Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Laste ja perede komisjoni põhimäärus

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2018, 6

Laste ja perede komisjoni põhimäärus

Vastu võetud 17.01.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse lastekaitseseaduse § 17 lõike 2 ja Väike-Maarja Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 10 „Lastekaitseseaduses sätestatud küsimuste lahendamise delegeerimine“ alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Laste ja perede komisjon (edaspidi komisjon) on Väike-Maarja Vallavalitsuse juurde lastega seotud küsimuste lahendamiseks moodustatud alaline nõuandev komisjon.

  (2) Komisjoni moodustab ja selle koosseisu kinnitab Väike-Maarja Vallavalitsus oma korraldusega.

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Komisjoni töö lõpetamine toimub vallavalitsuse korraldusega.

§ 2.   Ülesanded

  Laste ja perede komisjoni ülesanded on:
  1) lisatugi lastekaitsespetsialistile juhtumimenetluse käigustehtavate keeruliste otsuste langetamisel;
  2) koolikohustuse mittetäitjate ja nende perekondade probleemidele lahendite otsimine ning neile abi osutamine;
  3) ettepanekute tegemine vallavalitsusele lastega peredele toimetulekut soodustavate sotsiaalteenuste määramiseks;
  4) laste ja lapsi kasvatavate isikute vaidluste läbivaatamine, lapse arvamuse väljaselgitamine;
  5) ettepanekute ja soovituste esitamine abi osutamiseks lastele, lastega perekondadele ja teistele lapsi kasvatavatele isikutele ja asutustele;
  6) ettepanekute tegemine (sh kinnisesse lasteasutusesse paigutamiseks) alaealistele õigusrikkujatele alternatiivsete mõjutusvahendite kohaldamiseks;
  7) osalemine KOV arengukava planeerimisel hinnates laste ja perede heaolu kohalikul tasandil.

§ 3.   Õigused

  Laste ja perede komisjonil on õigus:
  1) kaasata komisjoni töösse vastava ettevalmistusega eksperte ja asjatundjaid väljastpoolt komisjoni;
  2) teha järelepärimisi erinevatele asutustele lapse probleemide lahendamise osas;
  3) saada komisjoni tööks vajalikku teavet teistelt isikutelt ja asutustelt;
  4) soovitada lapse seaduslikule esindajale pöörduda abi saamiseks vastava spetsialisti poole (nt psühholoog, psühhiaater, Rajaleidja spetsialistid, lepitaja, pereterapeut jt);
  5) teha peredele ettekirjutusi;
  6) suunata kahju heastamiseks (kui politsei pole menetlust alustanud) alaealine tööle kogukonna heaks;
  7) soovitada lapsele ja tema seaduslikule esindajale osaleda sotsiaal- või noorsooprogrammis;
  8) suunata multidimensionaalsesse pereteraapiasse (MDFT) teenusele;
  9) suunata sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele (SRT);
  10) esitada Sotsiaalkindlustusametile taotlus kinnisesse lasteasutusse paigutamiseks, samuti seal viibimise pikendamiseks ja lõpetamiseks.

§ 4.   Laste ja perede komisjoni töökord

  (1) Komisjonile võib taotluse esitada iga isik, kellel on informatsiooni abi vajavatest lastest ja peredest.

  (2) Komisjoni asjaajamist korraldab komisjoni sekretär, kes peab arvestust laekunud pöördumiste ja avalduste üle koosolekute vahelisel ajal ja teatab lahendamist vajavatest küsimustest esimehele või aseesimehele.

  (3) Komisjoni töö põhimõtteks on erapooletus ja konfidentsiaalsus ning lähtumine lapse, lastega perekondade ja teisi lapsi kasvatavate isikute huvidest.

  (4) Komisjoni koosolekud on kinnised.

  (5) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa komisjoni esimees või aseesimees ja lisaks vähemalt kolm komisjoni liiget.

  (6) Komisjon töötab vastavalt vajadusele, koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku komisjoni sekretär.

  (7) Koosolekut juhib komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.

§ 5.   Laste ja perede komisjoni koosoleku protokoll

  (1) Komisjoni koosolek protokollitakse. Protokolli märgitakse:
  1) koosoleku aeg, koht ja osavõtnud isikute nimed;
  2) osalejate ütluste sisu, nende taotlused ja kaebused;
  3) komisjoni liikmete ettepanekud ja arvamused.

  (2) Protokolli koostab komisjoni sekretär. Protokollile kirjutavad alla komisjoni koosolekut juhtinud esimees või aseesimees ja sekretär.

§ 6.   Laste ja perede komisjoni otsus

  (1) Komisjon teeb otsuse komisjoni koosolekul asja arutelu lõppedes või hiljemalt kolme päeva möödumisel arutelust, kui otsuse tegemiseks on vaja enam aega.

  (2) Laste ja perede komisjoni otsuses märgitakse:
  1) otsuse tegemise koht ja aeg;
  2) koosolekust osavõtnud komisjoni liikmete ees- ja perekonnanimed;
  3) lapse ees- ja perekonnanimi, sünniaeg (isikukood) ning õppeasutus;
  4) taotluse sisu;
  5) otsust põhistav osa.

  (3) Komisjoni otsusele kirjutavad alla komisjoni koosolekut juhtinud esimees või aseesimees ja sekretär.

  (4) Komisjoni otsus edastatakse lapse esindajale posti teel.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 08.10.2003 määrus nr 7 „Laste hoolekande komisjoni põhikiri“.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Maris Kõrgmäe
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json