Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Palgajuhend

Väljaandja:Tõlliste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2015
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2014, 25

Palgajuhend

Vastu võetud 18.03.2013 nr 8
RT IV, 23.03.2013, 29
jõustumine 26.03.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.01.2014RT IV, 24.01.2014, 227.01.2014, rakendatakse 01.01.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ja avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.  Palgajuhendi reguleerimisala

  Palgajuhend reguleerib Tõlliste Vallavalitsuse (edaspidi asutus) ametnike ja töötajate (edaspidi teenistujate) palga ja töötasu, puhkusetasu ning seadusest tulenevate hüvitiste määramise ja maksmise tingimusi ja korda.

§ 2.  Tasustamise üldpõhimõtted

 (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepingu seadusest ja käesolevast palgajuhendist.

 (2) Ametnikele makstakse palka ja töötajatele töötasu sarnastel alustel.

 (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid.

 (4) Tööaja arvestus toimub tööaja arvestuse tabeli alusel.

§ 3.  Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
 1) põhipalgast;
 2) muutuvpalgast;
 3) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest.

§ 4.  Põhipalk

 (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud palga osa, mis on määratud ameti- või töökoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

 (2) Ametiasutuse teenistuskohad on jagatud palgagruppideks. Igale teenistuskohale vastab põhipalga vahemik, milles on määratud põhipalga miinimum- ja maksimummäär.

 (3) Palgagrupis vastavale teenistuskohale ette nähtud palgavahemiku maksimummäärast kõrgemat ja miinimummäärast madalamat põhipalka maksta ei ole lubatud.

 (4) Katseajal määratakse ametnikule või lepitakse töötajaga kokku üldjuhul 10% tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast madalam põhipalk.

§ 5.  Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

 (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

 (2) Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

 (3) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalga juurde maksta kuni 20% tema aastasest põhipalgast.

 (4) Muutuvpalga osa maksmise otsustab vallavanem ning vormistab selle käskkirjaga.

§ 6.  Põhipalga astmestik

  Ametiasutuse teenistus- ja töökohad on jagatud palgagruppideks. Igale teenistuskohale vastab põhipalga vahemik, milles on määratud põhipalga miinimum- ja maksimummäär järgmiselt:
 1) lihttöölised: I palgagrupp palgaastmetega 1-11, põhipalga vahemikuga 355-585 eurot;
 2) nooremspetsialistid: II palgagrupp palgaastmetega 12-22, põhipalga vahemikuga 615-910 eurot;
 3) keskastme spetsialistid: III palgagrupp palgaastmetega 17-28, põhipalga vahemikuga 750-1160 eurot;
 4) tippspetsialistid: IV palgagrupp palgaastmetega 22-28, põhipalga vahemikuga 910-1160 eurot;
 5) vallavanem: V palgagrupp palgaastmetega 29-34, põhipalga vahemikuga 1235-1535 eurot.
[RT IV, 24.01.2014, 2 - jõust. 27.01.2014, rakendatakse 01.01.2014]

§ 7.  Põhipalga maksmise tingimused ja kord

 (1) Teenistuja individuaalse põhipalga määramisel lähtutakse palgaastmestikus tema teenistuskohale vastavast kuu põhipalga vahemikust.

 (2) Individuaalse põhipalga määrab või lepib kokku palgaastmestiku järgi asutuse juht vastavalt ülesannete ja tööde erinevusele, töökoormusele, teenistuja kompetentsusele, kogemustele, haridusele ja kvalifikatsioonile.

 (3) Vallavanema töötasu määrab Tõlliste Vallavolikogu.

 (4) Teenistujate põhipalgad vaadatakse üle kord aastas hiljemalt novembris ning vajaduse ja eelarveliste võimaluste korral muudetakse palgajuhendit alates järgmise aasta 1. jaanuarist. Teenistujate palkade ülevaatamise eelduseks on arengu- ja hindamisvestluse kinnitatud tulemused.

 (5) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt jooksva arvelduskuu viimasel tööpäeval teenistuja poolt määratud pangakontole, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

 (6) Teenistujale säilitatakse põhipalk mõistliku aja eest, kui teenistujalt ei saa ülesannete täitmist oodata lühiajalise isikliku või perekondliku takistuse korral.

§ 8.  Seadusest tulenevate lisatasude määramise alused ja põhimõtted

  Avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu seadusega sätestatud lisatasusid ja hüvitisi makstakse ametnikule vastavalt avaliku teenistuse seaduses sätestatule ning töötajale vastavalt töölepingu seaduses sätestatule. Puuduva ametniku ülesannete täitmise määramine ja tasu maksmine toimub avaliku teenistuse seaduse § 57 järgi. Puuduva ametniku ülesannete täitmine ei ole käsitletav täiendavate tööülesannete täitmisena. Täiendavateks tööülesanneteks loetakse asutuse juhiga kooskõlastatud, kuid ametijuhendis fikseerimata töökohustusi ja –ülesandeid.

§ 9.  Haigushüvitise maksmise tingimused ja kord

  Teenistujale makstakse hüvitist haigestumise või vigastuse neljanda kuni kaheksanda kalendripäeva eest 70% töölepingu seaduse § 29 lõikes 8 sätestatud korras arvutatud teenistuja keskmisest palgast või töötasust.

§ 10.  Puhkusetasu arvutamine ja maksmine

  Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse määruse „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ alusel. Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või töötaja soovi korral järgmisel palgapäeval. Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast.

§ 11.  Tasustamine tasemekoolituse ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal

 (1) Tasemekoolitusega ja tööalase koolitusega seotud õppepuhkuse ajal makstakse töötajale ja avalikule teenistujale keskmist palka või töötasu 20 kalendripäeva eest.

 (2) Tasemekoolituse lõpetamiseks antakse täiendavalt õppepuhkust 15 kalendripäeva, mille eest makstakse teenistujale töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud töötasu alammäära.

 (3) Tasu õppepuhkuse eest makstakse sarnaselt käesoleva määruse paragrahv 10 kehtestatud korrale.

§ 12.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Ametnike ja töötajate põhipalga astmed ja neile vastavad palgamäärad
[RT IV, 24.01.2014, 2 - jõust. 27.01.2014, rakendatakse 01.01.2014]