Noorsootöö ja lastekaitse

SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Lastekaitseseadusest, sotsiaalhoolekande seadusest ja riigilõivuseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Lastekaitseseadusest, sotsiaalhoolekande seadusest ja riigilõivuseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2018, 3

Lastekaitseseadusest, sotsiaalhoolekande seadusest ja riigilõivuseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Vastu võetud 17.01.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Seadusest tulenevate kohaliku omavalitsuse üksuse ülesannete delegeerimine

  (1) Lastekaitseseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Põhja-Pärnumaa Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes).

  (2) Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse vallavalitsusele, välja arvatud sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra kehtestamine.

  (3) Sotsiaalosakonna juhatajale delegeeritakse edasivolitamise õigusega ülesanne esitada Politsei- ja Piirivalveametile või konsulaarametnikule taotlusi isikute riigilõivu tasumisest vabastamiseks või tasutava riigilõivu määra vähendamiseks.

  (4) Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel isikud, kelle ülesandeks on lõigetes 1 ja 2 nimetatud ülesannete täitmine.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks järgmised volikogu määrused:
  1) Vändra Alevivolikogu 18.02.2016 määrus nr 2 „Lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“;
  2) Vändra Vallavolikogu 22.03.2016 määruse nr 7 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 35 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json