HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Õpetajate töötasustamise alused

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2018, 1

Õpetajate töötasustamise alused

Vastu võetud 17.01.2018 nr 1

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel ja § 50 lõike 1 punkti 7, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 76, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 1 ja 11 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskoolides, muusikakoolides ja koolieelsetes lasteasutustes (edaspidi haridusasutus vastavas käändes) töötavate õpetajate töötasustamise alused.

§ 2.  Haridusasutuse direktori töötasustamine

 (1) Haridusasutuse direktoriga sõlmib töölepingu ja määrab töötasu haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires vallavanem.

 (2) Vallavanemal on õigus direktorile haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
 1) ) ühekordseid tasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest või erakordsete töötulemuste eest, näidates milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud;
 2) preemiaid;
 3) igakuiseid täiendavaid tasusid kokku kuus kuni 20% haridusasutuse direktorile määratud töötasu määrast kuus nõutavamast tulemuslikuma töö eest või haridusasutuse juhiga läbiviidud tulemusvestluse põhjal.

§ 3.  Üldhariduskoolis töötava õpetaja töötasu alammäär

  Üldhariduskoolide õpetajate töötasustamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud õpetajate töötasu alammäära alusel.

§ 4.  Koolieelses lasteasutuses töötava õpetaja töötasu alammäärad

  Koolieelses lasteasutuses täistööajaga töötava õpetaja töötasu alammäär on:
 1) 2018. aasta 1. jaanuarist 85% § 3 nimetatud üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast;
 2) 2019. aasta 1. jaanuarist 90% ning magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetajal 100% § 3 nimetatud üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast.

§ 5.  Muusikakoolis töötava õpetaja töötasu alammäärad

  Muusikakoolis täistööajaga töötavate õpetajate töötasu alammäärad on järgmised:
 1) kõrgharidusega õpetaja töötasu alammäär on 978 eurot kuus;
 2) keskeriharidusega õpetaja töötasu alammäär on 840 eurot kuus.

§ 6.  Töötasu arvestamine

 (1) Haridusasutuse direktor kinnitab õpetajate töötasu käskkirjaga, mille koostamise aluseks on õppekava, käesolev määrus ja kooli aastaeelarves töötasuks määratud summa.

 (2) Õpetajate täiendavad tasud kinnitab direktor käskkirjaga ja esitab selle igakuiselt valla raamatupidamisele.

§ 7.  Määruse rakendamine ja jõustumine

 (1) Kehtetuks tunnistatakse:
 1) Vändra Alevivolikogu 27. juuli 2017 määrus nr 10 „Lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kehtestamine“ (RT IV, 01.08.2017,12);
 2) Halinga Vallavolikogu 23. jaanuari 2013 määrus nr 1 „Õpetajate töötasustamise alused“ (RT IV, 19.08.2017, 14);
 3) Tootsi Vallavolikogu 21. juuni 2017 määrus nr 9 „Tootsi Lasteaed-Põhikooli lasteaiaõpetajate palga alammäärad“ (RT IV, 27.07.2017,5).

 (2) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json