Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse rahandusosakonna põhimäärus

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2013, 78

Harku Vallavalitsuse rahandusosakonna põhimäärus

Vastu võetud 17.02.2009 nr 5
jõustumine 01.03.2009

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 35 lõike 2 ja "Harku valla põhimääruse" § 52 lõike 2 alusel:

§ 1.   Üldsätted

  (1) Harku Vallavalitsuse rahandusosakond (edaspidi: osakond) on Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) struktuuriüksus, kelle eesmärk on korraldada ja koordineerida vallavalitsuse ja hallatavate asutuste raamatupidamisarvestust ja aruandlust, eelarve koostamise protsessi, vallavalitsuse valitsemisel oleva munitsipaalvara arvestust ja varaga sooritatavaid tehinguid.

  (2) Osakonnal võib olla sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga ametipitsat, mille äärel on tekst “HARKU VALLAVALITSUS RAHANDUSOSAKOND” ja keskel valla vapi kujutis. Pitsatit kasutatakse õigusaktidega ettenähtud korras osakonnale esitatavate dokumentide ärakirjade ja väljavõtete ametnikult kinnitamiseks.

§ 2.   Osakonna tegevusvaldkonnad

  Osakonna tegevusvaldkonnad on:
  1) valla eelarve koostamise koordineerimine;
  2) valla eelarve täitmise jälgimine ja analüüsimine;
  3) valla majandusarvestuse korraldamine ja majandusaasta konsolideeritud aastaaruande koostamine;
  4) vallavalitsuse ja hallatavate asutuste raamatupidamise korraldamine;
  5) vallavalitsuse valitsemisel oleva vara arvestuse korraldamine;
  6) valla arvete teenindamine;
  7) vallavolikogu poolt kehtestatud maksude ja tulude haldamine;
  8) osalemine valla sisekontrolli töö tegevuses;
  9) riigi poolt kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmine.

§ 3.   Osakonna juhtimine ja teenistujate koosseis

  (1) Osakonna tööd juhib vallavalitsuse pearaamatupidaja, kes allub vastava valdkonna eest vastutavale abivallavanemale.

  (2) Osakonna teenistujate koosseisu ja arvu kinnitab Harku Vallavolikogu, kes võib delegeerida vallavalitsusele õiguse teha aasta jooksul muudatusi ametiasutuse struktuuris ja teenistujate kooseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires.

§ 4.   Teenistujate ülesanded, õigused ja kohustused

  (1) Ametnike teenistusülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse ametikoha ametijuhendis.

  (2) Ametikoha ametijuhendi kinnitab vallavanem.

§ 5.   Osakonna õigused

  Osakonnal on õigus:
  1) saada teistelt osakondadelt, vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt ja valla osalusega ühingutelt informatsiooni, dokumente, seadusandlikke akte ja muid dokumente, mis on vajalikud tööülesannete täitmiseks;
  2) esindada vallavalitsuse või vallavanema ülesandel vallavalitsust oma tegevusvaldkonnas;
  3) esindada vallavalitsuse või vallavanema korraldusel vallavalitsust valla osalusega ühingute nõukogudes ja juhatustes;
  4) teha koostööd teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja isikutega;
  5) teha ettepanekuid oma ülesannete täitmiseks vajalike vahendite ja ressursside eraldamiseks ning komisjonide ja töörühmade moodustamiseks;
  6) kaasata oma töösse vajadusel ja kokkuleppel vallavalitsusega teiste osakondade teenistujaid;
  7) nõuda vallavalitsuse teistelt osakondadelt ja hallatavatelt asutustelt osakonnale pandud ülesannete lahendamiseks aruandeid ja seletusi;
  8) teha ettepanekuid vallavalitsuse ja vallavolikogu istungite päevakorras olevate küsimuste kohta;
  9) teha ettepanekuid valla arengukava, tegevuskava ja eelarve koostamiseks, muutmiseks või täiendamiseks.

§ 6.   Osakonna kohustused

  (1) Osakond on kohustatud:
  1) täitma temale pandud ülesandeid tähtaegselt ja kvaliteetselt;
  2) kasutama tema kasutuses olevat vara ja vahendeid efektiivselt ning heaperemehelikult;
  3) tagama ametialase informatsiooni konfidentsiaalsuse ja hoidma riigisaladust;
  4) edastama teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
  5) osakonna tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes kindlustama kodanike vastuvõtu ja nõustamise ning teabenõuetele, selgitustaotlustele, märgukirjadele ja muudele avaldustele vastamise.

§ 7.   Osakonna ümberkorraldamine

  Osakonna ümberkorraldamine toimub vallavolikogu otsuse alusel.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Määrus avaldatakse valla veebilehel ja valla kantseleis.

  (2) Määrus jõustub1. märtsil 2009.

Kaupo Rätsepp
Vallavanem

Ene Veges
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json