SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Rakvere Sotsiaalkeskuses osutatavate sotsiaalteenuste loetelu ja osutamise tingimused

Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.03.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2017, 1

Rakvere Sotsiaalkeskuses osutatavate sotsiaalteenuste loetelu ja osutamise tingimused

Vastu võetud 18.01.2017 nr 1
jõustumine 01.02.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2, § 17, § 23, § 27, § 38 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Rakvere Linnavalitsuse hallatavas asutuses Rakvere Sotsiaalkeskus (edaspidi sotsiaalkeskus) osutatavate sotsiaalteenuste loetelu, osutamise kord ja tingimused.

  (2) Sotsiaalkeskuses osutatavad sotsiaalteenused on:
  1) koduteenus;
  2) sotsiaaltransporditeenus;
  3) isikliku abistaja teenus;
  4) tugiisikuteenus;
  5) päevakeskuse teenus.
  6) linnavolikogu või -valitsuse õigusaktides sotsiaalkeskusele täitmiseks antud muud sotsiaalteenused.

§ 2.   Sotsiaalteenust saama õigustatud isik

  (1) Sotsiaalkeskus osutab määruses sätestatud tingimustel ja korras sotsiaalteenuseid isikule, kelle elukohana rahvastikuregistris on märgitud Rakvere linn.

  (2) Väljaspool Rakvere linna haldusterritooriumit viibivale isikule otsustab koduteenuse, isikliku abistaja teenuse ja tugiisikuteenuse osutamise linnavalitsus.

§ 3.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) linnavalitsus - Rakvere linnavalitsus (kollegiaalne täitevorgan);
  2) ametiasutus - Rakvere Linnavalitsus ametiasutusena (koos struktuuriüksustega), sh ametiasutuse poolt haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 alusel ülesannet täitma määratud ametnik või ametnikud.

2. peatükk Koduteenus 

§ 4.   Koduteenuse saaja

  (1) Koduteenust osutatakse kõrvalabi vajavale eakale või puudega inimesele (edaspidi koduteenuse saaja), kui koduteenuse saajal ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid või seadusjärgsed ülalpidajad ei ole suutelised kõrge ea või puude tõttu isikut hooldama.

  (2) Koduteenuse saajaks võib olla ka muu isik, kes tervislikul või muul põhjusel vajab kõrvalabi ajutiselt ning kes vastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud tingimustele.

  (3) Koduteenuseks on häirenuputeenus, toiduainetega varustamine, eluaseme koristamine, arstiabi korraldamine ja muud igapäevaelu toetavad tegevused. Koduteenuste täpsema loetelu ja osutamise tingimused kehtestab linnavalitsus.

  (4) Koduteenust osutatakse koduteenuse saaja nõusolekul.

§ 5.   Koduteenuse taotlemine ja määramine

  (1) Koduteenuse saamiseks esitab isik sotsiaalkeskuse kaudu ametiasutusele taotluse. Koduteenuse vajadusest võivad teatada ka naabrid, sugulased, lähedased, meditsiinitöötaja jne.

  (2) Sotsiaalkeskus koostab abivajaduse kohta hinnangu ning edastab selle kümne tööpäeva jooksul koos taotlusega ametiasutusele.

  (3) Koduteenuse osutamise või sellest keeldumise otsustab ametiasutus.

  (4) Koduteenuse osutamise aluseks on haldusleping, mis sõlmitakse ametiasutuse, sotsiaalkeskuse ja koduteenuse saaja vahel kuni 12 kuuks. Halduslepingus määratakse ära toimingud, mida koduteenusena osutatakse, koduteenuse osutamise sagedus, koduteenust osutava töötaja andmed, tasu maksmise tingimused tasulise koduteenuse korral ja muud koduteenuse osutamisega seotud asjaolud.

  (5) Koduteenus on tasuta Rakvere linnas alaliselt elavale koduteenuse saajale, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid. Teistele isikutele on koduteenus on tasuline. Koduteenuste hinna kehtestab linnavalitsus.

  (6) Linnavalitsus võib koduteenuse saaja vabastada koduteenuse tasu maksmisest täielikult või osaliselt, kui koduteenuse saaja seadusjärgne ülalpidaja ei ole võimeline mõjuvatel põhjustel koduteenuse saajat ise hooldama ning tema varanduslik seisund ei võimalda koduteenuse eest tasumist

3. peatükk Sotsiaaltransporditeenus 

§ 6.   Sotsiaaltransporditeenuse saaja

  (1) Sotsiaaltransporditeenust osutatakse koduteenuse saajale ning raske või sügava puudega inimesele, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.

  (2) Sotsiaaltransporditeenust saab kasutada eelkõige avalike teenuste kasutamiseks (tervishoiuteenus, haridusteenus, pangakontori ja postkontori teenused jne) ning õppeasutusse või tööle sõitmiseks

§ 7.   Sotsiaaltransporditeenuse kasutamine

  (1) Teenuse saamiseks esitab teenuse saaja tellimuse sotsiaalkeskusele suuliselt või kirjalikult. Teenuse osutamise täpsema korra kehtestab linnavalitsus.

  (2) Teenust osutatakse tööpäevadel.

  (3) Teenust rahastatakse osaliselt linnaeelarvest. Teenuse saaja poolt maksmisele kuuluva osa suuruse kehtestab linnavalitsus.

4. peatükk Isikliku abistaja teenus 

§ 8.   Isikliku abistaja teenuse saaja

  (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärgiks on tagada puudega inimese iseseisev toimetulek ning osalemine kõigis eluvaldkondades.

  (2) Teenust on õigus saada täisealisel puudega isikul, kelle elukohaks rahvastikuregistri andmetel on Rakvere linn.

§ 9.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse saamiseks esitab isik või tema seadusjärgne esindaja sotsiaalkeskuse kaudu ametiasutusele taotluse. Taotluses märgitakse lisaks taotleja andmetele tegevused, milles on vaja abi ning abi maht. Taotlusele lisatakse puude raskusastme tuvastamise otsus ning töövõime hindamise otsus selle olemasolul.

  (2) Sotsiaalkeskus koostab taotleja abivajaduse kohta hinnangu ning edastab abivajaduse hinnangu koos taotlusega ametiasutusele kümne tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamisest.

§ 10.   Teenuse määramine

  (1) Ametiasutus otsustab teenuse määramise või sellest keeldumise kümne tööpäeva jooksul.

  (2) Teenust vahetult osutava isiku leiab taotleja ise või vajadusel abistab sobiva isiku leidmisel sotsiaalkeskus.

  (3) Teenuse osutamiseks sõlmitakse haldusleping ametiasutuse, teenuse saaja ja sotsiaalkeskuse vahel. Lepingus sätestatakse osutatavate teenuste loetelu, teenuste osutamise maht, kestvus ja teenuse osutamise muud olulised tingimused.

  (4) Teenus on tasuta lepingus sätestatud mahus Rakvere linnas alaliselt elavale teenuse saajale. Isikliku abistaja teenuse hinna kehtestab linnavalitsus.

5. peatükk Tugiisikuteenus 

§ 11.   Tugiisiku teenuse saaja

  (1) Tugiisikuteenust osutatakse:
  1) täisealisele isikule ja lapsele, kes vajab olulist kõrvalabi oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu;
  2) alaealiste lastega perele, kes vajab nõustamist laste eest hoolitsemiseks ja laste arengut toetava kasvukeskkonna loomiseks (pere tugiisik).

  (2) Lapsele osutatakse teenust lapse seadusliku esindaja nõusolekul.

§ 12.   Teenuse taotlemine

  (1) Teenuse saamiseks esitab isik või tema seadusjärgne esindaja sotsiaalkeskuse kaudu ametiasutusele taotluse. Taotluses märgitakse lisaks taotleja andmetele olukorrad, milles toimetulemiseks vajab isik toetamist ning kõrvalabi maht.

  (2) Ametiasutus või sotsiaalkeskus võivad ise algatada tugiisiku määramise menetluse, kui neile on teatavaks saanud isik või pere, kes tugiisiku teenust vajab. Sellisel juhul kaasab ametiasutus isiku teenuse kavandamise juurde ning selgitab välja tema arvamuse.

  (3) Sotsiaalkeskus koostab taotleja kõrvalabi vajaduse kohta hinnangu ning edastab hinnangu koos taotlusega ametiasutusele kümne tööpäeva päeva jooksul arvates taotluse esitamisest. Puudega lapsele hinnangu koostamises osaleb ka ametiasutus. Hinnangu koostamise tähtaeg võib olla pikem, kui tugiisiku määramise menetluse on algatanud ametiasutus või sotsiaalkeskus.

§ 13.   Teenuse määramine

  (1) Ametiasutus otsustab teenuse määramise või sellest keeldumise kümne tööpäeva jooksul.

  (2) Teenust vahetult osutava isiku leiab taotleja ise või vajadusel abistab sobiva isiku leidmisel sotsiaalkeskus.

  (3) Teenuse osutamiseks sõlmitakse haldusleping ametiasutuse, teenuse saaja ja sotsiaalkeskuse vahel. Lepingus sätestatakse kõrvalabi toimingud, kõrvalabi maht, kestvus ja teenuse osutamise muud olulised tingimused. Kui teenuse saaja ei soovi sõlmida halduslepingut, määrab ametiasutus teenuse ja selle sisu haldusaktiga.

  (4) Teenus on tasuta lepingus sätestatud mahus Rakvere linnas alaliselt elavale teenuse saajale. Tugiisikuteenuse hinna kehtestab linnavalitsus.

6. peatükk Päevakeskuse teenus 

§ 14.   Päevakeskuse teenus

  (1) Päevakeskuse teenuseks on Rakvere linnas täiendava vaba aja veetmise võimaluste pakkumine eakatele ja toimetulekuraskustes perede lastele eesmärgiga tagada nende aktiivne osavõtt ühiskonnaelust.

  (2) Päevakeskuse teenuste kasutamise täpsem korraldus (tegevustes osalemise tingimused, ajakava, tasulise teenuse tellimine jne) sätestatakse päevakeskuse kodukorras, mille kehtestab sotsiaalkeskus.

§ 15.   Eakate päevakeskus

  (1) Eakate päevakeskuse teenus on suunatud eelkõige isikutele, kes on 60aastased ja vanemad.

  (2) Tasuta teenused on huvitegevus, ajalehtede ja ajakirjade lugemine, arvuti kasutamine ja muud sotsiaalsed tegevused.

  (3) Tasulised on isiku toimetulekut toetavad teenused (pesu pesemine, duši ja sauna kasutamine jne). Sotsiaalkeskuse poolt osutatavate tasuliste teenuste loetelu ja hinnad kehtestab linnavalitsus.

  (4) Vajadusel võib sotsiaalkeskuses korraldada päevakeskuse teenuse saajatele ka muude tasuliste teenuste (juuksur, massaaž jms) osutamise. Sellisel juhul määrab teenuse hinna teenuse osutaja. Sotsiaalkeskuse ruumi kasutamine teenuse osutaja poolt toimub linnavara valitsemist reguleerivates õigusaktides sätestatud korras.

§ 16.   Laste päevakeskus

  (1) Laste päevakeskuses pakutakse toimetulekuraskustes perede põhikooliealistele lastele toitlustamist, huvitegevust, õpiabi ja sotsiaalnõustamist.

  (2) Laste päevakeskuse tegevused toimuvad koolist vabal ajal.

  (3) Laste päevakeskuse teenus on tasuta.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 17.   Määruse rakendamine

  Enne määruse jõustumist määruses sätestatud sotsiaalteenuste osutamiseks sõlmitud lepingud kehtivad kuni tähtaja möödumiseni või lõpetamiseni muul alusel.

§ 18.   Rakvere linnavolikogu 20. mai 2015. a määruse nr 9 „Rakvere Sotsiaalkeskuse põhimäärus“ muutmine

  (1) Rakvere linnavolikogu 20. mai 2015. a määruses nr 9 „Rakvere Sotsiaalkeskuse põhimäärus“ (RT IV, 28.05.2015,13) tehakse järgmised muudatused:
  1) § 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

  „(2) Sotsiaalkeskus:
  1) osutab sotsiaalteenuseid sotsiaalse erivajadusega isikutele (eakad, lapsed, puuetega isikud jt), mis toetavad nende iseseisvat toimetulekut;
  2) nõustab isikuid pakutavate sotsiaalteenuste saamisel ja valikul;
  3) osutab erihoolekandeteenuseid Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingu alusel;
  4) osutab Rakvere linna munitsipaalkoolidele õpilase arengut toetavat tugispetsialisti teenust Rakvere linnavalitsuse määratud mahus.“;
  2) § 3 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Sotsiaalkeskus osutab sotsiaalteenuseid õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras.“;
  3) § 4 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) esindab Sotsiaalkeskust ja tegutseb Sotsiaalkeskuse nimel, teeb Sotsiaalkeskuse eelarve piires tehinguid, mis on seotud õigusaktides sätestatud ülesannete täitmisega.“.

8. peatükk Määruse jõustumine 

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. veebruaril 2017. a.

Toomas Varek
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json