Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord

Väljaandja:Lääneranna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2020, 3

Jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord

Vastu võetud 16.01.2020 nr 69

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, korrakaitseseaduse § 34 § 571 punkti 2 ja § 572 punkti 1 ning liiklusseaduse § 193 lõike 1 ja § 199 lõike 1 punkti 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse Lääneranna vallavara kaitseks, Lääneranna valla asutustes või selle territooriumil viibivate isikute kaitseks, Lääneranna valla omavalitsusorganite, asutuste ja haldusorganina tegutsevate isikute poolt riikliku järelevalve teostamiseks ning muude avalike ülesannete täitmiseks jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ja andmete töötlemise alused ja kord ning jälgimisseadmestikest teavitamise kord.

  (2) Määrusega ei reguleerita Lääneranna valla asutuste sündmustel ja avalikel üritustel tehtud salvestiste säilitamist ja kasutamist.

§ 2.   Jälgimisseadmestik

  (1) Jälgimisseadmestik määruse mõistes on tehniliste vahendite süsteem, mis Lääneranna valla haldusterritooriumil avalikku kohta või Lääneranna valla asutuse välisseinale või siseruumi või sõidukisse statsionaarselt paigaldatud kaamera abil edastab reaalajas pildi või pildi ja heli (edaspidi nimetatud mõisteid koos pilt), salvestab pildi ning võimaldab pilti töödelda ja taasesitada.

  (2) Määruses ei käsitleta jälgimisseadmestikuna kaasaskantavaid videokaameraid ega muid selliseid tehnilisi seadmeid (portatiivne videokaamera, mobiiltelefon, fotoaparaat, vms), millega on võimalik pilti salvestada, töödelda ja taasesitada.

§ 3.   Jälgimisseadmestiku kasutamise eesmärk ja kaamerate paigaldamine

  (1) Jälgimisseadmestikku võib kasutada:
  1) Lääneranna valla asutuste valduses oleva Lääneranna vallale kuuluva vara ning asutuses ja asutuse territooriumil viibivate isikute kaitseks, st vara säilimist ja isikute turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks;
  2) avalikku kohta paigaldatud ning avalikuks kasutamiseks mõeldud Lääneranna valla vara säilimist ohustava olukorra ennetamiseks ning olukorrale reageerimiseks ja vara kahjustamisel või vargusel kahju tekitaja või süüteo toimepanija väljaselgitamiseks;
  3) avalikus kohas käitumise üldnõuete täitmise üle riikliku järelevalve teostamiseks;
  4) Lääneranna valla haldusterritooriumil peatumis- ja parkimisnõuete üle liiklusjärelevalve teostamiseks;
  5) seadustest tulenevate muude avalike ülesannete täitmisel, kui jälgimisseadmestiku kasutamine on lubatav ning sellega ei kahjustata ülemääraselt isikute õigusi.

  (2) Jälgimisseadmestiku kasutusele võtmise ning avalikku kohta turva-, valve- või videokaamera (edaspidi kaamera) paigaldamise asukoha või asukohad otsustab Lääneranna Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

  (3) Jälgimisseadmestiku kasutusele võtmise ja Lääneranna valla asutuste (edaspidi asutus) juurde kaamera paigaldamise asukoha või asukohad otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (4) Jälgimisseadmestiku kasutusele võtmise otsustamisel, kaamerate asukohtade määramisel ning nende paigaldamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et jälgimisseadmestiku kasutamine ei tohi ülemääraselt kahjustada isikute huve ja õigusi.

§ 4.   Nõuded jälgimisseadmestikule ja selle kasutamisele

  (1) Jälgimisseadmestik tuleb valida selliselt, et selle abil kogutud andmete puhul on tagatud andmete terviklikkus, käideldavus ning konfidentsiaalsus.

  (2) Asutusel, kes kasutab jälgimisseadmestikku ja töötleb selle abil andmeid, tuleb tagada sellised organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed, mis kaitsevad jälgimisseadmestiku abil kogutud andmeid tahtmatu või volitamata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest.

  (3) Jälgimisseadmestik peab olema valitud ning seadistatud selliselt, et igal kasutajal ja volitatud kasutajal on süsteemi sisenemiseks oma kasutajanimi ja parool ning tagantjärele peab olema võimalik kindlaks teha kes, millal ja milliseid andmeid töötles (vaatas, salvestas, muutis, kustutas).

§ 5.   Jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamine

  (1) Jälgimisseadmestiku kasutamisest teavitatakse avalikkust ja asutuse töötajaid.

  (2) Kaamera vahetu mõjuala lähedusse paigaldatakse nähtavale kohale kaameratest informeerivad teabetahvlid, millel on teave salvestise töötleja kohta.

  (3) Avalikesse kohtadesse paigaldatud kaameratest tuleb isikuid teavitada Lääneranna valla veebilehel. Asutuses kasutatavatest järelevalveseadmetest tuleb teavitada ka asutuse veebilehel.

  (4) Kui asutus kasutab korrakaitseseadusest tulenevalt jälgimisseadmestikku sõidukis, tuleb vastavale sõidukile või sõidukisse panna õigusaktides sätestatud nõuetele vastav kleebis.

  (5) Kui jälgimisseadmestiku kasutamisest informeeriv teabetahvel tuleb paigaldada teemaale, kasutatakse teabetahvlit, mis vastab õigusaktidega teemärgistele ja liiklusmärkidele kehtestatud nõuetele.

§ 6.   Salvestise kasutamine ja töötlejad

  (1) Salvestiste töötleja on Lääneranna Vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus kinnitab oma korraldusega need isikud, kes omavad õigust töödelda jälgimisseadustiku salvestisi ja määrab ära nende isikute volituste ulatuse.

  (3) Salvestist kasutatakse kooskõlas salvestist ja selle sisu töötlemist puudutavate õigusaktidega ning nendes sätestatud nõuetega.

  (4) Salvestisi on õigus jälgida volitatud töötlejal.

  (5) Salvestisele tagatakse juurdepääs:
  1) isikule, kes soovib enda kohta kogutud andmeid näha (andmesubjekt);
  2) Politsei ja Piirivalveametile ja teistele õiguskaitseorganitele;
  3) muudele isikutele ja asutustele, kellele seadus sätestab õiguse salvestistele ligipääsuks.

  (6) Andmesubjekt peab andmetele juurdepääsuks esitama vallavalitsusele põhjendatud kirjaliku taotluse, märkides taotluses aja ja koha, mille kohta salvestist näha soovitakse. Andmesubjekti kirjalikku taotlust tuleb säilitada vähemalt 3 aastat.

  (7) Salvestise töötlejal on õigus jätta andmesubjekti taotlus rahuldamata ning salvestisele juurdepääsu mitte lubada, kui taotlejale ei ole võimalik näidata tema kohta kogutud andmeid nii, et need ei kahjustaks teiste isikute õigusi ja huve.

  (8) Õiguskaitseorgani töötajad ning muud isikud ja asutused, kellel on seaduse alusel õigus taotleda salvestisele juurdepääsu ning kellel puudub juurdepääs salvestisele, esitavad salvestise töötlejale andmetele juurdepääsuks kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil taotluse, märkides taotluses aja ja koha ning millise toiminguga seotult salvestisele juurdepääsu soovitakse.

  (9) Kolmandate isikute ja asutuste taotlust salvestisega tutvumiseks või sellest koopia väljastamiseks ei rahuldata, kui taotlejal ei ole võimalik näidata, millise aja ja koha ning millise toiminguga seotult salvestisele juurdepääsu soovitakse, samuti juhul, kui puudub salvestisel kujutatud isikute kirjalik nõusolek või salvestisele juurdepääsu võimaldamine ei vasta käesoleva määruse eesmärgile või on andmete kaitse nõuetega vastuolus.

  (10) Salvestise töötleja peab tagama, et salvestisele ei pääseks ligi isikud, kellel ei ole õigust salvestisele juurde pääseda.

  (11) Salvestist tohib kasutada ainult isikute või vara kaitsmise ning avaliku korra tagamise eesmärgil, muul eesmärgil salvestise kasutamine on keelatud.

  (12) Salvestise töötleja on koheselt kohustatud teavitama salvestise kaudu avastatud ohust või korrarikkumisest korrakaitseorganeid ning võtma kasutusele meetmed vara ja avaliku korra kaitseks.

  (13) Seadmestiku hooldajale tagatakse tööks vajalik juurdepääs jälgimisseadmestikule ja salvestistele.

§ 7.   Salvestise säilitamine

  (1) Üldjuhul säilitatakse jälgimisseadmestikuga kogutud andmeid (salvestist) 30 kalendripäeva, välja arvatud juhul, kui käesolevast määrusest või muust õigusaktist tuleneb teisiti.

  (2) Kui salvestist on vaja väärteo- või kriminaalmenetluses, säilitatakse salvestis menetluse lõppemiseni.

  (3) Kui salvestise säilitamiseks on jälgimisseadmestiku kasutamise õigust andva eriseadusega määratud lühem või pikem säilitustähtaeg, tuleb salvestist säilitada seadusega määratud tähtaja jooksul.

  (4) Salvestise säilitamistähtaja möödumisel tuleb salvestis kustutada. Salvestise kustutamine tuleb tagada jälgimisseadmestiku tehnilist võimalustega kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega.

§ 8.   Rakendussätted

  Lihula Vallavolikogu 27. oktoobri 2016 määrus nr 11 „Jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja jälgimisseadmestikust avalikkuse teavitamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Arno Peksar
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json