Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Anija valla 2018. aasta eelarve

Anija valla 2018. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Anija Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2018, 5

  Anija valla 2018. aasta eelarve

  Vastu võetud 18.01.2018 nr 6

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2, Anija Vallavolikogu 06.10.2017 määrusega nr 113 kinnitatud Anija valla põhimääruse § 66 lõike 1 ja 3 ning Anija Vallavolikogu 24.11.2011 määruse nr 58 „Anija valla eelarve ja eelarve strateegia menetlemise kord“ § 1 - 3 alusel.

  § 1.   Kinnitada Anija valla 2018. aasta eelarve põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus (lisa nr 1) järgmistena:
  1) põhitegevuse tulud 7 894 068 (seitse miljonit kaheksasada üheksakümmend neli tuhat kuuskümmend kaheksa) eurot;
  2) põhitegevuse kulud 7 725 025 (seitse miljonit seitsesada kakskümmend viis tuhat kakskümmend viis) eurot;
  3) investeerimistegevus 1 288 312 (üks miljon kakssada kaheksakümmend kaheksa tuhat kolmsada kaksteist) eurot;
  4) finantseerimistegevus 844 892 (kaheksasada nelikümmend neli tuhat kaheksasada üheksakümmend kaks) eurot;
  5) likviidsete varade muutus 274 377 (kakssada seitsekümmend neli tuhat kolmsada seitsekümmend seitse) eurot.

  § 2.   Anija valla 2018. aasta eelarvest finantseeritavate hallatavate asutuste juhtidel ja vallavalitsuse spetsialistidel oma kureeritaval tegevusalal korrigeerida eraldatud vahendite ulatuses alaeelarved kululiikide lõikes ja esitada need vallavalitsusele kahekümne tööpäeva jooksul pärast eelarve teatavakstegemist.

  § 3.   Vallavalitsusel sõlmida mittetulundusühingute ja sihtasutustega sihtfinantseerimislepingud eelarves eraldatud vahendite kasutamise kohta.

  § 4.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018.

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaan Oruaas
  Volikogu esimees

  Lisa Koondeelarve

  /otsingu_soovitused.json