Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2018, 4

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Vastu võetud 17.01.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktide 11, 13-15 ning § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Põhja-Pärnumaa vallas, määrab kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (deklarandid), huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu ja komisjoni liikmete ülesanded.

§ 2.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama vallavolikogu liige, vallavalitsuse liige, valla ametiasutuse juht, valla ametiasutuse struktuuriüksuse juht (osakonna juhataja) ja valla valitseva mõju all oleva äriühingu ning valla asutatud sihtasutuse juhtorgani liige.

  (2) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagab abivallasekretär.

  (3) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 3.   Registrile alusandmete esitamine

  Alusandmete esitamise deklarantide kohta huvide deklaratsioonide registrile korraldab abivallasekretär.

§ 4.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vastavalt vajadusele ning süüteokahtluse korral.

  (2) Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni (edaspidi komisjon) kuuluvad:
  1) Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu esimees (edaspidi volikogu esimees) – juhib komisjoni tööd;
  2) vallavanem;
  3) abivallasekretär.

  (3) Komisjonil on õigus kontrollida kõigi käesoleva määruse § 2 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone.

  (4) Komisjonil on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (5) Komisjon protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud kontrolltoimingutest.

  (6) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, teavitab deklaratsiooni kontrolliv komisjoni liige viivitamatult volikogu esimeest. Volikogu esimees edastab süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 5.   Korruptsiooniennetuse koordineerimine

  Korruptsiooniennetust valla ametiasutuses koordineerib abivallasekretär.

§ 6.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Vändra Alevivolikogu 20.03.2014 määrus nr 10 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine” (RT IV, 05.04.2014, 4);
  2) Halinga Vallavolikogu 17.04.2013 määrus nr 8 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine” (RT IV, 24.04.2013, 5);
  3) Vändra Vallavolikogu 20.05.2014 määrus nr 4 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine” (RT IV, 30.05.2014, 7).

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json