpäeva jooksul ülekulu teatise saamisest seal nimetatud arveldusarvele.

§ 4.   Vallavolikogu liikmetele (v.a volikogu esimees, volikogu aseesimees ja volikogu komisjoni esimees) makstakse iga kuu tasu eelneva aasta kolmanda kvartali mediaanpalga järgi, mediaanpalga koefitsient on 0,3. Kui vallavolikogu liige on oma volituste ajal Riigikogu liige, ei maksta talle tasu.

[RT IV, 03.02.2018, 25 - jõust. 06.02.2018]

§ 5.   Kulude hüvitamine
[ - jõust. 01.10.2012]

  (1) Volikogu liikmele hüvitatakse volikogu liikme ülesannete täitmisega seotud järgmised kulud:
  1) koolituskulud;
  2) lähetuskulud;
  3) [kehtetu - RT IV, 09.03.2017, 11 - jõust. 01.01.2018]

  (2) Lähetuskulud hüvitatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud alustel ja korras.

  (3) [Kehtetu - RT IV, 09.03.2017, 11 - jõust. 01.01.2018]

  (4) Koolituskulude hüvitise maksimaalne suurus on 100 eurot aastas volikogu liikme kohta.
[ - jõust. 01.10.2012]

  (5) vallavolikogu esimehele, vallavolikogu aseesimehele või vallavolikogu liikmele, kes on oma volituste ajal Riigikogu liige, tasutakse lisaks käesoleva määruse § 5 lõike 1 punktides 1, 2 nimetatud kuludele vallavolikogu esimehe, vallavolikogu aseesimehe või vallavolikogu liikme ülesannete täitmisega seotud sõidukulud. Sõidukulud on ühissõiduki (sh takso), kütuse-, parkimisteenuse kulud, v.a istungil või koosolekul osalemisega seotud kulud.
[RT IV, 03.02.2018, 25 - jõust. 06.02.2018, rakendatakse tagaiulatuvalt alates 01.01.2018]

  (51) Transpordikulude hüvitamine toimub volikogu kantseleisse esitatud asjakohase avalduse alusel, kus on välja toodud konkreetne eesmärk (milliseid ülesandeid täideti), millal (kuupäevad) ja marsruut (läbitud kilomeetrid) ning sinna juurde kuuluvad kuludokumendid. Hüvitise maksimaalne suurus kuus on 50 eurot.
[RT IV, 03.02.2018, 25 - jõust. 06.02.2018, rakendatakse tagaiulatuvalt alates 01.01.2018]

§ 6.   Tasustamise aluseks olevat arvestust peab volikogu kantselei juhataja võttes aluseks määruse lisas 1 toodud tabeli.

§ 61.   Tasu ja hüvituse väljamaksmine ja nendest loobumine
[ - jõust. 01.10.2012]

  (1) Tasu makstakse välja volikogu eelarves selleks ettenähtud summadest üldjuhul jooksva kuu viimasel tööpäeval ning kantakse saaja isiklikule pangakontole.

  (2) Hüvitus makstakse välja volikogu eelarves selleks ettenähtud summadest üldjuhul järgneva kuu esimesel tööpäeval ning kantakse saaja isiklikule pangakontole.

  (3) Kehtestatud tasudest ja hüvitustest on õigus loobuda kirjaliku avalduse alusel.
[ - jõust. 01.10.2012]

§ 7.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 8.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Lisa Lisa 1
[RT IV, 09.03.2017, 11 - jõust. 01.01.2018]

/otsingu_soovitused.json