Teksti suurus:

Määruste kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Mulgi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2020, 1

Määruste kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 14.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks järgmised määrused:
  1) Mulgi Vallavalitsuse 23. jaanuari 2018 määrus nr 2 „Mulgi Vallavalitsuse hallatavate asutuste koosseisud ja töötasustamine (Mõisaküla piirkond)“;
  2) Mõisaküla Linnavalitsuse 05. märtsi 2012 määrus nr 3 „Õpilase sõidukulude hüvitamise taotluse vormide kinnitamine“;
  3) Abja Vallavalitsuse 13.11.2012 määrus nr 11 „Abja Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord";
  4) Abja Vallavalitsuse 16.09.2013 määrus nr 5 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“;
  5) Abja Vallavalitsuse 17.08.2017 määrus nr 60 „Abja Lasteaia lasteaiaõpetajate töötasu alammäära kinnitamine“;
  6) Abja Vallavalitsuse 21.02.2006 määrus nr 1 „Abja Lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord“;
  7) Abja Vallavalitsuse 26.01.2012 määrus nr 2 „Riigihangete korraldamise kord“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Imre Jugomäe
Vallavanem

Inge Dobrus
Jurist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json