Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kanepi valla kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Kanepi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2019, 1

Kanepi valla kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 09.01.2019 nr 1

Põhimäärus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 lg 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kanepi valla kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks Kanepi valla territooriumil.

  (2) Komisjoni moodustab Kanepi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus), kinnitades komisjoni koosseisu ja kehtestades komisjoni põhimääruse.

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (4) Komisjoni põhimääruse eelnõu kooskõlastatakse Lõuna Päästekeskusega (edaspidi päästekeskus).

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  (1) Plaanilised ülesanded:
  1) tutvub oma tegevuspiirkonda puudutavate hädaolukorra riskianalüüside ja hädaolukorra lahendamise plaanidega;
  2) omab ülevaadet Kanepi valla territooriumil olevate hädaolukorra ja/või üldhuviteenuste katkestuste lahendamiseks vajalikest ressurssidest;
  3) jälgib ohutuse ja turvalisuse tagamise riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist vallavalitsuse hallatavates asutustes;
  4) esitab ettepanekud vallavalitsusele kriisireguleerimisalaste analüüside läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  5) esitab vallavalitsusele ettepanekud elutähtsa teenuse kirjelduse ja toimepidevuse nõuete määruse väljatöötamiseks;
  6) tutvub vallavalitsuse korraldatava elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra tagajärgede leevendamiseks tehtava riskikommunikatsiooniga ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
  7) esitab ettepanekud hädaolukordade ennetamise tegevusteks;
  8) teeb kriisireguleerimisalast koostööd riigiasutuste ja teiste kriisikomisjonidega;
  9) tutvub vallavalitsuse valmisolekuga viia koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga oma haldusterritooriumil läbi evakuatsiooni ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
  10) hindab vallavalitsuse valmisolekut hädaolukordade lahendamisel osalemiseks ja juhtimiseks ning teeb ettepanekud selle parendamiseks;
  11) seirab vallavalitsuse territooriumil hädaolukordade ennetamiseks esitatud ettepanekute elluviimist.

  (2) Hädaolukorra lahendamise ülesanded:
  1) abistab hädaolukorra juhti hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab hädaolukorra juhi antud ülesandeid;
  2) abistab vajaduse korral eriolukorra juhti eriolukorra väljakuulutamise põhjustanud hädaolukorra lahendamisel ja teabevahenduse korraldamisel ning täidab eriolukorra juhi antud ülesandeid;
  3) abistab Politsei- ja Piirivalveametit hädaolukorras evakuatsiooni läbiviimisel;
  4) juhib või toetab vallavalitsuse korraldatava elutähtsa teenuse katkestusest põhjustatud hädaolukorra lahendamist;
  5) abistab vallavalitsuse territooriumil hädaolukorra järgsete taastamistööde, kahjude hindamise ja kulude arvestuse korraldamisel.

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimees on vallavanem

  (2) Komisjoni esimees nimetab komisjoni aseesimehe.

  (3) Komisjoni koosseisu kinnitab vallavanem vallavalitsuse korraldusega.

§ 4.   Komisjoni esimehe pädevus

  (1) Esindab komisjoni omavalitsusüksuse-, riigi- ja valitsusasutustes.

  (2) Kutsub kokku komisjoni istungeid.

  (3) Kutsub vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (4) Seirab komisjoni otsuste täitmist.

  (5) Korraldab komisjoni liikmetele kriisireguleerimise alaseid koolitusi.

§ 5.   Komisjoni istungid

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni istungid on korralised või erakorralised.

  (3) Komisjoni korralised istungid toimuvad kinnitatud tööplaani kohaselt, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

  (4) Komisjoni korralise istungi toimumiskoht, päevakord, aeg, eelnõud ja ettevalmistatud materjalid saadetakse komisjoni liikmetele nende e-posti aadressidele hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.

  (5) Komisjoni erakorralised istungid kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (6) Komisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (7) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl. Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks. Eriarvamused protokollitakse.

  (8) Komisjoni istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees ja protokollija.

§ 6.   Komisjoni teenindav tööüksus

  Komisjoni teenindab vallavalitsuse kantselei, kes:
  1) korraldab komisjoni asjaajamist;
  2) valmistab ette komisjoni istungid;
  3) protokollib komisjoni istungid;
  4) säilitab komisjoni istungite protokollid.

§ 7.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Kanepi Vallavalitsuse 08.04.2010 aasta määrus nr 2 „Kanepi valla kriisikomisjoni põhimääruse kinnitamine";
  2) Valgjärve Vallavalitsuse 05.04.2010 aasta määrus nr 5 „Valgjärve valla kriisikomisjoni põhimäärus";
  3) Kõlleste Vallavalitsuse 13.04.2010 aasta määrus nr 3 „Kõlleste valla kriisikomisjoni põhimääruse kinnitamine".

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andrus Seeme
vallavanem

Elen Heidok
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json