Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Raasiku valla konkursi „Kaunis Kodu“ statuut

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2020, 9

Raasiku valla konkursi „Kaunis Kodu“ statuut

Vastu võetud 14.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 alusel.

§ 1.   Eesmärk ja korraldus

  (1) Konkursi “Kaunis Kodu” (edaspidi konkurss) eesmärk on innustada omanikke korrastama oma kinnistuid ja seeläbi aitama kaasa Raasiku valla meeldivaks elamiskohaks muutmisele.

  (2) Konkurss viiakse läbi üks kord aastas Raasiku Vallavalitsuse korraldamisel.

  (3) Konkursi kandidaate võivad esitada kõik isikud. Üks kinnistu võib kandideerida erinevates kategooriates. Konkursi algusest teavitatakse ajalehes Sõnumitooja ja Raasiku valla veebilehel.

  (4) Kandidaadi kohta peavad olema esitatud vähemalt järgmised andmed:
  1) kinnistu nimi ja aadress;
  2) omaniku või esindaja nimi ja kontaktandmed;
  3) konkursi kategooria ja ettepaneku lühipõhjendus;
  4) esitaja nimi ja kontaktandmed;
  5) kinnistu omaniku nõusolek.

  (5) Vallavalitsus moodustab 5–7 liikmelise hindamiskomisjoni. Komisjon külastab kõiki konkursile nõuetekohaselt esitatud kinnistuid. Kinnistute külastamine hindamiseks toimub omanikuga kooskõlastatult.

  (6) Konkursi parimad selgitatakse välja neljas kategoorias lähtuvalt nende kasutusotstarbest:
  1) elamud tiheasustuses;
  2) kortermajad;
  3) maakodud;
  4) sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid.

  (7) Eelneval viiel aastal üks kord esikoha võitnud objektid ei saa kandideerida samas kategoorias.

§ 2.   Konkursi läbiviimise tähtajad ja hindamise alused

  (1) Kandidaate konkursile võib esitada 15. maist kuni 20. juunini iga kodanik või kodanike ühendus, teatades võimalikust kandidaadist Raasiku Vallavalitsusele telefonil 6070348, e-postiga raasiku.vald@raasiku.ee või posti teel (Tallinna mnt 24, Aruküla, Harjumaa 75201).

  (2) Komisjon viib konkursi läbi ajavahemikul 25. juunist 10. juulini ja esitab tulemused vallavalitsusele kinnitamiseks ning võitjate autasustamiseks hiljemalt 31. juuliks.

  (3) Objektide hindamisel lähtub komisjon Eesti Kodukaunistamise Ühenduse poolt väljatöötatud konkursi „Kaunis Eesti kodu“ hindamise alustest.

§ 3.   Konkursi võitjate kinnitamine ja tunnustamine

  (1) Hindamistulemuste alusel selgitab komisjon maakodude ja eramute kategoorias välja kolm paremat; kortermajade, sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektide kategooriates ainult parima ning esitab võitjate nimekirja kinnitamiseks ja autasustamiseks vallavalitsusele.

  (2) Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel jätta tunnustus välja andmata. Samuti on komisjonil õigus esitada objekte eripreemiaga autasustamiseks.

  (3) Konkursi tulemused kinnitab Raasiku Vallavalitsus oma korraldusega.

  (4) Konkursi tulemused avalikustatakse ajalehes Sõnumitooja ja valla veebilehel.

  (5) Igas kategoorias parimaks tunnistatud esitatakse üleriigilisele kodukaunistamise konkursile "Kaunis Eesti kodu".

  (6) Konkursi võitjaid autasustatakse kodanikupäeva pidulikul üritusel.

  (7) Parimaid autasustatakse tänukirja ning seinaplaadiga.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Raasiku Vallavolikogu 10. novembri 2015. a määrus nr 21 „Raasiku valla heakorrakonkursi “Kaunis Kodu” statuut“ tunnistatakse kehtetuks.

Tiina Rühka
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json