Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Raasiku valla omandis olevate eluruumide ja mitteeluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2020, 10

Raasiku valla omandis olevate eluruumide ja mitteeluruumide üürile andmise ja kasutamise kord

Vastu võetud 14.01.2020 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 1, elamuseaduse § 8 ja § 371, sotsiaalhoolekande seaduse §-ide 41-43, võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punkti 4 ja § 316 lõigete 1 ja 2 ning Raasiku vallavara valitsemise eeskirja alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja mõisted

  (1) Raasiku valla omandis olevate eluruumide ja mitteeluruumide üürile andmise ja kasutamise kord (edaspidi kord) reguleerib Raasiku vallale kuuluvate eluruumide (edaspidi eluruum) ja mitteeluruumide (edaspidi mitteeluruum, koos nimetatud ruumid) üürile andmise ja kasutamise korda.

  (2) Käesolev kord ei reguleeri ruumide lühiajalist kasutamist, samuti spordikomplekside kasutust.

  (3) Korras kasutatakse järgmisi termineid:
  1) Eluruum - korteriomand, mis on kasutatav alaliseks elamiseks;
  2) Mitteeluruum - kontori-, lao-, kultuur- hariduslik-, seltsitegevuse vm ruum, mida vallavalitsus annab üürile või tasuta kasutusse;
  3) Üür - üür on tasu ruumide kasutamise eest;
  4) Kõrvalkulud - tasu üürileandja (vallavalitsuse) või kolmanda isiku teenuste ja tegude eest, mis on seotud üüritud asja kasutamisega, näiteks kommunaalkulud;
  5) Eluruumi tagamine – kohaliku omavalitsuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (4) Üürisuhete korraldamiseks moodustab vallavalitsus komisjoni.

§ 2.   Ruumide üürile andmise tingimused ja alused

  (1) Eluruumi on õigustatud taotlema isik või perekond, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Raasiku vald ja kes materiaalse seisundi, ebapiisavate füüsiliste võimete või psüühiliste erivajaduste tõttu ei ole võimeline tagama endale või oma perekonnale eluruumi kasutamist.

  (2) Eluruum antakse üürile:
  1) isikule, kes tingituna oma vanusest, tervislikust seisukorrast või varalisest olukorrast ei ole suuteline endale või oma perekonnale eluruumi soetama ning eluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku elu, tervist ja toimetulekut;
  2) isikule, kes tulekahju, loodusõnnetuse või muul sarnasel põhjusel on kaotanud oma elamispinna;
  3) isikule, kelle elukoht vahetult enne asenduskodusse (lastekodusse) või kinnipidamisasutusesse paigutamist oli Raasiku vallas ja kes ei oma valla territooriumil elamispinda.

  (3) Vallavalitsusel on õigus hoida eluruume reservis erakorraliste olukordade jaoks.

  (4) Kui isiku avaldust ei ole võimalik rahuldada, kuid ta vastab eluruumi tagamise teenuse tingimustele, võetakse ta vallavalitsuse korraldusega arvele eluruumi teenust vajava isikuna. Isikut teavitatakse avalduse menetlemise käigust.

  (5) Mitteeluruumi on õigustatud taotlema iga füüsiline või juriidiline isik eesmärgiga korraldada ja osutada seal teenuseid. Vabale mitteeluruumile, mis sobib isikuteenuste osutamiseks, korraldab vallavalitsus avaliku enampakkumise.

  (6) Eluruumi tagamise teenusena kasutatavate eluruumidega seotud küsimusi sh suhtlust üürnikega käsitlevad vallavalitsuse sotsiaaltöötajad, muude eluruumide ja mitteeluruumide küsimusi haldusosakond.

§ 3.   Ruumide taotlemine ja üürile andmine

  (1) Eluruumi taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku vabas vormis avalduse, milles märgitakse:
  1) avaldaja isiku- ja kontaktandmed (nimi, sünniaeg, telefon, e-posti aadress, senise elukoha aadress);
  2) andmed perekonnaliikmete ja ülalpeetavate kohta;
  3) elamistingimuste halvenemise või eelmise elukoha kaotamise ja eluruumi taotlemise põhjused.

  (2) Mitteeluruumi taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele kirjaliku vabas vormis avalduse, koos põhjendusega, milles märgitakse muu hulgas avaldaja isiku- ja kontaktandmed ja mitteeluruumi taotlemise põhjus.

  (3) Asjaolude selgitamiseks on vallavalitsusel õigus nõuda vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente ja andmeid.

  (4) Esitatud avalduse vaatab läbi vallavalitsuse komisjon hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul, kontrollides avalduses toodud asjaolusid ja esitab korralduse eelnõu otsustamiseks vallavalitsusele.

  (5) Ruumide kasutusse andmise otsustab vallavalitsus korraldusega, milles määratakse konkreetse ruumi kasutusse andmise tingimused, sealhulgas tähtaeg ja üüri suurus, lähtuvalt kehtestatud hinnakirjast või avaliku enampakkumise tulemustest.

§ 4.   Ruumide kasutamine ja üürileping

  (1) Ruumi kasutusse andmiseks sõlmib vallavalitsus 15 kalendripäeva jooksul tähtajalise kirjaliku üürilepingu, mille aluseks on vallavalitsuse korraldus.

  (2) Üürilepingu sõlmimisel ja selle tähtaja lõppemisel koostatakse üleandmise-vastuvõtmise akt, milles märgitakse:
  1) koostamise kuupäev ja koht;
  2) üürileandja esindaja ametinimetus, ees- ja perekonnanimi, üürniku ees- ja perekonnanimi;
  3) üürilepingu eseme kirjeldus, sh ruumide loetelu, suurus ning seisukord;
  4) kommunaalteenuste arvestite näidud;
  5) ruumis asuvad esemed ja seadmed ning nende seisukord;
  6) võtmete arv.

  (3) Eluruumi kasutavad isikud on kohustatud järgima üürilepingus esitatud nõudeid. Kõik eluruumi kasutamisega seotud kõrvalkulud tasub üürnik. Remondikohustuste jaotus valla ja üürniku vahel määratakse kindlaks üürilepinguga.

  (4) Vallavalitsusel on õigus kontrollida ruumide lepingujärgset kasutust.

  (5) Üürilepingu tähtaja saabumisel ning eluruumi kasutamise vajaduse säilimisel võib lepingust tulenevaid kõiki kohustusi korralikult täitnud üürniku põhjendatud avalduse alusel lepingut pikendada.

  (6) Üürilepingu võib ennetähtaegselt lõpetada:
  1) üürniku avalduse alusel;
  2) üürniku eluruumi vajaduse äralangemisel, sh hindamise tulemusel, üürniku suundumisel üldhooldusteenusele või üürniku surma korral;
  3) vallavalitsuse algatusel juhul, kui üürnik või temaga koos elavad isikud rikuvad üürilepingu tingimusi ja/või teiste majaelanike rahu, samuti pikaajalise võlgnevuse korral.

  (7) Üürnik on hiljemalt lepingu lõppemise päeval kohustatud ruumi vabastama ning andma eluruumi üle üürileandja valdusesse. Üürnik peab eluruumi tagastama seisundis, mis vastab ruumi üleandmis-vastuvõtmise aktis fikseeritud seisundile.

  (8) Üürilepingute sõlmimise, pikendamise ja lõpetamise ettevalmistamine on haldusosakonna ülesanne igakordse vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Eluruumide üüri piirmäärad kehtestab vallavolikogu. Konkreetsete eluruumide üüri määrad kinnitab vallavalitsus.

  (2) Mitteeluruumide üürihinnad kinnitab vallavalitsus.

  (3) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud lepingud kehtivad edasi samadel tingimustel kuni tähtaja lõppemiseni.

  (4) Raasiku Vallavolikogu 15.05.2012 määrus nr 6 „Raasiku valla omandis olevate mitteeluruumide ja eluruumide üürile andmise ja kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (5) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiina Rühka
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json