HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.07.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.01.2016
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2013, 79

Lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 17.02.2009 nr 2
jõustumine 01.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.05.200920.05.2009
07.07.200910.07.2009

Määrus võetakse vastu Koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel ja kooskõlas Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõikega 2.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev lapse Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Harku vallale (edaspidi vald) kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

  (2) Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkonna kinnitab Harku Vallavolikogu.

§ 2.   Lasteaia koha taotlemine

  (1) Harku valla lasteaeda võib kohta taotleda lapsele, kelle enda ja kelle vanema(te) või seadusliku eeskostja (edaspidi – lapsevanem või vanem) elukoht on rahvastikuregistri andmetel Harku vald.

  (2) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel tutvustab ametiasutuse andmetöötlusspetsialist vanemale lasteasutusse vastuvõtu ja väljaarvamise korda ning võtab selle kohta lapsevanema allkirja.
[ - jõust. 10.07.2009]

  (3) Lapsele lasteasutusse koha taotlemiseks esitab lapsevanem ametiasutuse andmetöötlusspetsialistile vormikohase avalduse.
[ - jõust. 10.07.2009]

  (4) Avalduses võib registreerida lapse eelistuste järjekorras kuni kolme lasteaia järjekorda. Korduva avalduse esitamisel kaotavad varem esitatud oma kehtivuse.

  (5) Harku Vallavalitsus kui ametiasutus registreerib lastevanemate avaldused saabumise järjekorras ja peab lasteasutustesse koha taotlejate järjestust, mis on avalikult nähtav Harku valla koduleheküljel.
[ - jõust. 10.07.2009]

§ 3.   Lasteaeda vastuvõtmine

  (1) Lasteasutusse võetakse vastu laps, kelle enda ja vanema(te) elukoht rahvastikuregistri andmetel on Harku vald.
[ - jõust. 20.05.2009]

  (2) Lasteaia juhatajal on õigus võtta laps lasteaeda väljaspool järjekorda, kui selleks on põhjendatud vajadus ja vallavalitsuse nõusolek.

  (3) Lapsele koolipikenduse taotlemise korral teatab lapsevanem sellest lasteaia juhatajale kirjalikult hiljemalt 30. aprillil.

  (4) Lasteaiakoha saamisest teavitab lasteaia juhataja lapsevanemat kirjalikult või e- posti teel hiljemalt 01. juuniks
[ - jõust. 20.05.2009]

  (5) Lapsevanem teavitab lasteaia juhatajat koha vastuvõtmisest hiljemalt 15. juunil. Peale tähtaja möödumist arvatakse laps lasteaiajärjekorrast välja.
[ - jõust. 20.05.2009]

  (6) Laps, kelle vanem loobub kohast lasteaias, arvatakse järjekorrast välja.

  (7) Loobumisel kolmandast või teisest eelistusest säilib koht järjekorras eespoololevate eelistuste osas.

  (8) Eelkomplekteerimine lõpeb 31. mail ja komplekteerimine 31. augustil, mil lasteaia juhataja kinnitab käskkirjaga rühmade koosseisu.

  (9) Lapsevanem, kes soovib lasteaias käiva lapse jätta ajutuselt koduseks, teeb selle kohta kirjaliku avalduse, näidates ära perioodi, millal laps ei viibi lasteaias. Enne avaldusele märgitud perioodi lõppu võetakse laps lasteaeda tagasi vaid vabade kohtade olemasolul.

  (10) Laps kes on saanud koha ühes Harku valla lasteaias, kustutatakse teiste Harku valla lasteaedade järjekordadest. Erandiks on lasteaed, kus käib sama pere teine laps.

  (11) Jooksval aastal võib uusi lapsi võtta lasteaeda vaba koha tekkimisel või ajutiselt äraoleva lapse asemele vastavalt antud gruppi kuuluvate laste järjekorrale.

  (12) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tasub vanem ettemaksuna ühe kuu toidukulu ja vanemate poolt kaetava osalustasu.

  (13) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel esitab vanem:
  1) lapse tervisekaardi perearsti märkusega lapse lasteasutusse lubamise kohta;
  2) tõend ettemaksu tasumise kohta.

§ 4.   Lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaias väljaarvamine ja lepingu lõpetamine toimub:
  1) vanema avalduse alusel;
  2) koolikohustuslikku ikka jõudmisel või kooli minekul;
  3) juhataja ühepoolse otsuse alusel, kui
a) vanem rikub korduvalt lasteaia kodukorda
b) on maksmata enam kui 2 kuu lasteaiatasu
c) laps on lasteaiast puudunud teadmata põhjustel üle ühe kuu

  (2) Lapse lasteaiast väljaarvamisel juhataja ühepoolse otsuse alusel kustutatakse laps nimekirjast järgneva kuu 01. kuupäeval, millest juhataja teavitab lapsevanemat või hooldajat kirjalikult vähemalt viisteist (15) päeva ette.

  (3) Lapsevanemal on õigus esitada lapse lasteasutusest väljaarvamise otsusele kümne päeva jooksul otsuse jõustumisest pretensioon Harku Vallavalitsusele. Vallavalitsus vaatab pretensiooni läbi ühe kuu jooksul selle saabumisest.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 01. märtsil 2009.

/otsingu_soovitused.json